Midler fra Diku til å sikre fremtidens planleggere av bærekraftige samfunn

Det skal utvikles et tilbud til studenter som ønsker å få mer relevant erfaring med, og kunnskap om, hvordan unge kan involveres i planlegging og bli inspirert til å bli aktive deltakere i utviklingen av et bærekraftig samfunn. FNs bærekraftsmål skal ha stor plass i prosessene.

Professor Elin Børrud er prosjektleder, og prosjektet har fått 5 millioner kroner over tre år.

– Prosjektet SAMBED legger opp til er en fremtidsrettet læreform. Målet er å koble studenter og arbeidsliv tettere sammen. Studentene får løse konkrete problemstillinger i tett samarbeid med relevante arbeidsplasser, og de får øvd seg på konkrete case. I tillegg er undervisningen tverrfaglig og har fokus på bærekraft. Det er helt i NMBUs ånd. Her vil vi se spennende resultater etter hvert, sier prorektor for utdanning Solve Sæbø.

Prosjektet er basert på tre hovedaktiviteter.

1) Opplegg for medvirkning
Studentene skal utvikle og gjennomføre nye måter å sikre medvirkning i utbyggingsplaner. Det er med utgangspunkt i konkrete område- eller utbyggingsplaner hvor det skal gjennomføres medvirkning etter Plan- og bygningsloven. Deltakere i prosjektet skal planlegge og gjennomføre 5- 10 medvirkningsprosesser i samarbeid med SPIRE.

2) Metodeutvikling i praksis
Deltakere i prosjektet skal kartlegge metoder som er bruk i planprosesser i dag i regi av kommuner, fylkeskommuner og private utbyggere. Kartleggingen skal kobles mot teori om medvirkning i planprosesser. Metodeutviklingen skjer i samarbeid med DOGA og SPIRE og ved å invitere aktører til å møte studenter, undervisere og forskere til fagseminarer og ideverksteder.

3) Utvikling av et modulbasert undervisningsopplegg
Ved å bruke erfaringer og kunnskap utviklet i de to første delprosjektene skal forskerne utvikle et undervisningsopplegg som består av moduler med forskjellig fokus, omfang og ressurskrav, og som kan settes sammen på mange måter og tilpasses de ulike behov, både for ordinære studieprogram, etter- og videreutdanning, samt veiledning og enklere kursing.

Prosjektet på NMBU er et av ti prosjekter som er delt ut til universiteter og høgskoler. Det er Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (Diku) som deler ut pengene.

– Jeg vil at studentene skal møte konkrete problemstillinger fra arbeidslivet i utdanningen, slik at de bedre forstår hvordan de kan bruke det de har lært når de skal ut i jobb. Dette er viktig for studiekvaliteten og for at næringsliv og offentlig sektor skal få den kompetansen de trenger. Derfor bruker vi nå 45 millioner kroner på prosjekter som skal knytte tettere bånd mellom utdanninger og lokale og internasjonale virksomheter, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) om tildelingen.

Prosjektet er initiert av Fakultet for landskap og samfunn (LANDSAM), NMBU og bygger på fakultetets lange tradisjoner med studioundervisning, prosjektarbeid og problembasert læring. Design og arkitektur Norge (DOGA), Kommunenes sentralforbund og Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) og SPIRE er samarbeidspartnere.

Prosjektet berører tre ulike profesjonsutdanninger i romlig planlegging: landskapsarkitektur, by- og regionplanlegging og eiendomsutvikling.

Les mer om prosjektet SAMBED.

Published 18. desember 2020 - 10:09 - Updated 18. desember 2020 - 10:09