NMBU tilbakefører areal til landbruks-, natur- og friluftsområde

LNF-område er forkortelse for landbruks-, natur- og friluftsområde. Denne typen områder har et spesielt vern fordi de skal tas vare på slik at de kommer allmenheten til gode. Enten i form av jordbruksproduksjon eller rekreasjon for innbyggerne.

De tilbakeførte områdene er:

  • 1 dekar på Kjerringjordet
  • 23 dekar på Søråsjordet
  • 9 dekar på Brønnerud øst for E6
  • 142 dekar på Åsmyra (bak Deli de Luca – langs jernbanen)
  • 25 dekar på den tidligere planlagte brannstasjonen ved Korsegården

Disse arealene brukes i dag som LNF-areal av NMBU. Med dette gir NMBU et tydelig signal, og planlegger for god bruk av arealene i lang tid framover. NMBU vil verne om områder som kan benyttes til forskning, undervisning og rekreasjon.

– Ved å tilbakeføre områdene, sikrer vi bevaring av skog og dyrket mark. Når NMBU etter hvert skal i gang med å utvikle campus øst, er dette et viktig prinsipp. De grønne arealene skal bevares. Nå kan vi planlegge langsiktig for at områdene fortsatt kan brukes til landbruksproduksjon og til å vise forskningen NMBU gjør for et mer bærekraftig landbruk. Vi jobber for tiden med en plan om å modernisere, oppgradere og øke aktiviteten i feltbasert undervisning og forskning på NMBUs utearealer. Kanskje kan vi bruke området rundt Søråsjordet til å formidle ulike typer dyrkingsforsøk og landbruksdrift, sier administrasjonsdirektør Lars Atle Holm.  

– Meteorologiske observasjoner foretas også på Søråsjordet. Vi har sammenhengende værdata fra helt tilbake til 1874. Hadde vi flyttet på denne målestasjonen ville det tatt minst ti års overlapp for å få sammenlignbare tall. Å flytte forskningsstasjoner er komplisert, og vi er glade for at vi nå kan fortsette med dette langsiktige arbeidet i uoverskuelig fremtid, sier Holm.

Published 9. september 2022 - 13:49 - Updated 9. september 2022 - 13:49