Master Theses series

The Master Theses series contains a selection of the master theses submitted by master students at NMBU with research topics that are relevant for CLTS.

2017
Fjeldstad, Kjersti Andrea Bråge (2017). Effects of land consolidation in Cyprus. CLTS Master Theses series No. 1/2017. In English.


2016

Gran, E. K. (2016). Betydningen av hvem som eier veien i jordskiftesaker. CLTS Master Theses series No. 18/2016. In Norwegian.

Klausen, M. (2016). Estimering av teknisk verdi ved verdsetting av fast eiendom. Metode- og definisjonsmessige utfordringer. CLTS Master Theses series No. 17/2016. In Norwegian.

Svendsen, M. (2016). Registrering av servitutter i dagens system for eiendomsregistrering. CLTS Master Theses series No. 16/2016. In Norwegian.

Frivold, E. (2016). Mangelfull informasjon i matrikkelkartet og konsekvenser for samfunnsutvikling i sentrale områder. CLTS Master Theses series No. 15/2016. In Norwegian.

Braathen, R. (2016). Originære erverv av eiendom, og formalisering av slike. CLTS Master Theses series No. 14/2016. In Norwegian.

Wettern, K. (2016). Feil og mangler knyttet til informasjonen i matrikkelen. CLTS Master Theses series No. 13/2016. In Norwegian.

Aschim, J. (2016). Eiendomsforhold som premissgiver for byutvikling: en sammenligning av Ski, Asker og Lillestrøm. CLTS Master Theses series No. 12/2016. In Norwegian.

Syversen, M. (2016). En studie av skjønnsrettens behandling av superbønder ved erstatningsfastsettelsen. CLTS Master Theses series No. 11/2016. In Norwegian.

Strømhylden, L. I. T. (2016). Påregnelighetsvurderingen ved ekspropriasjon til offentlige anlegg. CLTS Master Theses series No. 10/2016. In Norwegian.

Von Tangen, B. (2016). Risiko ved gjennomføring av reguleringsplan på næringsfestet eiendom. CLTS Master Theses series No. 9/2016. In Norwegian.

Holsen, J. A. (2016). Verdsetting av dyrka mark etter bruksverdi: casestuide av tre vegprosjekt i Vestfold, med påfølgande analyse av vederlagsutmåling for dyrka mark i rettspraksis og hjå Statens Vegvesen i perioden 2011-2016. CLTS Master Theses series No. 8/2016. In Norwegian.

Vigdal, P. (2016). Eiendomsutvikling rundt Lekevollkrysset og krysset Vestby nord. CLTS Master Theses series No. 7/2016. In Norwegian.

Gjesdal, L. (2016). Erstatning for områdevern som innebærer både rådighetsbegrensning og elementer av rådighetsoverføring. CLTS Master Theses series No. 6/2016. In Norwegian.

Johannessen, J. (2016). Hva skjedde i Sørdalen? CLTS Master Theses series No. 5/2016. In Norwegian.

Hammich, H. (2016). Alternativ anvendelse av statlig eiendom med utviklingspotensial. CLTS Master Theses series No. 4/2016. In Norwegian.

Levin, M. V. (2016). Lillestrøm: en eiendomsteoretisk tilnærming til bymorfologi. CLTS Master Theses series No. 3/2016. In Norwegian.

Frekeplass, Ø. (2016). Kan det sies at bestemmelsene om boplikt har utspilt sin rolle? CLTS Master Theses series No. 2/2016. In Norwegian

Fjeldstad, M. (2016). Lovbestemt forlengelse av festeavtaler gjennom tomtefesteloven §33: med vekt på bakgrunnen for og arbeidet rundt endringen av loven. CLTS Master Theses series No. 1/2016. In Norwegian.


2015
Jevnaker, S. (2015). Muligheter og utfordringer knyttet til bruken av tiltaksjordskifte. CLTS Master Theses series No. 14/2015. In Norwegian.

Storhaug, S. H. (2015). Gjennomføringsavtaler mellom Statens vegvesen og private eiendomsutviklere. CLTS Master Theses series No. 13/2015. In Norwegian.

Hansen, K. S. (2015). Forhandlinger ved grunnerverv i Kolsåsbaneprosjektet. CLTS Master Theses series No. 12/2015. In Norwegian.

Rørstad, E. C. (2015). Grunnervervsforhandlinger og ekspropriasjon mellom offentlige aktører. CLTS Master Theses series No. 11/2015. In Norwegian.

