NMBU søker senter for fremragende utdanning

Håper på etablering i 2023

Dersom alt går slik fagfolkene og ledelsen ved NMBU regner med, vil senteret se dagens lys allerede i 2023. Og da under dåpsnavnet TRANSfood. Sentret vil arbeide med å implementere bærekraft i utdanningene.

– Jeg anser denne satsningen som særdeles spennende fordi vi involverer samtlige fagmiljø fra alle fakulteter ved universitetet og våre studenter, forklarer prorektor for utdanning Elise Norberg.  

Søknaden om etablering er nå sendt, og initiativtagerne har store forventninger til hva et slikt senter kan bidra til for utdanningene ved NMBU. Bak sentersøknaden står et samlet NMBU. 

Vil styrke tverrfagligheten

En SFU realisering vil gjøre NMBU i stand til å utvikle sterkere tverrfaglig samarbeid på universitet. Det vil legge til rette for eksperimentering og nyskaping, utvikle beste praksis og bidra til følgeforskning som dokumenterer kvalitet i utdanning for bærekraftig utvikling av matsystemer, som utgjør tyngdepunktet i NMBUs faglige tradisjon.

NMBU har jobbet med bærekraft i utdanningen over lengre tid gjennom utdanningsprosjekter for bærekraftig utvikling, innovative undervisningsordningen og etablering av NMBUs bærekraftsarenaer.

Nasjonalt viktig  

Allerede fra oppstarten vil de involverte legge til rette for en unik nasjonal satsing som vil gi bærekraftsatsningen innen utdanning i matsystemer et stort og verdifullt løft.  

– Vi har tro på at dette senteret vil utgjøre en viktig forskjell. Grunnen er at samfunnet etterspør transformasjon på svært mange områder. Her vil vi helt konkret kunne bidra til bedre utdanningsløp og være modell for andre utdanningsinstitusjoner. Vi kommer til å bidra til at samfunnet får høyt kvalifiserte kandidater innen bærekraft, sier Astrid Sinnes som er viserektor for bærekraft ved NMBU. 

Vil øke handlekraften for bærekraftig utvikling 

Initiativtagere ved NMBU ser nemlig at det er en stor samfunnsutfordring at studenter med universitetsutdanning går ut i yrkeslivet uten å inneha nødvendig forståelse for system kompleksitet. 

– Studenter ved universitet har tradisjonelt ikke blitt trent i å engasjere seg proaktivt som katalysatorer for bærekraftig utvikling. Her kommer vi til å gi våre studenter solid handlingskompetanse på tvers av fag og utruste dem med verktøy som gjør dem til endringsagenter allerede mens de befinner seg i utdanningsløpet.  De skal lære seg å interagere og påvirke eksterne aktører i matsystemet og de skal bidra til nye løsninger. Dette øker våre kandidaters attraktivitet i et fremtidig arbeidsmarked som står ovenfor store bærekraftsutfordringer, forklarer professor Solve Sæbø. 

Vil åpne dører  

Når senteret er etablert vil dette styrke NMBUs rolle for å møte de globale utfordringene innen kunnskap og utdanning om bærekraftig utvikling. I praksis innebærer dette at det nye senteret vil ta tak i, utvikle og tilby et helhetlig pedagogisk rammeverk for høyere utdanning. Dette rammeverket involverer ikke bare studenter, men også ansatte.  

– For å kunne endre hvordan studenter lærer, må vi som undervisere også endre egen utdanningspraksis. SFU søknaden er derfor også en plan for transformasjon av NMBU, sier de fremtidige senterlederne Kubberød og Sæbø. 

– Denne satsningen er unik, krevende og spennende. Vi har store ambisjoner og SFU søknaden vil være den første søknaden sendt til DIKU som er virkelig tverrfaglig og som også setter studentdrevet utdanning i høysetet. Dette er et viktig poeng, fordi komplekse bærekrafts-utfordringer ikke kan løses innenfor disiplinære grenser eller av eksperter alene, sier professor Elin Kubberød ved NMBU.  

Og Norberg legger til.

– Vi mener at noen må være de første som tør å ta en slik vinkling med å sende en slik søknad, understreker prorektor for utdanning, Elise Norberg. 

Published 21. April 2022 - 16:01 - Updated 25. April 2022 - 9:05