NMBUs prorektor til toppmøte i FN

Høynivåmøtet arrangeres hvert år i regi av FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), og er den viktigste møteplattformen for oppfølging av 2030-agendaen for bærekraftig utvikling. Årets møte går av stabelen fra 6. til 15. juli, og vil også i år avvikles digitalt på grunn av pandemien.

Må tette kunnskapshullene

Den norske delegasjonen til høynivåmøtet utpekes av utenriksministeren. Sæbø er medlem av Nasjonal komite for agenda 2030 i UH-sektoren og er valgt inn i delegasjonen derfra som såkalt «science delegate». Han skal fremme den norske universitets- og høyskolesektorens syn på sakene som skal tas opp, og er klar på hva som er akademias viktigste bidrag:

- For å nå målene i tide er det avgjørende at vi raskere kan oppnå mer og dypere innsikt i hvordan bærekraftsmålene henger sammen, sier Sæbø. Han trekker fram utvikling av vindkraft på land og til havs som ett av mange aktuelle eksempler på det.

- Utbygging av fornybare energikilder er helt nødvendig for å forsyne en stadig økende befolkning med miljøvennlig energi og kutte klimagassutspill. Men utbygging av vindkraft kan påvirke mål om å verne om artsmangfoldet, for eksempel. En løsning er ikke god og bærekraftig om den påvirker et annet mål negativt. Denne kunnskapen haster det å få fram, for vi har fortsatt store blindsoner. Her spiller akademia en nøkkelrolle, sier Sæbø.

Pandemien blir hovedtema

Hovedtema for årets møte er "Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development". Det vil altså handle mye om hvordan verdens land kan komme seg etter COVID-19-pandemien og samtidig holde takten i oppnåelse av bærekraftsmålene. Sæbø vil ha særlig oppmerksomhet på agendapunktet Mobilizing science, technology and innovation and strengthening the science-policy-society interface. Sentrale spørsmål som skal tas opp der er nye teknologiske løsninger som særlig kan bidra til å innfri bærekraftsmålene, hvilke muligheter vitenskap, teknologi og innovasjon gir med tanke på framtidige utfordringer alá COVID-19 pandemien, og hvordan myndigheter sammen med andre aktører må samarbeide for å adressere årsaker til teknologisk ulikhet («The digital divide») og forhindre at ulikheten øker i en tid med rask teknologisk endring.

Løypemelding

Årets møte vil fokusere spesielt på ni av målene. De to siste dagene utgjør den politiske delen av møtet, og her skal medlemslandene bli enige om en ministererklæring om fortsatt samarbeid om målene og innretningen på arbeidet.

Alle medlemsland stiller med delegasjoner. I løpet av møtet skal 44 land legge fram sine frivillige nasjonale rapporter, som dekker alle de 17 bærekraftsmålene. Norge legger for andre gang fram en slik rapport i år. På bakgrunn av dette lages en løypemelding på gjennomføring av målene. Her kan du lese mer om programmet og gjennomføring av høynivåmøtet.

Published 29. juni 2021 - 11:54 - Updated 29. juni 2021 - 11:55