Ny lærebok i plantehelse og sykdomslære

Den rikt illustrerte og leservennlige boken gir en omfattende introduksjon til alle sider ved plantesykdommer og plantehelse. Gjennom 23 kapitler og rundt 440 sider har leseren muligheten til å lære om blant annet grunnleggende sykdomslære, skadegjørere og mekanismene og samspillet mellom planter og patogenere.

“Plant Pathology and Plant Diseases” lærebok i plantesykdommer og plantehelse

Foto
CABI

─ For du må kjenne dine fiender for å kunne bekjempe dem, sier Anne Marte Tronsmo, tidligere professor i plantepatologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og initiativtager til bokprosjektet.

Tronsmo legger til at kunnskap om skadegjørernes livssyklus, hvordan de formerer seg og sprer seg er en forutsetning for en vellykket bekjempelse.

Og nettopp alle sider ved bekjemping av sykdom og skadegjørere er viet god plass i boken. Her er det gode råd og detaljerte beskrivelser av tiltak som kan settes inn  for å redusere skader og sykdom. Boken har også et kapitel om integrert plantevern, hvor flere tiltak satt sammen utgjør strategien.

Et avsluttende kapittel tar for seg perspektiver som klimatiske utfordringer for fremtidig planteproduksjon, og utfordringer for matsikkerheten til verdens befolkning.

─ Vi har allerede de siste 20 årene merket konsekvensene av klimaendringer i form av nye skadegjørere og plantesykdommer, og i boken er det tatt høyde for de klimatiske endringene vi står overfor, sier Tronsmo.

2020 er FNs plantehelseår

FN har utropt året 2020 til å være det internasjonale plantehelseåret. Formålet har vært å gjøre verden oppmerksom på hvordan det å verne om plantehelsen kan bidra til å fjerne sult, redusere fattigdom, beskytte miljøet og gi økt økonomisk utvikling.

Plantesykdommer og skadegjørere forårsaker store tap og reduserer avlingspotensialet med mellom 20 og 30 prosent. Ved å hindre tapene vil det være mulig å produsere omtrent 20 prosent mer mat, noe som er nok til å mate den forventende verdensbefolkningen i 2050.

Bredt faglig forfatterskap

Boken er hovedsakelig forfattet av seks nordiske universitetslærere i plantepatologi som kan se tilbake på et mangeårig samarbeid, noe som gir boken en sømløs og bred dekning i fagfeltet. I tillegg har 11 professorer fra Norge, Sverige, Finland, Danmark, England og Frankrike bidratt på sine spesialområder.

En rekke personer og institusjoner har bidratt med illustrasjoner og foto.

 

Hovedforfatterens siste «write shop» på Møn i 2019. F.v. David Collinge (Københavns Universitet), Annika Djurle og Jonathan Yuen (Sveriges lantbruksuniversitet), Anne Marte og Arne Tronsmo (NMBU) og Lisa Munk (Københavns Universitet)

Foto
David Collinge

 Boken er rikt illustrert med høy kvalitet i figurer og diagram, og har over 400 detaljerte figurer og fargefotografier, noe som har vært spesielt verdsatt i omtaler av boken. I tillegg til gode illustrasjoner gjør et oversiktlig og godt organisert innhold samt en fyldig ordliste boken lett å orientere seg i.

En av mange detaljerte illustrasjoner. Denne viser sykdomssyklusen hos svartrust (Puccinia graminis)

Foto
(© H. Karlsen)

Lærebok både for studenter og planteinteresserte

Boken er primært en lærebok. Hele eller deler av boka er allerede pensum i aktuelle emner i Norge (NMBU), Danmark (KU) og Sverige (SLU) både på bachelor og masternivå. Boken er velegnet for studenter med studier innen plantepatologi, biologi, jordbruk og hagebruk.

Men boken passer også for folk flest som er interessert i planter og det som gror rundt oss. Ifølge Tronsmo vil enkelte kapitler behøve noe spesialkunnskap, spesielt de som omhandler samspillet mellom planter og patogener som nok krever noe kompetanse i biokjemi og molekylærbiologi.

Ifølge Tronsmo vil de delene i boken som omhandler generell sykdomslære, de ulike gruppene av patogener og kapittelet om sykdoms- og skadebekjempelse kunne leses uten noe spesielle forkunnskaper.

─ Vi har tatt det fra bunnen av fra innledningen, hvor vi går igjennom hva sopp, bakterier, virus og nematoder er for noe, sier Tronsmo.

Det er også håp i hengende snøre for de uten særlig faglig bakgrunn som begir seg inn i de litt mer avanserte kapitlene, for boken inneholder også et appendix hvor fagterminologien er forklart.

Boken tar utgangpunkt i nordeuropeiske forhold

Det er mange år siden det sist ble gitt ut en lærebok i plantehelse. Dessuten har de fleste tidligere lærebøker på området vært basert på andre klimatiske forhold enn vi har i Norden, da de hovedsakelig har vært amerikanske.

─ Dette er den første læreboken med så mange eksempler og oppmerksomhet rettet mot nordeuropeiske forhold, sier Tronsmo.

Plantene våre er en forutsetning for vår eksistens på jorden

─ Å verne plantene mot skadegjørere er den mest økonomiske og miljøvennlige måten å håndtere plantesykdommer på. Har først en skadegjører etablert seg, så er den omtrent umulig å utrydde, sier Tronsmo. Da må vi lære oss å leve med den. De konkurrerer med mennesker og dyr om maten, og som oftest er det skadegjørerne som kommer først til «matfatet».

Boken omhandler også et høyaktuelt tema, epidemier, som jo også rammer planter.

- En epidemi arter seg jo på samme måte om den rammer mennesker, dyr eller planter, bortsett fra at planter ikke har mulighet til å forflytte seg. Og som for mennesker og dyr er det også for planter stor forskjell på resultatet om det settes inn tiltak eller ikke.

Det å ta vare på plantene våre er en forutsetning for at vi kan fortsette å leve her på jorden, og selv om fokuset på god plantehelse i første omgang gjelder vår evne til å produsere mat, så har planter også betydning både for miljøet og det estetiske rundt oss.

Historien bak boken

Tronsmo forteller at historien bak boken har sitt opphav i et nordisk nettverk innen plantepatologi som ble startet for vel 40 år siden. For omtrent ti år siden møttes fagkolleger på et kurs hvor idéen til boken ble skapt, men først 4 år senere ble prosjektet igangsatt. I begynnelsen ble de første kapitlene skrevet på nordiske språk, men for å nå en større leserskare ble det bestemt at boken skulle skrives på engelsk.

Med denne boken vil forfatterne gi et bidrag til det å øke kunnskapen om hva som påvirker plantehelse, som igjen kan bidra til å fø verden.

Published 17. desember 2020 - 12:16 - Updated 17. desember 2020 - 12:41