Løfter frem forsøkssentre ved NMBU

Ser langsiktig
De to tradisjonsrike og viktige forsøkssenterene ved NMBU har hatt utfordrende økonomi i en periode, men nå har NMBU-ledelsen tatt solide grep. Det betyr satsing og videre utvikling av viktig nasjonal forskningsinfrastruktur ved NMBU.

- På tross av at vi har stramme rammer i universitetsbudsjettene våre har vi prioritert å bidra til å gi senterne et økonomisk løft. Vi ønsker å støtte senterne ved å gå inn i en langsiktig satsing på forskning og undervisning innen plante og husdyrvitenskap, sier Lars Atle Holm, som er administrasjonsdirektør ved NMBU.

Administrasjonsdirektør Lars Atle Holm ved NMBU.

Foto
Sparre

En intern arbeidsgruppe har i lengre tid sett på finansiering, aktiviteter, drift og økonomi.  Dette arbeidet endte nylig med at universitetsstyret enstemmig gikk inn for å saldere vekk underskudd og forskuttere midler til oppgradering av utstyr slik at sentrene får utviklingsmuligheter.

- Vi erkjenner at det fortsatt vil være behov for å investere i infrastruktur på sikt. Det er en del den langsiktige satsningen på senterne, sier Holm.

Vil ha bærekraftig drift
Allerede nå arbeides det intens ved de to sentrene for å utvikle tjenestene slik at NMBUs egen forskning og forskere har solide og effektive tilbud. I tillegg tilrettelegges det for salg av tjenester eksternt.

- Jeg er glad for at kan bidra til gode vilkår for forskning og utdanning. God infrastruktur er viktig for høy kvalitet i forskning og utdanning, sier Siri Fjellheim som er prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

Fjellheim trekker frem at bærekraftig matproduksjon er et viktig område for NMBU. Og at sentrene betyr mye i denne sammenheng, og som arenaer for gode, tverrfaglige samarbeid.

- Det skjer en stor utvikling på teknologisiden samtidig som vi må ha gode forhold for forskning på grunnleggende biologiske prosesser. Senterenes virksomhet spiller en nøkkelrolle for forskning og utdanning innen bærekraftig matproduksjon i Norge. Vi er ledende på dette feltet her ved NMBU og hvis vi skal holde den posisjonen må vi være oppdaterte på infrastruktur og samtidig ha potensiale for utvikling, sier Fjellheim.

Inne i et av veksthusene. Her er det studenter som har vært med å produsere planter til Fascination of Plants Day på Campus Ås

Foto
Cathrine Strømø

Viktig for de ansatte
For de ansatte ved SHF og SKP betyr situasjonen at de nå kan konsentrere seg om å arbeide med utvikling av driften.

-  Vi ved Senter for klimaregulert planteforskning er svært fornøyd med NMBU-ledelsens beslutning om å styrke økonomien ved senterne. SKP er et viktig servicesenter som spiller en sentral rolle som infrastruktur for forskning og undervisning ved NMBU. Vi får nå mulighet til å videreutvikle enheten som en foretrukken nasjonal arena for planteforskning i klimaregulerte anlegg og på friland. Det er en positiv utvikling som vil gi både interne og eksterne brukere et fremtidig forbedret tilbud, sier senterleder ved SKP, Jan Roger Torp Sørby.

Gir motivasjon
Den nye situasjonen gjør at stemningen god ved begge forsøkssenterene og gir viktig motivasjon for de ansatte.
- Etter mange år med en usikker fremtid i vente, er vi ved SHF veldig takknemlige og glade for å ha fått profesjonell oppfølging og støtte fra våre studenter, kolleger, ledelse og universitetsstyret ved NMBU. Vi er faglig relevante og med oppdatert infrastruktur kan vi sammen med alle våre samarbeidspartnere gi NMBU meget gode forutsetninger for å bli ledende innen utdanning, forskning og innovasjon innen bærekraftig husdyr- og matproduksjon.  I tillegg vil vi kunne bidra til å realisere klimavennlig grønn landbruksteknologi, sier senterleder ved SHF, Irma Oskam.

Sigbjørn Moen i forsøksfjøset.

Foto
Privat

Ingen hvilepute
Ledelsen har med sin hjelpende hånd også vært tydelige på at forventingene til senterene og hva de kan klare er store. Det ligger også krav om at det skal utvikles levedyktige driftsmodeller, og krav til at sentrene skal bli brukt av både interne og eksterne forskere. Til sammen besluttet universitetsstyret å saldere nesten 11,85 millioner kroner for 2021.

Published 26. mars 2021 - 15:47 - Updated 6. April 2021 - 9:14