Samuelsen, E. and Dehli, Å. M. W. (2015). Negative servitutter som risiko for eiendomsutviklere. CLTS Master Theses series No. 10/2015. In Norwegian.

Moen, K. V. (2015). Eiendomsutvikling i tidlig fase: reguleringsrisiko i reguleringsplan- og byggesaksprosessen. CLTS Master Theses series No. 9/2015. In Norwegian.

Lindquist, I. K. (2015). Et studium av grunneiers partsrettigheter når minnelig avtale benyttes i stedet for ekspropriasjon. CLTS Master Theses series No. 8/2015. In Norwegian.

Shakoor, M. (2015). An introduction to the property system of Pakistan, focusing on Telenor's operations in the country. CLTS Master Theses series No. 7/2015. In English

Vorren, S. H. (2015). Det kommunale brukerregimet og dets påvirkning på prosesser relatert til eiendomsdannelse ved bytransformasjon: et casestudie av Kaldnes Brygge. CLTS Master Theses series No. 6/2015. In Norwegian

Høgestøl, F. (2015). Kan forvaltningen fremskynde og effektivisere oppkjøps- og ekspropriasjonsprosessen for jernbaneprosjekter innenfor dagens lovverk? CLTS Master Theses series No. 5/2015. In Norwegian

Haverstad, S. A. (2015). En sammenligning av brukerregimer for eiendomsdannelse. CLTS Master Theses series No. 4/2015. In Norwegian

Eggereide, D. (2015). Skillet mellom eiendomsrett og festerett. CLTS Master Theses series No. 3/2015. In Norwegian

Adhikari, V. R. (2015). Impact of Climate Variation in Paddy Production of Nepal. CLTS Master Theses series No. 2/2015. In English.

Garmo, K. O. (2015). Jordleie og kontrakter: en casestudie av Ottadalsregionen. CLTS Master Theses series No. 1/2015. In Norwegian.


2014
Slyngstad, S. (2014). "Avdøde hjemmelshavere": en sammenlikning Norge- Sverige. CLTS Master Theses series No. 8/2014. In Norwegian.

Rundén, M. (2014). En studie av skjønnsrettenes ulike praktiseringer ved påregnlighetsvurderinger av dyrka mark etter ekspropriasjonserstatningsloven §6. CLTS Master Theses series No. 7/2014. In Norwegian.

Noreik, A. J. (2014). Studie i etablering av infrastruktur. Et lov- og case studie i etablering av infrastruktur, herunder utbygging av vei, vann og avløp. CLTS Master Theses series No. 6/2014. In Norwegian.

Kittilsen, O. J. (2014). Vage statlige signaler og komplekse lokale utfordringer : interkommunal strandsoneplanlegging i Sunnhordland. CLTS Master Theses series No. 5/2014. In Norwegian.

Haugland, A. (2014). Kjøp av eiendom eller kjøp av selskap: reelle alternativer? CLTS Master Theses series No. 4/2014. In Norwegian.

Bø, E. S. (2014). Kvinnelige hjemmelshavere som part i jordskiftesak. CLTS Master Theses series No. 3/2014. In Norwegian.

Langlo, P. og Nilsen, M. K. (2014). Eie eller leie? En analyse av leilighetsmarkedet i Oslo 1997 - 2013. CLTS Master Theses series No. 2/2014. In Norwegian

Grimsrud, E. S. (2014). Coastal Commons and Codified Commodities: Exploring The Role Of Intellectual Property Rights On Genetic Resources In Norwegian Biotechnology Innovation Systems. CLTS Master Theses series No. 1/2014. In English


2013
Eriksen, L. E. (2013). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Oslo. CLTS Master Theses series No. 31/2013. In Norwegian.

Nome, E. A. (2013). Interessemotsetningers betydning for utbyggingen av småskalakraftverk. CLTS Master Theses series No. 30/2013. In Norwegian.

Veseth, H. P. (2013). Metoder for eiendoms- og omformingsprosesser: belyst ved et casestudie. CLTS Master Theses series No. 29/2013. In Norwegian.

Hole Karlsen, M. T. (2013). Avvik mellom planbestemt yttergrense for vegprosjket og endelig eiendomsgrense. CLTS Master Theses series No. 28/2013. In Norwegian.

Aschim Mæhre, C. (2013). En undersøkelse av skylddelingsforretninger- og problemer de reiser i dag. CLTS Master Theses series No. 27/2013. In Norwegian.

