Fem millioner fra Diku til nye undervisningsformer

Prosjektet med tittelen "Transfaglig didaktikk for komplekse samfunnsutfordringer i Master i urbant landbruk" har også som mål å formidle forskningsresultatene på NMBU videre både nasjonalt og internasjonalt gjennom etableringen av master i urbant landbruk fra 2021. Urbant landbruk er tverrfaglig i sin natur og favner alle fagmiljøene ved NMBU.

Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning fordelte i alt 70 millioner. Av 86 søknader fikk 14 prosjekt ved syv universitet inntil fem millioner hver.

– Dette er en viktig del av regjeringens satsing på høyere kvalitet i utdanningene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

NMBU ønsker mer studentaktive læringsformer

Det er et ønske fra rektoratet ved NMBU at flere undervisere skal ta i bruk andre og mer studentaktive læringsformer i tillegg til ordinære forelesninger.

Prosjektet gjør det mulig for blant andre leder for programrådet i masteren, Trine Hvoslef-Eide, å ta et dypdykk i studentaktiv læring.

─ Vi er svært glade for fem millioner til dette arbeidet, og det gir oss et skikkelig oppsving og vil sikre at maskineriet smøres der det trengs og at vi har ekstra ressurser å sette inn ved behov, sier Hvoslef-Eide.

Etter hvert som forskningen gir resultater, vil det bli arrangert seminarer og workshops for å engasjere lærerkreftene på universitetet til å finne mer studentaktive måter å gjennomføre studiene på.

"Hands on" prosjekt for studentene

Pådriv, som jobber for bærekraftig utvikling i Hovinbyen i Oslo er en partner i prosjektet og vil være med og sikre god tilgang på aktuelle prosjekt fra offentlige og private aktører utenfor universitetet. Prosjektene skal brukes som problemstillinger i undervisningen.

Det legges opp til at tverrfaglige team av studenter får problemstillinger gjennom blant annet Pådriv, for så å komme opp med løsningsforslag med fagpersoner som mentorer og ressurspersoner. I tillegg blir det arrangert noen nøkkelforelesninger.

─ Prosjektmidlene vil også gå til aksjonsforskning der studenter og forelesere er med i forskningsprosjektet der Lektorutdanningen ved REALTEK skal studere hva som var vellykket, mindre vellykket og hvordan andre fagmiljøer på NMBU og andre studiesteder nasjonalt og internasjonalt kan dra nytte av dette arbeidet, sier Hvoslef-Eide.

Faglig ledelse og engasjement må til for å lykkes med å få alle de syv fakultetene på NMBU til å arbeide sammen om undervisningen. Dette vil kreve en del administrasjon, og er bakt inn i prosjektet.

─ Fakultet for biovitenskap vil lede arbeidet, sammen med Læringssenteret ved NMBU og engasjerte pionerer fra alle fakultetene. Målet er å skape entusiasme og engasjement til beste for studentene som starter opp på en ny master i urbant landbruk høsten 2021, sier Hvoslef-Eide.

Prosjektet består i alt åtte arbeidspakker, fra utviklingen av studentaktive læringsmetoder i masterprogrammet urbant landbruk og frem til spredning av resultatene fra prosjektet både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om tildelingen på Regjeringens hjemmesider.

Published 19. oktober 2020 - 10:08 - Updated 20. oktober 2020 - 12:37