– Det er viktig å resirkulere og hindre klimaendringer, men vi må ikke glemme den sosiale bærekraften

På Fakultet for landskap og samfunn er ansvaret for å imøtekomme dagens behov uten å gå på bekostning av framtiden et sentralt tema i både undervisning og forskning, og på Institutt for folkehelse pågår det forskning som skal gi økt kunnskap om hvordan vi sikrer et sosialt bærekraftig samfunn.

Men hva handler den "glemte" dimensjonen om, og hva er egentlig sosial bærekraft?

– Sosial bærekraft handler om å legge til rette for samfunn preget av tillit, trygghet, og tilhørighet, samt å sikre en rettferdig fordeling av goder som arbeid, utdanning, og gode nærmiljø, forklarer stipendiat Ragnhild Ånestad.

– Gode nærmiljø skal være beskyttet mot forurensing, byrder knyttet til klimaendringer og andre fysiske utfordringer, og de skal inneholde helsefremmende elementer som sosiale møteplasser og grønne områder, utdyper forskeren.

«Et sted der mennesker ønsker å bo»
Et sosialt bærekraftig nærmiljø kan beskrives som et sted der mennesker ønsker å bo, nå og i fremtiden. For å oppnå sosialt bærekraftige samfunn må vi derfor ha kunnskap om menneskers behov, hvordan fysiske omgivelser og psykososiale faktorer påvirker menneskers liv, og hvordan samfunnsstrukturer påvirker muligheten til en rettferdig fordeling av goder og tjenester. 

Den sosiale bærekraften er et mål på hvordan vi har det og hvordan samfunnet fungerer. Hvis ikke menneskene i et samfunn fungerer og har det bra, eller vi ikke har et samfunn preget av tillit og rettferdig fordeling, vil det være vanskelig å nå mål innenfor det grønne skiftet eller å sikre økonomisk bærekraft.

– Men sosial bærekraft er ikke primært et middel for å oppnå miljømessig og økonomisk bærekraft, fordi det å sikre sosial bærekraft har en verdi i seg selv. Koronaepidemien har for eksempel vist oss hvor viktig det er at vi har et samfunn der vi har tillit til hverandre og til myndighetene for at vi skal følge restriksjoner og vaksineprogram, sier Emma C. A. Nordbø som er post doc på Institutt for folkehelsevitenskap.

Fremmer helse, livskvalitet, trygghet og tilhørighet
Ved institutt for folkehelsevitenskap pågår det flere forskningsprosjekter som skal gi økt kunnskap om sosial bærekraft både lokalt og globalt. Et viktig samfunnsspørsmål er hvordan vi kan utvikle byer, tettsteder og nærmiljøer som fremmer helse, livskvalitet, trygghet, tillit og tilhørighet. Et av prosjektene som retter søkelyset mot dette spørsmålet er NORDGREEN. I dette nordiske samarbeidsprosjektet forskes det på betydningen av grøntområder for helse og livskvalitet på tvers av de nordiske landene.

I prosjektet Co-creating Public Health skal utvikling av møteplasser i norske kommuner følges fra idé til ferdigstillelse og videre i opptil to år etter etablering. Muligheter for sosial samhandling og sosiale nettverk er grunnleggende for den sosiale bærekraften, og i dette prosjektet ønsker vi å få kunnskap om samskapingsprosesser, hvordan møteplasser brukes og hvilken betydning det har for mennesker i nærmiljøet.

Møtesteder kan gi sosial bærekraft
To PhD-prosjekter undersøker problemstillinger knyttet til sosial bærekraft i Østfold og Viken. I det ene prosjektet undersøkes begrepet sosial bærekraft, hvordan sosial bærekraft kan forstås og måles i lokalsamfunn, og hvilke faktorer som er viktige for sosial bærekraft i ulike sosioøkonomiske grupper. I det andre forskes det på hvordan kjøpesentre fungerer som arenaer for sosiale interaksjoner.

– Selv om kjøpesentre kanskje er mislikt av noen, så er de blitt et viktig møtested for mange og kan være betydningsfulle for å føle tilhørighet og forebygge ensomhet, og slik styrke den sosiale bærekraften, forklarer stipendiat Gry R. Pettersen.

Klimaendringer for sårbare befolkninger
Når universitet skal levere utdanning og forskning på hvordan vi skal tilpasse oss klimaendringer, er det viktig at denne forskningen inkluderer lokalsamfunnenes oppfatninger, kunnskaper, behov og prioriteringer. I prosjektet COLOCAL rettes fokus mot betydningen av klimaendringer for en sårbar befolkning i minst utviklede land (LDCs). Målet for prosjektet er at universitetskapasiteten i disse landene er styrket på utdanning og forskning på klimatilpasning. 

Partnerskap kan være et viktig verktøy for å oppnå sosial bærekraft, særlig når oppgaven er å løse sammensatte samfunnsproblem som sosial ulikhet. I prosjektet Public health partnerships er det overordnede målet å framskaffe mer kunnskap om hvordan partnerskap for folkehelse i forskjellige regioner i Europa fungerer, og belyse hvordan lokale og regionale akademiske miljøer best kan bidra i partnerskap med offentlige myndigheter.

– Hvis NMBU skal være en viktig kunnskapsleverandør for å bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling, må vi levere på alle de tre dimensjonene av bærekraft, og disse eksemplene fra forskningen som foregår på Institutt for folkehelse viser at det gjør vi – også for den «glemte» dimensjonen sosial bærekraft, sier Camilla Ihlebæk, leder for Institutt for folkehelse.

Published 21. February 2022 - 12:08 - Updated 22. February 2022 - 9:44