NMBUs professor, dr. agric Odd Vangen utnevnt til ridder

Den 29. november 2021 ble professor, dr. agric Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NMBU, av Hans Majestet Kongen, slått til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Et stort og bredt engasjement og en tydelig stemme er noen av egenskapene som ble brakt frem i omtalen av Vangen da han ble belønnet med den høyst rangerte dekorasjonen man kan motta for sivil virksomhet.

─ Det er en stor dag for oss alle, spesielt for fakultetet vårt, men også for hele NMBU, for hele næringen, for samfunnet, sa dekan Kari Kolstad under åpningen av tilstelningen.

For Odd Vangen har bidratt med et nødvendig grunnlag og innsats innenfor bærekraft, innen det å løse utfordringer vi har stått i, og utfordringer som vi nå går i møte.

─ I tillegg har du bidratt vesentlig på mange andre områder som er av vesentlig betydning for samfunnsmessig utvikling. Det gjør deg til en hedersmann, sa Kolstad.

Dekan Kari Kolstad gratulerer professor, dr. agric Odd Vangen med ordenen.

Dekan Kari Kolstad gratulerer professor, dr. agric Odd Vangen med ordenen.

Photo
Håkon Sparre, NMBU

Odd Vangen er født i Drammen og oppvokst i Mjøndalen i Nedre Eiker. Han ble tildelt Dr. scient-grad i svineavl i 1974 og Dr. agric-grad i landbruksvitenskap i 1980, og ble i februar 1987 utnevnt til professor i husdyravl og genetikk av Kongen i Statsråd. Han har vært ansatt ved NMBU (tidligere Norges landbrukshøgskole) gjennom hele sin yrkeskarriere.

Avholdt underviser, foredragsholder og formidler langt ut over landegrensene

Vangen er en nasjonalt og internasjonalt anerkjent underviser, foredragsholder og formidler. I tillegg har Vangen mange forskeropphold i utlandet og faglige verv i og utenfor universitetet i Norge og internasjonalt. Han har skrevet et stort antall vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler og mottatt en lang rekke priser og æresbevisninger. Han har også vist stort engasjement i utdanningspolitikken og utviklingen av universitetet på Ås.

En vitenskapsmann i verdensklasse

Der han virkelig har satt sin signatur, både nasjonalt og internasjonalt, er i hans helt avgjørende arbeid for avl av friske og produksjonseffektive husdyr som er en av grunnpilarene i en bærekraftig matproduksjon. Helt siden han selv avla sin doktorgrad på 70-tallet har Vangen jobbet for at ikke bare tilvekst og fôrutnytting, men et bredt spekter av egenskaper, må ligge til grunn i avlen for robuste og friske dyr.

Han har vært en foregangsmann i å ha fokus på at avlsfaget primært skal brukes for å utvikle husdyr med god produksjonsevne og god dyrehelse. Avl for sunne og funksjonelle husdyr er dermed avlsarbeidets viktige bidrag til god dyrevelferd. 

Odd Vangen har satt spor av stor betydning, og er en vitenskapsmann som har gjort en innsats utenom det vanlige innen viktige områder for vårt samfunn, fra forskning og formidling innen husdyravl og genetikk, til engasjement innen kulturliv og politikk.

Næringens anerkjennelse av faglig tyngde

Det var kansellisjef Mette Tverli som på vegne av Slottet overrakte St. Olavs Orden.

Kansellisjef Mette Tverli overrakte St. Olavs Orden.

Kansellisjef Mette Tverli overrakte St. Olavs Orden.

Photo
Håkon Sparre, NMBU

I tillegg til sitt betydelige faglige bidrag beskrev kansellisjefen Vangen også som det perfekte mellomleddet mellom akademia og næringen, hvor han har opparbeidet seg tillit og respekt i hele det norske husdyrmiljøet. Det er et resultat av unike formidlingsevner, stor bredde og engasjement, og utholdenhet.

Odd Vangen har forsket på og undervist i så godt som alle produksjonsdyr i Norge i tillegg til hest og hund, og har således en usedvanlig stor bredde i sin kunnskap.  Han har engasjert seg i samfunnsdebatten, for eksempel i forbindelse med naturmangfoldloven, og som en tydelig stemme i arbeidet med etisk og bærekraftig avl på hund og hest.

Avslutningsvis omtalte kansellisjefen Odd Vangen med følgende ord:

─ Odd Vangen, du beskrives som idérik og modig, sterk og samlende. En som ser helheten og setter ting i lange perspektiv.  Det sies at du er en som bryr deg, viser omsorg, er lyttende, varm og imøtekommende. En vitenskapsmann i verdensklasse. Et sant hedersmenneske, og med et genuint ønske om å gjøre en forskjell. Og det har du gjort.

Inkluderer studentene i det akademiske fellesskapet

I sin tale vektla rektor Curt Rice ved NMBU hvor viktig Odd Vangen har vært, både sosialt og faglig for fellesskapet som fagmiljøet på Ås utgjør.

─ Et tegn på dette er at du ikke bare er verdsatt som forsker, men også som underviser. Du engasjerer studentene faglig og inkluderer dem i det akademiske fellesskapet. Slik sørger du for vekst og ettervekst. Noe som jo er en forutsetning for kvalitet og utvikling i selve faget, sa Rice.

Viktigheten av at forskning ikke bare skal formidles, men også anvendes

Selv var en ydmyk og stolt hovedperson opptatt i sin tale av å takke alle som har bidratt til denne dagen, familie, venner, kolleger og hele næringen.

─ Jeg har stått på skuldrene til så mange. Til et vitenskapelig fagområde, som i samarbeid med avlsorganisasjonene, husdyrindustrien, forvaltere og brukere, gjennom 50 år, har vært det området jeg har operert innenfor. Og som har gitt meg muligheten til å bidra til denne husdyravlsforskningen og utviklingen og dermed til norsk dyrevelferd og bærekraftig landbruk, sa Vangen.

 Se opptak av overrekkelse av St. Olavs Orden til professor dr.agric. Odd Vangen i Festsalen i Urbygningen på NMBU 29. november 2021

Published 30. november 2021 - 8:13 - Updated 2. desember 2021 - 12:02