Prestegard, T. H. (2013). Bruksordning etter jordskiftelova §2 bokstav c nr.1 i samband med bruk og oppbevaring av båtar i sjø. CLTS Master Theses series No. 26/2013. In Norwegian.

Svinddal, A. G. (2013). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Follo og Romerike: sammenlignet med Hedmark og Hammerfest. CLTS Master Theses series No. 25/2013. In Norwegian.

Lund, T. R. (2013). Analyse av tapsgarantien i jordskifteloven:  et bidrag til forståelse av jordskifteloven § 3 bokstav A sin funksjon. CLTS Master Theses series No. 24/2013. In Norwegian.

Andersson, M. I. (2013). Hvordan har festegrunn innvirkning på grunnervervsetaters fremgangsmåte i forhandling og verdsetting ved grunnlovsverv? CLTS Master Theses series No. 23/2013. In Norwegian.

Enger, E. S. (2013). Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet. CLTS Master Theses series No. 22/2013. In Norwegian.

Kolstad, K. F. (2013). Eiendomsutvikling og juss  en kartlegging av de viktigste lovene som virker inn på eiendomsutviklingens tidligfase. CLTS Master Theses series No. 21/2013. In Norwegian.

Martens, H. (2013). Differensiert forvaltning av 100-metersbeltet langs sjøen, med fokus på Karlsøy og Tromsø. CLTS Master Theses series No. 20/2013. In Norwegian.

Bø, E. B. (2013). Jordskifte etter § 2 i strandsonen. CLTS Master Theses series No. 19/2013. In Norwegian.

Kaasa, O. M. and Eibak, O. M. (2013). En studie av om "sams tiltak" kan være egnet alternativ til ekspropriasjon ved gjennomføring av private prosjekter. CLTS Master Theses series No. 18/2013. In Norwegian.

Elvestad, H. E. and Udnes, H. (2013). Forvaltningens håndtering av strøksservitutter i en planprosess. CLTS Master Theses series No. 17/2013. In Norwegian.

Trommestad, A.-I. (2013). Festeformål i Norge : forskjeller og likheter ved oppregulering av festeavgift og hva som skjer når festetiden utløper. CLTS Master Theses series No. 16/2013. In Norwegian.

Sollid, E. (2013. Leilendingsvesenet i siste fase. CLTS Master Theses series No. 15/2013. In Norwegian.

Wiik, J. O. (2013). Jordskifteretten som handsamar av utfordringar mellom eigarar i realsameiger. CLTS Master Theses series No. 14/2013. In Norwegian.

Ruud, H. E. (2013). Fornøydhet med prosessen i jordskifteretten: en brukerundersøkelse blant tidligere parter i Nord-Trøndelag jordskifterett. CLTS Master Theses series No. 13/2013. In Norwegian.

Reiten, M. (2013). Allmenningsrett og naturvern i Skjåk kommune - Erfaringer fra bruk og vern av ressursene i Skjåk Almenning. CLTS Master Theses series No. 12/2013. In Norwegian.

Myhrer, J. (2013). Boligbygging i sentrumsnære omtåder. CLTS Master Theses series No. 11/2013. In Norwegian.

Levang, G. S. (2013). Interesser i byutviklingsprosesser: hvordan reflekteres allmenn interesse i utbyggerstyrt byutvikling? CLTS Master Theses series No. 10/2013. In Norwegian.

Hobøl, E. J. (2013). Privat felles infrastruktur : en lov- og casestudie om privat felles infrastruktur. CLTS Master Theses series No. 9/2013. In Norwegian

Hauge, H. L. (2013). Leietakersammensetning på norske kjøpesentre. CLTS Master Theses series No. 8/2013. In Norwegian

Fossum, M. (2013). Gjenspeiler verdien av den sekundære leiligheten i en enebolig dens virkelige verdi? CLTS Master Theses series No. 7/2013. In Norwegian

Handberg, Ø. N. (2013). Managing behaviour: an experimental study into the behaviour of Tanzanian forest users. CLTS Master Theses series No. 6/2013. In English.

Bhatt, Y. R. (2013). Implication of agroforestry system for soil carbon sequestration and livelihood in the Mid-hills of Nepal. CLTS Master Theses series No. 5/2013. In English.

Johansen, A. B. (2013). Funding biodiversity conservation : an assessment of local opportunity costs and instruments to compensate for them. CLTS Master Theses series No. 4/2013. In English.

