– Skal vi få bærekraftig samferdsel må vi bygge kunnskap

– Samferdselssektoren har en viktig rolle når Norge skal oppfylle sine formidable klima- og miljømål.

Dette sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland på fagdagen som markerte avtaleinngåelsen. Fagdagen var den første i en rekke seminarer som skal skape mer dialog og erfaringsutveksling på tvers av akademia, offentlig forvaltning og bransje.

Utfordre hverandre

NMBUs formelle avtalepartner i samarbeidet er Konnekt, Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel, som eies av Jernbanedirektoratet og Statens vegvesen. Samarbeidet betyr at NMBU får styrket kunnskap om samferdselssektorens kompetansebehov, mens sektoren får mer kunnskap om NMBUs utdanningstilbud og forskning. NMBU vil også videreutvikle kompetansetiltak og tilbud til sektoren.

– Avtalen er en glimrende mulighet for NMBU til å bidra med kompetanseheving innenfor bærekraftig samferdsel, sier rektor ved NMBU, Curt Rice. – Den legger også til rette for at våre studenter har relevant kunnskap, som gjør dem i stand til å gjøre en forskjell når de går ut i arbeidslivet.

Rice viser også til at NMBU representerer et tverrfaglig kompetansemiljø:

– Det dekker det meste vi trenger for en nødvendig omstilling til mer bærekraftig planlegging av hvordan vi forflytter oss – på vei og skinner.

På fagdagen snakket både veidirektør Hovland og jernbanedirektør Knut Sletta om helhetlig tilnærming og langsiktige perspektiver.

– Transport og samferdsel må være effektivt, trygt og grønt. Vi må få til bærekraftig utvikling av byer, og vi må få mer sirkularitet i for eksempel håndtering av masser. Da må vi tenke helhet, og det handler like mye om prosess som fag, sa Hovland.

Sletta viste til at transportsektoren står for naturinngrep og støy, samtidig er tog et klimavennlig transportmiddel som beslaglegger lite areal.

– Vi skal løse de kortsiktige behovene, samtidig som vi har de langsiktige perspektivene. Da er det bra at vi i samarbeid med akademia kan utfordre hverandre, sa Sletta.

Synliggjøre brede problemstillinger

Arbeidslivsrelevans i utdanninger er en viktig side ved samarbeidsavtalen. Målet er mer kontakt og samarbeid mellom studenter og sektor, blant annet gjennom studentoppgaver.

Et av tiltakene for å oppnå dette er en pris opprettet av samferdselsektoren, for beste masteroppgave innen bærekraftig samferdsel. Prisen anerkjenner faglig dyktighet og relevans for bærekraftig utvikling av samferdsel, og vinnerne mottar 25.000 kroner for sitt arbeid.

De nominerte oppgavene fra 2022 handlet blant annet om selvkjørende biler og verktøy for terrengmodeller i veiutbygging. Prisen ble delt ut på fagdagen og gikk delt til Lykke Michaela Myhrvold og Vanessa Vea. Begge hadde skrevet om opplevelsen av støy, henholdsvis for beboere langs Trondheimsveien og trikkelinjer i Oslo.

– Det er gledelig å kunne belønne gode studenter som bidrar til økt kunnskap om bærekraftig utvikling i samferdsel. Oppgavene bidrar til å synliggjøre at samferdsel inkluderer mange spennende problemstillinger innenfor mange fagområder, sa leder av Konnekt, Abdul Basit Mohammad.

Må planlegge tidlig

Leder av Institutt for by- og regionsplanlegging, Kristine Lien Skog mener NMBU har et veldig godt utgangspunkt for å tilby samferdselssektoren det de trenger av bærekraftkompetanse.

– Det er store behov for å bygge kunnskap for å få mer bærekraftig samferdsel i Norge, sier hun. – Da vil vi være en svært god partner for sektoren. NMBU er kanskje landets mest tverrfaglig universitet, med studenter som er godt rustet for å tenke bærekraft.

Skog viser til at NMBU-studenter har kompetanse på blant annet klimagassvurderinger, landskapsanalyser, samfunnsøkonomiske analyser, naturforvaltning og naturbaserte løsninger, håndtering av vann og masser, folkehelse og støy, og planlegging av samferdselsprosjekter.

Skog er også enig med Hovland om at det er avgjørende å tenke helhet.

– Vi er i en natur- og klimakrise. I nye prosjekter må samferdselsbransjen tidlig se og håndtere tenkelige problemstillinger. Da må man ha en helhetlig tilnærming, og man må klare å tenke nytt, sier Skog.

Avtalen mellom Konnekt og NMBU skal bygge på det eksisterende studietilbudet ved NMBU. Tilbudet til sektoren kan innebære kurs for etter- og videreutdanning, undervisningsemner og seminarer. Avtalen vil også kunne innebære hospiteringsordninger hvor studenter får prøve seg i arbeidslivet.

Published 16. February 2023 - 16:36 - Updated 24. February 2023 - 10:55