Vann på alle kontinenter er forurenset av legemidler

Forskerne bak studien undersøkte 258 elver over hele verden for å måle forekomsten av 61 ulike legemidler. Blant legemidlene forskerne så etter, var karbamazepin, som blant annet brukes til behandling av epilepsi, metformin, som brukes mot diabetes, og koffein.

Studien er den første globale undersøkelsen av miljøforurensning med legemidler, og elver i mer enn halvparten av verden land ble analysert. I 36 av landene fantes elver som aldri tidligere har blitt undersøkt for legemidler.

Kan knyttes til fattigdom

Studien er en del av Global Monitoring of Pharmaceuticals Project, som ledes av det britiske University of York og omfatter 104 land på 7 kontinenter. Målet er å bedre forstå hvor utbredt legemiddelforurenset ferskvann er, og hva som er årsakene til det.

Noen av de sentrale funnene i studien, er: 

  • Vann på alle kontinenter er forurenset av legemidler 
  • Det er en tydelig sammenheng mellom et lands sosioøkonomiske status og høyt nivå av legemiddelforurensning i landets elver. Forurensningen er størst i land med lavt til middels inntektsnivå
  • Høye nivåer av legemiddelforurensning knyttes først og fremst til områder med høy medianalder, høy lokal arbeidsledighet og stor fattigdom
  • De mest forurensede landene og områdene i verden er de det er forsket minst på. Dette gjelder Afrika sør for Sahara, Sør-Amerika og deler av Sør-Asia
  • Dumping av søppel langs elvebredden, utilstrekkelig infrastruktur for avløpsvann og legemiddelproduksjon, samt tømming av septiktanker i elver er blant aktivitetene som knyttes til et høyt nivå av legemiddelforurensning

En firedel av elvene som ble undersøkt inneholdt forurensende stoffer (som for eksempel sulfametoksazol, propranolol, ciprofloksacin og loratadin) i potensielt skadelige konsentrasjoner.

Håper å begrense skade

Aida Cuní-Sanchez* er miljøforsker og førsteamanuensis ved Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Hun bidro til studien med prøver fra Kongo og Rwanda.  

– Byen Bukavu øst i DR Kongo har den sjette mest forurensede elven av de 258 elvene som inngikk i studien. Landets hovedstad Kinshasa har den 17. mest forurensede elven, forteller hun, og fortsetter:

– Bortsett fra at de har en svært begrenset infrastruktur for avløpsvann, er tilgangen til legemidler i DR Kongo lite regulert for både mennesker og dyr. Det er med på å bidrar til problemet.

Forskerne håper at de ved å styrke overvåkingen av legemidler i miljøet kan utvikle strategier for å begrense virkningene forekomsten av forurensende stoffer potensielt kan ha. 

Studien omfatter kjente elver som Amazonas, Mississippi, Themsen og Mekong. Områdene vannprøvene ble hentet, inkluderer alt fra en yanomami-landsby i Venezuela der moderne legemidler ikke brukes, til noen av jordens mest folkerike byer, som Delhi, London, New York, Lagos, Las Vegas og Guangzhou.

Politisk ustabile områder som Bagdad, Vestbredden og Yaoundé i Kamerun var også inkludert. Klimaforholdene der prøvene ble tatt, var også varierende: De inkluderer blant annet alpin tundra høyt over havet i Colorado, polområder i Antarktis, og ørkener i Tunisia.

Mangler ved tidligere studier

Tidligere studier som har overvåket virkestoffer i legemidler i elver, har utelatt mange av verdens land. I tillegg har de ofte bare målt noen få forurensende stoffer, og de har anvendt ulike analysemetoder. Samlet sett har dette gjort det vanskelig å fastslå hvor stort problemet med legemiddelforurensning i elver er i en global målestokk.

– Det har tidligere aldri blitt forsket på dette i DR Kongo. Denne studien viser at det er et akutt behov for mer forskning, sier Cuní-Sanchez.

Vannprøvene ble analysert ved Centre of Excellence in Mass Spectrometry ved University of York. 

– Med 127 samarbeidspartnere i 86 institusjoner verden over, er Global Monitoring of Pharmaceuticals Project et prakteksempel på hvordan det globale forskningsmiljøet kan samarbeide om å håndtere de store miljøspørsmålene, forklarer medprosjektleder John Wilkinson, og legge til:

– Vi har nå i over tjue år visst at legemidler finner veien inn i vannmiljøet, og kan påvirke organismene som lever der. Men et av de største problemene vi har stått overfor, er at vi ikke har sikret god nok representativitet i overvåkingen av disse forurensende stoffene. Nesten alle studier har fokusert på noen få utvalgte områder i Nord-Amerika, Vest-Europa og Kina. 

Wilkinsom forteller at man gjennom dette prosjektet har fått betydelig bedre kunnskap om hvordan legemidler globalt fordeler seg i vannmiljøet.

– Denne ene studien presenterer data fra flere land i verden enn hele det vitenskapelige miljøet var kjent med fra tidligere: 36 nye land for å være nøyaktig. Tidligere undersøkelser har bare vært vært gjennomført i 75 land, legger Wilkonson til.

Undersøkelse av forurensning i jordsmonn og sedimenter

Forskerne anbefaler at denne metoden i fremtiden utvides til å omfatte andre miljømedier, som sedimenter, jordsmonn og biota. Det kan legge til rette for utvikling av globale datasett om forurensning.

Pharmaceutical Pollution of the World’s Rivers er publisert i Proceedings of the National Academy of Science (PNAS).

 * Cuni-Sancez var ansatt ved Universitetet i York da hun gjennomførte feltarbeidet i Kongo og Rwanda. Hennes bidrag til PNAS-artikkelen var gjort som førsteamanuensis ved NMBU

Published 25. February 2022 - 10:33 - Updated 5. mai 2022 - 13:28