Handelshøyskolen satser på bærekraftig finans

En ny rapport hevder at økonomiutdanninger henger etter med undervisning om ansvarlige investeringer. – Handelshøyskolen ved NMBU har gitt denne undervisningen i mange år, forteller finansprofessor Ole Gjølberg.

Handelshøyskolen satser på bærekraftig finans

Rapporten "Undervisning i ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet", utgitt av Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif), viser at det er et økende behov for kompetanse om ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet, samtidig som norske økonomistudenter lærer for lite om dette temaet.

Etterspurt kompetanse
Rapporten fra Norsif viser at det er et stort behov for kunnskap om ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet i finansinstitusjoner og kapitalforvaltning. Denne kompetansen vurderes som en nøkkelkvalifikasjon ved rekruttering hos over halvparten (57%) av bedriftene som deltok i undersøkelsen. 43% av respondentene mener det er svært viktig at relevante medarbeidere i bedriften har denne kompetansen, og 52% mener at det er viktig.

Undervisning i ansvarlige investeringer
Norsif-rapporten tar også for seg hvorvidt undervisningstilbudet ved norske universiteter og høyskoler gjennomgår temaer knyttet til ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet, enten gjennom direkte rettet investeringsfokus, eller indirekte forståelse for de miljø- og samfunnsmessige faktorene som kan påvirke investeringsvalg og resultater.

I rapporten oppgis det at i 2014 var det kun NMBU og Høyskolen i Bergen (HiB) som hadde emner på bachelor- og masternivå som hadde temaer knyttet til ansvarlig og bærekraftig investeringsvirksomhet, men at det nå er flere studiesteder som underviser i disse temaene.

Emnet BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring, som undervises av professor Ole Gjølberg ved Handelshøyskolen, NMBU, blir oppgitt i Norsif-rapporten som et emne som tar for seg temaet ansvarlige investeringer. 

- Investorer og forvaltere er opptatt av bærekraft
I finansemnet Ole Gjølberg underviser på master, legger han legger han stor vekt på etiske og sosialt ansvarlige investeringer, ofte omtalt som Socially Responsible Investment (SRI) og Environmental, Social and Governance (ESG).

- Grunnen til at vi bruker tid på denne typen problemstillinger, er ganske enkelt at svært mange investorer og forvaltere over hele verden i dag legger vekt på etikk, miljø, menneskerettigheter, bærekraft osv. Og dette er ganske utfordrende. Etiske og sosialt ansvarlige investeringer er noe langt mer enn det å være snill og grei og investere i virksomheter og prosjekter som man tror eller drømmer om skal bidra til en bedre verden, sier Gjølberg. 

Ole Gjølberg

Foto
Per Johansen

- Noen forveksler etiske investeringer med politisk korrekte holdninger og ser ikke elefanten i rommet. Spissformulert: De som kjører rundt i el-biler, sitter på batterier laget av kobolt og litium som ofte er produsert i svært miljøødeleggende gruver i korrupte samfunn. Skal vi utelukke Tesla dersom Tesla kjøper innsatsfaktorer fra Glencore?


I følge Gjølberg har investeringsforvaltning et langsiktig perspektiv. Etikk og sosialt ansvarlige investeringer må derfor også ha et langsiktig perspektiv. Hvis ikke, kan det man tror er etisk og bærekraftig på kort sikt, bli noe helt annet på lengre sikt.

Gjesteforelesninger fra næringslivet
Forrige uke fikk NMBU besøk av Snorre Storset, administrerende direktør i Nordea Norge og Annie Bersagel, rådgiver i ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning AS. Begge mener det er viktig å styrke bærekraftperspektivet i økonomiutdanningene.

- Økonomistudenter som kan bærekraft vil bli ekstremt attraktive for arbeidsmarkedet framover, sa Snorre Storset, når han holdt presentasjon for rektor, ansatte og studenter ved NMBU. Han kunne fortelle at en tredjedel av verdens totale forvaltede kapital håndteres nå i tråd med ESG-kriterier.

- Dette er blitt en integrert del av alt vi gjør i Nordea, og da er det ønskelig at de vi rekrutterer har denne kompetansen i utdanningen de har avlagt, sa han.

Snorre Storset

Foto
Nordea


Annie Bersagel holdt gjesteforelesning i emnet BUS322 Investeringsanalyse og finansiell risikostyring. Hun kunne fortelle at som forvalter av pensjonen til mer enn en halv million nordmenn er det viktig for KLP at disse pengene blir forvaltet på en ansvarlig, langsiktig og bærekraftig måte. I sin presentasjon fortalte Bersagel blant annet om KLPs retningslinjer for ansvarlige investeringer. Hun viste til flere forskjellige virkemidler som brukes i den ansvarlige investeringsstrategien til KLP. Blant disse virkemidlene er "Utelukkelse/negativ screening" som utelukker investeringer fra porteføljer eller investeringsunivers basert på produkt eller oppførsel. Hele presetasjonen til Annie Bersagel finner du her.

Annie Bersagel

Foto
Skjalg Bøhmer Vold

 

 

Published 8. november 2017 - 14:51 - Updated 6. desember 2017 - 9:10