Realvekst i budsjettet spises opp av økte kostnader

Torsdag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. I budsjettet får NMBU en realvekst på 1,9 prosent. Samtidig fører høye energipriser og økte pris- og lønnskostnader i praksis til en realnedgang i budsjettet. I tillegg kommer ekstraordinær arbeidsgiveravgift og bortfall av fullfinansierte studieplasser.

 – Energikostnadene og den generelle prisveksten overstyrer realveksten vi får i statsbudsjettet. Da blir det utfordrende for oss. Det påvirker direkte vår mulighet til å bidra til nødvendig grønn omstilling, sier rektor Curt Rice. 

Stimulerer ikke til bærekraftig omstilling

Rice mener det utvilsomt blir tøffe tider for NMBU neste år og framover.

– Også statlige institusjoner i alle sektorer må gjøre en innsats for å ta Norge gjennom denne situasjonen. Men når tidene er så trange, bør man bruke pengene mest mulig målretta, sier rektor Curt Rice.

Han påpeker at dette budsjettet ikke stimulerer til bærekraftig omstilling og langsiktig robusthet. For eksempel burde energieffektivisering belønnes.

– Min største utfordring er at regjeringen ikke har kommet med noen forslag knyttet til statlige institusjoner og energikostnader. Her ville f.eks et grønt investeringsfond for energiomstilling gjort hele forskjellen. Det er fortsatt min største hodepine, sier Rice.

 Ønsker ikke studieavgift for internasjonale

Rice er heller ikke enig i forslaget om at internasjonale studenter skal betale studieavgift.

– Vi har mange studenter fra det globale sør på NMBU. Skal vi løse alle kjempeutfordringene verden står overfor, må utdanning være tilgjengelig for de som ønsker seg det og som er motiverte for det. Mange av våre internasjonale studenter bidrar på viktige måter til sine hjemland etter endte studier. Mange av dem vil ikke ha mulighet til å komme og studere hos oss hvis de må betale studieavgift, sier Rice.

Også Jens Bartnes, leder for Studenttingets arbeidsutvalg på NMBU, reagerer på forslaget. 

– Internasjonale studenter er en kjemperessurs for NMBU og Norge. Dette forslaget gjør det vanskeligere for dem å komme hit enn det det er i dag. Utdanning bør være gratis, uavhengig av hvem du er og hvor du kommer fra, og dette viktige «gratisprinsippet» har ligget til grunn i norsk utdanningspolitikk i lang tid. Jeg håper regjeringen vil innse at dette forslaget vil ramme kvaliteten på høyere utdanning på sikt, og at de går tilbake på forslage, sier han.

Han syns regjeringen er vel optimistisk når de budsjetterer med at studieavgiften skal være på plass allerede fra høsten 2023.

– De budsjetterer med inntekter på drøyt 74 millioner fra denne studieavgiften allerede fra 2023. Det er svært vanskelig å se hvordan man skal få implementert dette så raskt, og i realiteten vil dette også bli et kutt for oss, sier Rice.

Glad for studieplasser og fôrsatsing

I budsjettet ligger det også et forslag om å etablere 40 nye studieplasser innenfor nukleære fag. 20 av disse skal gå til NMBU.

– Dette er positivt. Det er en anerkjennelse av vår kompetanse innenfor svært viktige områder, sier Rice.

I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, som også legges frem torsdag, trekker regjeringen frem forskning på bærekraftig fôr som et viktig satsingsområde.

– Vi er glade for denne satsingen. Dette er midt i kjernen av NMBUs kompetanse. Samtidig mener vi samlet sett at dette ikke er et budsjett som bidrar i stor nok grad til det grønne skiftet. Nye avgifter på elbiler og kutt i satsingen på skogvern er bare noen eksempler på det, sier Rice.

Published 6. oktober 2022 - 12:41 - Updated 6. oktober 2022 - 13:52