Aldri i mål med likestilling, mangfold og inkludering

Representanter fra sektoren fra hele Norge er samlet på Ås og i Fredrikstad til Nettverkskonferansen denne uken. Konferansen arrangeres av Høgskolen i Østfold og NMBU i samarbeid med støtte fra Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen). 

Konstituert rektor Siri Fjellheim ved NMBU pekte i sin åpningstale på at likestilling, mangfold og er temaer hvor vi aldri kan si at vi har “kommet i mål”. Den dagen vi gjør det, lurer vi sannsynlig vi oss selv. 

– Men nettopp fordi vi ikke er i mål, ligger det en stor drivkraft i å bli flinkere, gjennom å øke bevisstheten, lære av hverandre, og kanskje sette oss noen nye mål underveis, sa hun.

Konstituert rektor Siri Fjellheim ved NMBU understreket at økt mangfold og inkludering er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

Konstituert rektor Siri Fjellheim ved NMBU understreket at økt mangfold og inkludering er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

Photo
Per Christian Langset

Fjellheim pekte blant annet på at kvinner får færre av de meritterende forskningsoppgavene, blir hardere bedømt, får mindre tid til forskning og kvalifiserer seg dermed saktere til opprykk. Hun pekte på at det i stor grad fortsatt eksisterer et mentalt bilde av professorer som geniale, middeladrende menn i hvit frakk, blant annet opprettholdt ved at mediene bruker mannlige professorer i større grad som kilder enn andelen menn i akademia skulle tilsi.

–  Det er ikke noe galt i være en middeladrende, mannlig forsker i hvit frakk. Men vi må utfordre stereotype forestillinger og synliggjøre mangfoldet. Vi må bidra til å få fram flere og mer mangfoldige stemmer fra akademia – rett og slett for å utfordre inngrodde forestillinger.

 

Inkludering er en forutsetning for effektive klimatiltak

Fjellheim understreket økt mangfold og inkludering er en forutsetning for å nå bærekraftsmålene.

— Natur og miljømessig bærekraft henger også sammen med sosial bærekraft. Likestilling mellom kjønnene og, aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv er en forutsetning for å lykkes med å skape et bærekraftig samfunn. Utenforskap gir grobunn for ustabilitet og mindre tillit. Akademia skal bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Da må vi også tåle å bli målt på i hvilken grad vi selv gjennom våre utdanningstilbud, vår forskningsaktivitet og vår drift lever som vi lærer, var budskapet fra den konstituerte rektoren.

Professor Siri Eriksen ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU fulgte opp med å peke på hvorfor inkludering er viktig for bærekraft.

– For å få til beslutninger som styrker klimarobust utvikling kreves samhandling og beslutningsprosesser preget av god miljøforvaltning, sosial rettferd og likhet, inkludering og mangfold av kunnskap. Det vi si at disse settes i sentrum for hvordan man tar beslutninger, hvordan man inkluderer forskjellige grupper, og hva slags kunnskap man trekker på for å kunne gjennomføre tiltak for utslippsreduksjon og for å møte klimarisiko. Vi får ikke til effektive tiltak, uten at alle inkluderes, sier Eriksen.

 

Paneldebatt om sektorens rolle og ansvar

Et panel bestående av Insituttleder Bjørn Lau ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, likestillingsrådgiver Kristian Solaas ved Universitetet i Agder, professor Siri Eriksen, og leder av Studenttingets arbeidsutvalg ved NMBU Jens Bartnes diskuterte deretter koblingen mellom bærekraft, likestilling og mangfold i UHI-sektoren. Viserektor for bærekraft Astrid Tonette Sinnes ved NMBU ledet debatten.

Nettverkskonferanse er en god miks av formidling av kunnskap og forskning, nasjonale og internasjonale føringer - og de praktiske eksemplene. 

Published 25. April 2023 - 9:39 - Updated 25. April 2023 - 9:49