Stabil jervebestand i Skandinavia

– Denne vinteren anslår vi at den totale størrelsen på den skandinaviske jervebestanden er mellom 980 og 1088 individer, sier Cyril Milleret, forsker ved NMBU og førsteforfatter av rapporten som nettopp er publisert.

Dette er en liten nedgang fra i fjor, da bestanden ble anslått til mellom 1028 og 1115 jerver. Resultatene kommer fra et stort internasjonalt overvåkingsprosjekt.

– I stedet for bare tall, lager vi kart over store rovdyrbestander. Kart er mye mer nyttige enn bare tall, for de forteller oss både hvor jerven befinner seg og hvor mange de er. Med andre ord får vi et mer komplett bilde av bestanden, sier Milleret.

Årets kart- og bestandsestimater er de siste i en niårig tidsserie. Bestanden har vokst noe i denne perioden, men en nærmere titt avslører at dette skyldes vekst på den svenske siden. Den norske delen av bestanden har holdt seg stabil.

Bestandstall for jerv vinteren 22/23.

Foto
RovQuant

Dyr ser ikke grenser

Det er vanskelig å skille dyrene inn i «nasjonaliteter». Jerv på begge sider av grensen er en del av samme bestand. Faktisk tilbringer mange dyr tid i begge land. Derfor er det viktig å overvåke og analysere på tvers av grensene.

Milleret påpeker:

– I stedet for bare et enkelt estimat av bestandsstørrelse, gir vi en rekke verdier som sannsynligvis inneholder det reelle antallet jerv i Skandinavia. Vi ønsker å gjøre forvaltere, beslutningstakere og publikum oppmerksomme på at estimater basert på modeller alltid inneholder en grad av usikkerhet.

Viltbestander som overflater

– Ville bestander er ikke bare hauger av dyr, sier NMBU-professor Richard Bischof, leder av forskerteamet og medforfatter av rapporten.

– Det er mer nyttig å tenke på  dyrebestander som overflater drapert over landskapet. Det er steder med høyere tetthet, steder med lavere tetthet eller til og med områder uten dyr. Å vite hvordan dyrene fordeler seg i landskapet, og hvordan dette endrer seg over tid, hjelper oss til å forstå hvordan dyrene samhandler med miljøet sitt, sier Bischof.

For eksempel kan et rovdyrkart fortelle om risikoen for husdyr i områder. Eller det kan avsløre områder med uvanlig lav tetthet som kanskje krever en nærmere undersøkelser.

Jerv - utbredelse 2014-2022.

Foto
RovQuant

Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Det NMBU-ledede prosjektet RovQuant gir kvantitativ informasjon og verktøy for forbedret overvåkning og forvaltning av store rovdyr i Skandinavia.

Teamet samarbeider med viltforvaltere og -forskere i Norge, Sverige, USA, Tyskland og Italia. Rovdata ved Norsk institutt for naturforskning, og viltforvaltningsorganer i Norge og Sverige er sentrale samarbeidspartnere. Arbeidet er finansiert av Miljødirektoratet, Naturvårdsverket og Norges forskningsråd.

Mer informasjon? 

Resultatene er publisert i rapporten "Estimates of wolverine density, abundance, and population dynamics in Scandinavia, 2014-2022". Rapporten kan lastes ned gratis via ResearchGate her (ekstern link)

Published 21. desember 2022 - 9:42 - Updated 21. desember 2022 - 16:41