NMBUs høringsuttalelse om Klimarisikoutvalgets rapport

NMBU mener at utvalgets analyse gir en god oversikt over hvilke typer kimarisiko Norge står overfor.

NMBU mener likevel at utvalget med fordel kunne gått mer i dybden med tanke på den dominerende rollen olje og gass har i norsk økonomi i dag, : "En brå og uventet nedtrapping av norsk petroleumsaktivitet, for eksempel som følge av global klimapolitikk, vil kunne ha store konsekvenser for norsk økonomi i en overgangsperiode. Her vil en grundigere analyse for det noe kortere tidsperspektivet ville gjort det enklere å diskutere evt. tiltak for å redusere denne overgangsrisikoen. Utvalget skriver for øvrig at det er «naturlig å synliggjøre klimarisiko i forbindelse med nye oljeinvesteringer» (s. 26)."

NMBU etterlyser også blant annet en nærmere drøfting av «behovet for omstilling og tilpasning i ulike deler av norsk næringsliv, spesielt naturbasert næringsliv» og foreslår at rapporten følges opp med en ny, uavhengig utredning av oljepolitikk og oljeskatt:
«I mandatet for utvalget står det at «Utvalget har heller ikke som oppgave å foreslå … endringer i petroleumsskattesystemet eller i norsk petroleumspolitikk». En naturlig oppfølging av denne utvalgsrapporten kan være å se nærmere på nettopp norsk petroleumspolitikk og ikke minst petroleumsskattesystemet i et klimarisikoperspektiv.»

Rapporten fra utvalget finnes her: Klimarisikoutvalget, Globale klimaendringer- hva betyr det for norsk økonomi?

Det er Handelshøyskolen ved NMBU som har vurdert rapporten.

Published 8. April 2019 - 14:38 - Updated 20. juli 2021 - 13:49