Trygge importerte bær

Vi kjøper stadig mer importerte bær i butikken. Import av bær har økt kraftig de siste ti årene. I 2016 ble det ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå importert mer enn 15 700 tonn friske bringebær, jordbær og blåbær til Norge. I 2006 var tallet ca. 4 600 tonn.

Ingen plantevernmiddelrester over grenseverdiene
Mattilsynet utfører årlig kontroll av plantevernmiddelrester i mat. I rapporten «Rester av plantevernmidler i bær 2012-2015» har NIBIO og Mattilsynet analysert norske og importerte bær for rester av plantevernmidler. 470 prøver ble analysert for plantevernmiddelrester, hvorav 288 var norskproduserte bær og 182 var importerte bær.

Beregningene viser at det ikke er helsefarlig å spise bærene med de målte nivåene av plantevernmidler. Restmengdene av plantevernmidler i bær på det norske markedet var lave og under gjeldende grenseverdier.

I importerte bær ble det imidlertid funnet flere ulike plantevernmidler i en og samme prøve sammenlignet med norskproduserte bær. Totalt ble det påvist rester av 19 ulike plantevernmidler i norske bær, mens det for importerte bær ble det påvist 54 ulike plantevernmidler.

Smittestoffer i bær er også undersøkt
Mattilsynet har også kartlagt smittestoffer på importerte friske og fryste jordbær, bringebær og blåbær. Bærene ble analysert ved Veterinærinstituttet og NMBU Veterinærhøgskolen for utvalgte bakterier, virus og parasitter som er kjent for å kunne smitte via frukt, bær og grønnsaker.

NMBU og Veterinærinstituttet tok prøver av 176 partier av friske bær og 52 partier av fryste bær.  Friske bær ble undersøkt for E. coli, Salmonella, Giardia og Cryptosporidium. Fryste bær ble undersøkt for hepatitt A og norovirus.

Funn av E. coli og Giardia
Av 228 partier som ble analysert ble det gjort funn i tre partier. Det ble påvist E. coli i et parti med friske bringebær fra Spania og i et parti med friske blåbær fra Nederland. Giardia ble påvist i et parti med friske jordbær fra Spania. Det ble ikke påvist Salmonella, Cryptosporidium, hepatitt A og norovirus i noen av prøvene.

– Samlet sett er resultatene i programmet gode, og tyder på at partiene av importerte bær som er undersøkt for det meste er av en god hygienisk kvalitet, opplyser seniorrådgiver Laila Jensvoll i Mattilsynet.

Les mer hos Mattilsynet

Published 28. April 2017 - 10:21 - Updated 31. mai 2017 - 13:04