Stort engasjement hos NMBU forskere for livet i Oslofjorden

Forskere fra NMBU og UiO kom med spennende kunnskap og innspill da de møttes for å snakke om løsninger som kan redde Oslofjorden. Som en del av forskningsdagene møttes forskere, politikere og miljøbevegelsen til innsikt og debatt om livet i Oslofjorden. Debatten foregikk i Domus Bibliotheca ved UiO.

Bidrar avløpsvann til spredning av resistente bakterier og antibiotika i Oslofjorden? Professor Yngvild Wasteson ved NMBU orienterte om utfordringene.

Foto
Fartein Rudjord/Universitetet i Oslo.

Avløpsvann og resistente bakterier

Fra NMBU snakket blant annet professor Yngvil Wasteson ved NMBU Veterinærhøgskolen om anitbiotikaresistens som en utfordring for livet i og rundt fjorden. Hun viste også til at det pågår viktige forskningsprosjekter som vil bidra til mer kunnskap om konsekvensene av dette. Blant annet er hun opptatt av hvordan avløpsvann kan bidra til spredning av resistente bakterier og antibiotika. Det er en situasjon som kan ramme folkehelse, dyrehelse, plantehelse og miljøet. Wasteson mener det er svært viktig at en tenker helhetlig på utfordringene rundt resistens og antibiotika.

Utbygging i strandsonen og konsekvenser for marint biologisk mangfold i Oslofjorden. Knut Bjørn Stokke ved NMBU.

Foto
Fartein Rudjord/Universitetet i Oslo

Felles plan vil hjelpe

Førsteamanuensis Knut Bjørn Stokke ved fakultet for landskap og samfunn tok opp utfordringene rundt kommunal planlegging i og rundt Oslofjorden. Stokke poengterte at utbygging i strandsonen får konsekvenser for marint og biologisk mangfold. Blant annet viste han til at det er utfordrende for kommunene å håndtere lovverket som regulerer de ulike strandsonevernene og at bygging av boliger og hytter i strandsonen kan føre til brygger, småbåthavner og mudring. Løsningen kan ifølge Stokke være at kompetansen styrkes og at en ser på land og sjø i en sammenheng.

NMBUs Knut Rudi og Jonatan Colman fra scenen i Domus Bibliotheca ved UiO.

Foto
Fartein Rudjord/Universitetet i Oslo

Torskebestanden går ned

I flere områder av Oslofjorden har førsteamanuensis Jonatan Colman ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning fulgt med torskebestanden. Blant annet i Indre Oslofjord og innenfor Drøbaksundet. En forskning som startet i de samme områdene allerede i 2010 og som fortsatt pågår. Nedgangen i fangsten har vært merkbar og i områdene forskerene har undersøkt har nedgangen vært på 70 prosent. I tillegg finner forskerene stadig oftere tynn og syk fisk. Negangen i torskebestanden i områdene som er undersøkt er betydelig og da spesielt for fisk som er eldre enn to år. I dag finner forskeren sjeldent torsk som blir eldre enn fem år. Årsakene til at situasjonen er slik i de undersøkte områdene er ikke kartlagt.

Fjord med vitaminmangel?

Hva kan årsakene til at livet i en Oslofjorden er under press? Spørsmålet har fått professor Knut Rudi ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap til å se på vitaminer som en mulig årsak. Han forklarer at vitaminer ikke kan oppstå av seg selv men at de må lages.  Rudi mener at bakterier som lager vitaminer kan være en en del av løsningen. Rudi forklaerer at livet i havet er såbart og at hvis noe blir forstyrret kan det gi store utfordringer. Se også video om denne teamtikken her.

 

Paneldebatt
Det ble også gjennomført en paneldebatt med Espen Barth Eide, Mari Vold Bjordal, Stein Kaartvedt, Knut Bjørn Stokke og Knut Rudi. Ordstyrer: Ingerid Salvesen.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene.

Forskere fra NMBU og UiO i dialog med klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Foto
Fartein Rudjord/Universitetet i Oslo

 

Published 30. september 2022 - 13:29 - Updated 30. september 2022 - 13:59