NMBU-rapport om biobasert verdiskapning er lansert

  • Jordbruk
    Foto
    Shutterstock

Formålet med rapporten er å synliggjøre potensialet for økt omsetning i bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

NMBU-rapport om biobasert verdiskapning er lansert

NMBUs rapport «Biobasert verdiskaping – framtidsperspektiver» er utført på oppdrag for Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og lanseres torsdag 9. januar 2020 hos Norsvin.

Rapport peker på fire områder som har potensiale for rask kommersialisering innen 10-15 år og som kan gi et vesentlig bidrag til mer grønn konkurransekraft og økt omsetning på minst 40 milliarder kroner innen 2050. Gjennomslaget er beregnet innenfor følgende fire teknologier:

  1. Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff
  2. Bioraffinering av bioressurser til mikrobiell mat og fôr
  3. Presisjonsavl basert på genetisk forskning
  4. Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi

Hovedområdene i rapporten

Rapporten gir en beskrivelse av dagens situasjon for utvalgte områder og potensiale for sysselsetting og verdiskapning for noen teknologiområder. For å lykkes med verdiskapingen fra disse teknologiområdene vil det i tiden fremover være nødvendig med en helhetlig politikk og med forutsigbare reguleringssystemer. Det vil også kreve investeringer i industrien som er rettet mot hele kjeden fra innovasjon til sluttprodukt. For å løse utfordringene samfunnet står overfor, kreves det økt kompetanse på innovasjon og entreprenørskap, prosjektledelse og forretningsutvikling.

De fire teknologiområdene ble valgt utfra modenhets­grad for næringsmessig utnyttelse, størst potensial for fremtidig verdiskaping og potensial for utvikling av mer bærekraftig landbruk og havbruk.

Omdanning av skogbasert biomasse til biodrivstoff

Forskning på klimagassutslipp fra transportsektoren er drevet av behovet for overgang til klimanøytralt drivstoff for å realisere bærekraftig og økonomisk produksjon av biodrivstoff. Utviklingen av teknologier for anvendelse av biomasse fra skog og hav til produksjon av fôr, mat og biodrivstoff kan også bidra til vekst innenfor grønn og blå sektor. NMBU forfølger flere hovedruter for å utvikle lønnsomme metoder for å omdanne biomasse som råstoff for ulike former for biodrivstoff.

Bioraffinering av ressurser til mikrobiell mat og fôr

Utnyttelse av fornybare bioressurser til produksjon av nye mat-, fôrråvarer og biodrivstoff, er et viktig tiltak for å skape verdi i norsk økonomi, øke selvforsyningsgraden og minimere miljøbelastning. Basert på NMBUs forskning legger en til grunn at det lar seg gjøre å utvikle produksjon av mat og fôr basert på mikrobiell biomasse. Det finnes i dag slike produkter på markedet, men i beskjeden skala. I Norge må fermentering i industriell skala bygges opp fra grunnen. Det er grunn til å anta at dette lar seg gjøre i et 10 – 15 års perspektiv.

Presisjonsavl basert på genetisk forskning

Presisjonsavl vil bidra til økt produktivitet i jordbruk og fiskeoppdrett. God forvaltning av de genetiske ressursene gjennom teknologiutvikling og bærekraftig bruk og vern er viktige grunnlag og tiltak for å sikre økt verdiskaping innenfor jordbruk og akvakultur.

Utvikling av robotbasert produksjonsteknologi

Innovasjon innen robotbaserte produksjonsteknologier vil bidra til effektivisering og forbedring av flere av verdikjedene i landbruket og i tillegg skape nye verdikjeder. Forskningen ved NMBU indikerer at det kan forventes teknologiske gjennombrudd innen robotikk på flere om­råder, spesielt innen høsting av bær, frukt og grønnsaker. Dette vil gi mer bærekraftig matproduksjon samt optimalisering av kvaliteten på sluttproduktet.

Formålet med rapporten er å synliggjøre potensialet for økt omsetning i de bioverdikjedene som bygger på det norske jordbrukets, havbrukets og skogbrukets ressurser og forutsetninger.

Mulighetene for fremtidens næringsliv

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) igangsatte våren 2019 prosjektet «Veikart for fremtidens næringsliv» som en oppfølging av Næringslivets perspektivmelding fra 2018. Målet med prosjektet er å analysere muligheter, identifisere satsingsområder og vise retning mot mer bærekraftig utvikling av norsk næringsliv. Med det som bakgrunn er det tatt initiativ til å utrede muligheter koblet til kompetanseområder og teknologier som kan ha stort potensial for fremtidig biobaserte verdikjeder og mer bærekraftig utvikling av norsk næringsliv. Det er i rapporten pekt på kompetanseområdenes mulige rolle sett i lys av FNs bærekraftsmål.

NMBUs rapport «Biobasert verdiskaping – framtidsperspektiver»:

Published 9. januar 2020 - 16:00 - Updated 10. januar 2020 - 9:24