Taddese, A.(2013). Potential impact of land certification on rural households' land-related investment intentions in Southern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 3/2013. In English.

Guerrero, A. M. (2013). Eiendomsaksjer, direkte eiendom og aksjemarkedet : et norsk perspektiv. CLTS Master Theses series No. 2/2013. In Norwegian.

Yildiz, S. og Kutluay, M. (2013). Kan prisstigningen i det norske boligmarkedet forklares av fundamentale faktorer, eller eksisterer det en boligboble i Norge? CLTS Master Theses series No. 1/2013. In Norwegian.


2012
Slettvold, E. N. (2012). Hva er de viktigste utfordringene til eiendomsutvikler ved akkvisisjon av eiendom til utviklingsformål? CLTS Master Theses series No. 22/2012. In Norwegian

Halseth, H. (2012). Verdivurdering av næringseiendom: metoder, modeller og begrep. CLTS Master Theses series No. 21/2012. In Norwegian

Bustnes, J. E. (2012). Boplikt på helårsboliger og boligpriser. CLTS Master Theses series No. 20/2012. In Norwegian

Lauritzen, P. I. (2012). Markedet for landbrukseiendom på Østlandet. CLTS Master Theses series No. 19/2012. In Norwegian

Vikdal, S. (2012). Servitutters gyldighet i et historisk perspektiv og metoder relatert til håndtering av disse. CLTS Master Theses series No. 18/2012. In Norwegian

Vatne, R. (2012). Håndtering av overskuddsareal ved vegjordskifte. CLTS Master Theses series No. 17/2012. In Norwegian

Blair, A. N. (2012). Formal housing concepts for informal settlements: For in paricular, Khayelitsha. CLTS Master Theses series No. 16/2012. In English

Braate, M. (2012). Planskyggen: effekter på eiendom gjennom langsiktig planlegging av offentlig infrastruktur. CLTS Master Theses series No. 15/2012. In Norwegian

Sæbø, V. E. (2012). Jordskifteretten som handsamar av grensegang for offentleg regulering av eigarrådvelde. CLTS Master Theses series No. 14/2012. In Norwegian

Gulliksen, C. D. (2012). Tiltaksjordskifte. CLTS Master Theses series No. 13/2012. In Norwegian

Yndestad, T. (2012). Avdøde hjemmelshavere i jordskiftesaker. CLTS Master Theses series No. 12/2012. In Norwegian.  

Weng, J. (2012). Risikohåndtering i eiendomsutviklingsprosjekters tidlige fase. CLTS Master Theses series No. 11/2012. In Norwegian.  

Sand, E. (2012). Urbant jordskifte - en casestudie av jordskiftesaken Grefsen stasjonsby. CLTS Master Theses series No. 10/2012. In Norwegian.  

Hoddevik, C. L. (2012). Ein studie av effektar av jordskifte - ved etablering av vegar etter jordskiftelova § 2 bokstav e. CLTS Master Theses series No. 9/2012. In Norwegian 

Handeland, B. H. (2012). Eiendomsdanning ved utbygging; en eksempelstudie. CLTS Master Theses series No. 8/2012. In Norwegian.  

Robertsen, C. (2012). Forest transition or just deforestation? Evidence from Brazil. CLTS Master Theses series No. 7/2012. In English

Moen, S. (2012). Utviklingen i omfanget av jordleie i perioden 1979 til 2010. CLTS Master Theses series No. 6/2012. In Norwegian.    

Rugtveit, S. V. (2012). Environmental effectiveness, economic effectiveness and equity : a case study of Payments for Environmental Services (PES) in Hojancha, Costa Rica. CLTS Master Theses series No. 5/2012. In English.   

Dahl, F. (2012). Reflekteres en enebolig sine fremtidige energiutgifter i markedsprisen i dag? CLTS Master Theses series No. 4/2012. In Norwegian

Kussa, M. U. (2012). Farmer's health and agricultural productivity in rural Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 3/2012. In English.

Widerøe, H. (2012). Lokal overflateavrenning i boligfelt : økonomisk analyse av tiltak mot oversvømmelse. CLTS Master Theses series No. 2/2012. In Norwegian.

Glomsaker, K. (2012). Systems thinking and sustainable urban development -how to improve the planning of sustainable cities. CLTS Master Theses series No. 1/2012. In English.


