Startbevilgning til nasjonalt senter for vann- og ledningsteknologi

Det er en samlet vann- og avløpsbransje (kommuner, leverandører og rådgivende ingeniører) som står bak opprettelsen av et nasjonalt senter for ledningsteknologi. Bransjen har behov for et senter som både gir et tilbud om utdanning, opplæring og omskolering, og som også satser på forskning og innovasjon innenfor fagområdet. Med stor innsats fra Venstres stortingsgruppe er det politisk enighet om å bevilge 2, 5 millioner kroner i revidert statsbudsjett til videre prosjektering av senteret.

Stortingskandidat for Venstre, Solveig Schytz, direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann, stortingsrepresentant for Venstre, Abid Raja og rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU feirer oppstartsbevilgningen til nasjonalt senter for ledningsteknologi med kake.

Foto
Håkon Sparre

Skal håndtere spillvann, drikkevann og overvann
Abid Raja (V) sammenfattet en av bransjens mange utfordringer.
– Vi har tilgang på godt drikkevann, men det blir forurenset av dårlige rør.
Raja trakk også fram den dagsaktuelle uttalelsen til FNs generalsekretær om at en av de største utfordringene i framtida vil være å (sam-) arbeide for å sikre alle tilgang på rent vann.

Nasjonalt ansvar
Rektor Mari Sundli Tveit er mer en fornøyd med oppstartsbevilgningen.
– Dette har vi arbeidet for i lang tid. Vi er klar over de store utfordringene samfunnet har innen vann- og avløpshåndtering. Med dette nasjonale senteret skal legge til rette for samarbeid med de andre, norske kompetansemiljøene innen vann og avløp, sa Tveit.

Ti års langsiktig arbeid kronet med seier
Det er mer enn ti år siden bransjen så behovet for en nasjonalt senter. De var tidlig i kontakt med NMBU om etablering og nærmere tilknytning til forskningsmiljøet på Ås. Men tilfeldigheter har hele tiden ført til utsettelser. I 2014 ble det tatt et nytt initiativ. Et forprosjekt ble igangsatt gjennom et spleiselag mellom ledningseiere (kommuner og andre) organisert i Norsk vann og utstyrs- og tjenesteleverandøren til bransjen. Med den kommende oppstartsbevilgningen kan dette prosjektet videreføres med mål om bygging av et nasjonalt senter for ledningsteknologi på Campus Ås.

NMBU har arealer
NMBU ønsker etableringen av et Nasjonalt senter for ledningsteknologi på Campus Ås velkommen og har igangsatt arbeidet med å finne et egnet areal til senteret. Plasseringen av senteret blir innarbeidet og vurdert i den helhetlige campusplanen som er under utarbeidelse.
I prosjektet et det skissert et teknisk bygg på 400-500 m2. Bygget vil inneholde et demonstrasjonslaboratorium med annet kummer og rørtekniske anlegg. Utomhus vil det være et asfaltert område som skal benyttes til ledningsanlegg til undervisnings- og testformål for lekkasjesøking og ulike typer test og utvikling. Utenfor dette området er det, også som vist i skisser, et grønt område som kan beplantes parkliknende. Her vil det også være ulike typer røranlegg for tilførsel og avløp, samt områder for å demonstrere fordrøyningsanlegg. Det planlegges også et demonstrasjonsanlegg for spredte avløpssystemer. 

Administrasjonsdirektør Siri Margrethe Løksa, førsteamanuensis Arve Heistad, begge fra NMBU, og Sigurd Grande, avdelingssjef i Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, ser fram til et godt samarbeid. Oslo kommune har vært en stor pådriver i etableringen av senteret.

Foto
Håkon Sparre

Published 7. juni 2017 - 15:30 - Updated 14. juli 2021 - 14:48