Vellykket samarbeid for å bekjempe avskoging

NMBU-professor Terje Gobakken.

NMBU-professor Terje Gobakken.

Foto
Håkon Sparre
NMBU-professor Erik Næsset.

NMBU-professor Erik Næsset.

Foto
Gisle Bjørneby
 

 

 

 

For Norge står kampen mot tropisk avskoging høyt på den politiske agendaen.

– Norge er en stormakt på dette området (den største donor) og har store interesser i en transparent overvåking av verdens skoger, sier professor Erik Næsset og professor Terje Gobakken ved NMBU.

Det krever metoder for beregning av karbonutslipp som er billige og nøyaktige. På dette feltet er det et omfattende samarbeid mellom universitet i Minnesota (UM)/US Forest Service og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i en internasjonal dugnad for å etablere standarder og retningslinjer for hvordan tropiske land kan gjøre sin rapportering av utslipp av klimagasser fra tropisk avskoging til FNs klimakonvensjon. 

Samarbeid med fagmiljø i Minnesota

Nordmenn har lett etter lykken og et liv i USA tidligere. Og ikke minst har vi søkt oss til delstaten Minnesota. Nå finner vi sammen ved universitetet i Minnesota (UM).

Det hele startet som en idé og lansert av opphavsmannen, daværende departementsråd i Landbruksdepartementet, Per Harald Grue. Målet var å finne knutepunkter mellom universitetet i Minnesota (UM), USA og NMBU, Norge. UM med sine mer enn femtitusen studenter ruver godt, også i USA. De er spesielt store innen livsvitenskap og medisin og fagmiljøet i Minnesota er ofte trukket frem som databransjen Silicon Valley’s svar innen livsvitenskap.

I 2005 etablerte man et jubileumsprofessorat – «Norwegian Centennial Chair» – i jubileumsåret for Norges selvstendighet som nasjon. Universitetet i Oslo kom med i samarbeidet i 2010. Samarbeidsavtalen er forlenget til 2018. Ett av de seks opprinnelige satsingsområdene for institusjonssamarbeidet var skogovervåking ved bruk av avansert fjernmålingsteknologi.

Forskningssamarbeid og sampublisering

Forskergruppen ved NMBU har hatt to stipendiater ved UM de siste årene. Begge har delvis vært finansiert av NMBU/UM-samarbeidet. Norges forskningsråd, Fulbright og Torske Klubben Minnesota har også bidratt.  Finansieringssamarbeidet med UM har også bidratt til å realisere et forskningsopphold for to av NMBUs doktorgradsstudenter ved Yale University.

– Samarbeidet med UM har generert høy sampubliseringsrate, professorene Erik Næsset og Terje Gobakken ved Institutt for naturforvaltning, NMBU fast.

Parallelle forskningssamarbeid har sett dagens lys via UM-samarbeidet. Høy fellespublisering er kjennetegn ved samarbeidet. Erik Næsset er ikke i tvil:

– Forskningen mot våre amerikanske partnere har vært vesentlig mer omfattende og produktivt. Vi har oppnådd påtagelig mer sampublisering enn med europeiske partnere, der vi har deltatt i flere EU-prosjekt med god finansiering de siste åtte årene. Til tider er det frustrerende at det meste av Norges forskningsfinansiering rettes inn mot EU og ikke mot USA, som verdens desidert største forskningssupermakt.

 – Men da er det finansielle bidraget fra UM/NMBU-samarbeidet desto mer kjærkommet. Sammen med våre partnere ved UM har vi produsert mye god og relevant forskning av høy kvalitet med små midler, sier Næsset.

 Trekantsamarbeid Brasil, USA og Norge

Den norske forskningsgruppen har siden 2009 også hatt forskningssamarbeid med brasilianske kollegaer ved Det føderale universitetet i Lavras. Det har vært vanskelig å gi samarbeidet et reelt innhold i form av konkrete forskningsoppgaver, studentutveksling og lignende fordi finansieringen har uteblitt. Nye og effektive metoder for skogovervåking i blant annet områder som Amazonas er identifisert som potensielle tema for samarbeid.

– Et trekantsamarbeid (Norge, Brasil, USA) er nylig etablert med tanke på utvikling av overvåkingssystemer for tropisk regnskog, sier Næsset og Gobakken.

 I den sammenheng er en felles større prosjektsøknad sendt med blant annet et omfattende student- og stipendiatprogram til Amazonas-fondet. Dette fondet får en betydelig del av sin finansiering fra den norske regjeringens Internasjonale Klima- og Skogprosjekt.

Samarbeid med Universitetet i Firenze

UM/US Forest Service har også et etablert samarbeid med Europa, nærmere bestemt Universitetet i Firenze. Et forskningssamarbeid er grunnlagt og stipendiatutveksling er i gang. UM introduserte forskergruppen ved NMBU på vårparten 2015 for kollegaer i Firenze med tanke på et trekantsamarbeid.

 – Vi sampubliserer nå i dette trekantsamarbeidet, og vi har drøftet mulighetene for direkte samarbeid med Universitetet i Firenze gjennom felles prosjektsøknader til EUs rammeprogram og student- og undervisningssamarbeid, sier Næsset og Gobakken.

Published 19. januar 2016 - 15:01 - Updated 12. juli 2021 - 12:01