Støtte til forskning om helserefusjonsordningene

Skatteforsk har i samarbeid med Helfo, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og andre offentlige etater utarbeidet et prosjekt som skal forbedre helserefusjonsordningene. 17. desember ble det klart at prosjektet, «Lærende kontrollvirksomhet for å sikre riktig refusjon fra helserefusjonsordningene», mottar støtte fra Forskningsrådets tildelinger til innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup begrunner prioriteringen av midlene på programmet innovasjonsprosjekter i offentlig sektor slik i en pressemelding

«Jeg er opptatt av at vi skal kunne tilby innbyggerne bedre og mer skreddersydde tjenester, og bærekraftige løsninger for fremtiden. Da må vi hele tiden jobbe for å løse oppgavene våre på smartere måter, og forskningsbasert innovasjon er et viktig virkemiddel for å få offentlig sektor til å tenke nytt.»

Forskingsfeltet offentlig økonomi har tradisjonelt i størst grad vært spisset mot skatter og avgifter. I takt med at statens rolle har vokst og virkemiddelapparatet har blitt utvidet, har det blitt like naturlig å se på offentlige støtteordninger og sosiale ytelser under den samme paraplyen. Ofte har disse sammenfallende virkemåter og mål som skatter og avgifter, og de deler mange av de samme utfordringene når det kommer til utforming, kontroll og etterlevelse. Det er derfor også nyttig å analysere disse gjennom samme briller og ved samme metoder.

Om prosjektet
Helfo utbetaler helserefusjoner og forvalter årlig om lag 35 milliarder kroner gjennom oppgjør til behandlere, leverandører og tjenesteytere, samt individuell refusjon av privatpersoners utgifter til blant annet tannhelse, legemidler og helsetjenenester i utlandet. I tillegg yter etaten veiledning og servicetjenester til helseaktørene og skal sikre effektiv ressursutnyttelse i forvaltning av helserefusjonsområdet.

Prosjektet skal forbedre kontrollvirksomheten til Helfo og forhåpentligvis bidra til riktig bruk av offentlige midler ved bruk av bl.a. stordata, og er et samarbeid mellom Helfo, Folkehelseinstituttet, Universitetet i Agder og NMBU, samt en del andre offentlige etater.

Pressemeldingen fra Forskningsrådet med en fullstendig liste over alle tildelinger finner du her. 

Published 18. desember 2020 - 18:18 - Updated 23. desember 2020 - 9:21