Miljøkjemi

Vi studerer uorganiske forbindelser og radioaktive nuklider og stråling sine skadelige effekter på miljøet, miljøorganismer og økosystemet som helhet, for å forbedre beskyttelsen av mennesker og miljø. Dette inkluderer i dag holistisk grunnforskning på kilder og kildekarateristikk, overføring i økosystemer og biologisk opptak, effekter/responser på biologiske organismer og risiko- og konsekvensutredning, inkludert sosiale aspekter, fra både naturlige og menneske-skapte kilder i kombinasjon med andre stressorer.

Seksjonen har, via snart 10 år med CERAD SFF - Centre for Environmental Radioactivity, ett senter for fremragende forskning, høy kompetanse og spesielt utviklet verktøy og metoder for å håndtere usikkerheter i risikovurdering. En mer nøyaktig risikovurdering fra uorganiske- og radioaktive stoffer, vil i stor grad hjelpe til med å håndtere og redusere risikoen fra forurensninger i miljøet.

Hva vi gjør: 

  • Vi karakteriserer radionuklider og uorganiske forbindelser frigjort fra ulike kilder, under ulike utslippsscenarier. Dette vil muliggjøre modellering av stoffers spredning i luft/vann og videre overføring i miljøet.
  • Vi ønsker å spesifisere hvordan artsdannelse, andre forurensninger, klimaforhold og biologiske faktorer påvirker overføring av radionuklider gjennom økosystemer i en nordisk kontekst. Dette vil muliggjøre forbedret modellering av radionukliders transport i miljøet.
  • Vi tar sikte på å identifisere responser indusert i biota utsatt for middels - lave stråledoser, i kombinasjon med andre stressfaktorer som UV-stråling, metaller og antioksidantmangel, under varierende klimatiske forhold.
  • Vi har som mål å evaluere og forbedre vurderingen av miljø- og samfunnspåvirkning og risiko fra strålingseksponering og forurensing, og å utvikle bevisbaserte beslutningskriterier for beredskap og håndtering av radioaktive stoffer og andre forurensinger.

Vår forskning og undervisning har brakt oss inn i internasjonale prosjekter og på feltarbeid til en rekke land i store deler av verden. Vi har også lav-dose bestrålingsanlegg og avanserte målemetoder på seksjonen, og også samarbeid med en rekke fasiliteter internasjonalt (synkrotron, AMS). 

Tilknyttede studieprogrammer: 

Tilknyttede sentre: 

 

Seksjonens faste vitenskapelige ansatte: 

Published 1. juni 2019 - 14:16 - Updated 14. september 2022 - 14:55