Kan og bør vi produsere all mat økologisk?

Det er så mange meninger om økologisk matproduksjon. Noen hevder det er bedre for dyrene. Noen sier det er sunnere for menneskene, mens andre sier det ikke er forsvarlig om alle munner skal mettes. I denne videoen viser vi at det ikke nødvendigvis er så lett å svare på dette, og at det er mange faktorer som spiller inn. Vi har bedt tre forskere ved NMBU om å dele sine betraktninger om økologisk matproduksjon.

Svarene finner du i denne filmen:

 

Kretsløp på gården

I konvensjonelt landbruk brukes kunstgjødsel, men disse ressursene vil ikke fortsette å være ubegrenset i all fremtid.

– Fosfor som brukes i kunstgjødsel er en ikke-fornybar ressurs som vi snart er tomme for. I økologisk produksjon skjer gjødsling ved bruk av husdyrgjødsel, kompost eller grønngjødsel, og plantenæringsstoffene går dermed mest mulig i kretsløp på gården, forklarer professor Morten Jerven.  

Økologisk jordbruk gir som oftest mindre avlinger, og bøndene produserer mindre mat på samme areal. I I-land er avlingene i økologisk produksjon lavere, men i U-land er det ofte motsatt.

– Småbønder i U-land kan oppnå bedre avlingsresultat hvis de lærere seg mer om bruk av lokale fornybare ressurser, sier Jerven.

Miljøhensynet er tydelig, men hva med mengde mat?

Verdens befolkning øker og vi må produsere mer mat på de arealene vi allerede har. Det er rett og slett ikke mer jordbruksareal på kloden. For å gi best og størst mulig avling, trenger plantene vann, næring og beskyttelse mot skadegjørere.

– Næringstilførselen til plantene er en stor utfordring i økologisk planteproduksjon og i stor skala er det bare mulig å oppnå 70 til 80 prosent av avlingsnivået til konvensjonell drift. Det betyr at om hele verden skulle legge om til økologisk ville vi trenge å øke jordbruksarealet med minst 30 prosent. Det arealet har vi ikke, sier professor i planteproduksjon Morten Lillemo.

Dyrevelferd

Regelverket for de ulike husdyrproduksjonen spesifiserer kravene til dyrevelferd. Det kan være mer plass pr. dyr, at de skal ha noe å aktivisere seg med, at de skal ha et tørt, trekkfritt og mykt liggeunderlag på hvileplassen eller at de har tilgang til uteareal. Regelverket er styrende for dyrenes velferd og det er derfor ikke nødvendigvis noen forskjell i dyrevelferden om produksjonen er økologisk eller ikke.

Professor i dyreatferd og dyrevelferd, Inger Lise Andersen, mener det er få eller ingen dyrevelferdsmessige fordeler med økologisk produsert melk fra ku i forhold til konvensjonell melkeproduksjon. Høner i økologisk landbruk har det derimot bedre.

– Siden kravet er færre dyr og mer plass i hønsehuset og tilgang til et uteareal for hønene, gir økologisk eggproduksjon en bedre dyrevelferd enn konvensjonell drift. Det forutsetter at uteområdet er tilrettelagt for at hønene skal trives ute, sier hun.

 

 

Flere filmer i serien Se det store bildet:

Relatert innhold
Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Bruk eller vern – hva skal vi gjøre med skogen?

Den norske skogen er både levested for mange truede arter, et yndet sted for friluftsliv og den er en viktig brikke i kampen om klimaendringene.

Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge?

Kan vi leve av bare kortreist mat i Norge?

Dersom Norge skal bli selvforsynt må vi gjøre store endringer i hva vi spiser og hvordan vi produserer maten. Og kunne du klart deg uten kaffe og sjokolade?

Published 12. januar 2021 - 10:18 - Updated 12. januar 2021 - 10:18