2011
Nytun, Å.-B. (2011). Utmark og nedlegging av gardsbruk- ein studie av eigedomstilhøve og arealbruk i Blakset i Stryn. CLTS Master Theses series No. 27/2011. In Norwegian.

Grane, A. (2011). Resultatstudier av bruksordninger ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 26/2011. In Norwegian.

Hurum, M. S. (2011). Eiendomsutvikling av landbrukseiendom med tilhørende bygningsmasse. CLTS Master Theses series No. 25/2011. In Norwegian.

Immerstein, T. (2011). Kartlegging av metoder for kommunal eiendomsdrift og forvaltning. CLTS Master Theses series No. 24/2011. In Norwegian.

Janson, A. (2011). Eiendomstransaksjoner uten hjemmelsoverføring: manipulasjon av tinglysingssystemet. CLTS Master Theses series No. 23/2011. In Norwegian.

Oppegaard, S. M. (2011). Bruksordning og fellestiltak ved anleggelse av vann og avløp: en casestudie av jordskifte i Indre Hallangspollen. CLTS Master Theses series No. 22/2011. In Norwegian.

Stenseng, J. (2011). Kommunal bruk av strategiske eiendomskjøp i eiendomsutviklingen. CLTS Master Theses series No. 21/2011. In Norwegian.

Stokstad, S. (2011). Bruksordning ved jordskifte i samband med utbygging av småskalakraftverk. CLTS Master Theses series No. 20/2011. In Norwegian.

Rovik, Å. E. (2011). Grunnerverv og ekspropriasjon: sammenligning av avtaler og skjønn ved grunnerverv til offentlig veg. CLTS Master Theses series No. 19/2011. In Norwegian.

Helleren, L. (2011). Formalization of property rights: a case study of Montenegro. CLTS Master Theses series No. 18/2011. In English.

Schage, E. K. S. (2011). Formalisation of land rights in informal urban settlements: a theoretical approach to a practical problem. CLTS Master Theses series No. 17/2011. In English.   

Syversen, S. W. (2011). Makt i mellomlandet. Aktører, instrumenter og mekanismer som styrer arealbruken i mellomlandet. CLTS Master Theses series No. 16/2011. In Norwegian.

Laskemoen, A. K. (2011). En studie av sosiale effekter av jordskifte- ved oppløsning av sameie. CLTS Master Theses series No. 15/2011. In Norwegian.

Gulbrandsen, A.(2011). Langsiktige effekter av bruksordning ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 14/2011. In Norwegian.

Eriksen, H. B. (2011). Risiko ved akkvisisjon av potensiell utviklingseiendom. CLTS Master Theses series No. 13/2011. In Norwegian.

Andersen, I. (2011). Effekter av bruksordning: en studie av veglag stiftet ved jordskifte. CLTS Master Theses series No. 12/2011. In Norwegian.

Mailosi, M. M. (2011). Crop choices and land productivity on rented land in Northern Ethiopian Highlands. CLTS Master Theses series No. 11/2011. In English   

Nantongo, M. G. (2011). Impact of legal reform on sustainable land management in Tigray, Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 10/2011. In English.    

Tangstad, J. and Luke, I. (2011). Risiko på store investeringer i landbruket. CLTS Master Theses series No. 9/2011.

Ewunetu, A. T.  (2011). Microfinance : Does it support households to achieve an income above self-sufficiency? Evidence from rural Northern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 8/2011. In English.   

Tedla, T. H. (2011). Factors determining fertilizer adoption of the peasant farm sector in Northern Ethiopia, Tigray region. CLTS Master Theses series No. 7/2011. In English.   

Kawuma Menya, C. (2011). Rainfall variation due to climate change : an intertemporal investigation into its impact on susbsistence crop net revenue. CLTS Master Theses series No. 6/2011. In English.

Grann, S. L. (2011). Utrygghet for flom : En betinget verdsettingsstudie. CLTS Master Theses series No. 5/2011. In Norwegian

Tugume, J. P. (2011). Farm based household health status and income : Evidence from Tigray, Northern Ethiopia. CLTS Master Theses series No. 4/2011. In English.

Flaa, E. (2011). Optimal rotasjonstid i skog : med og uten karbonbinding. CLTS Master Theses series No. 3/2011. In Norwegian

Ndhlovu, D. E.(2011). Determinants of farm households' cropland allocation and crop diversification decisions: The role of fertilizer subsidies in Malawi. CLTS Master Theses series No. 2/2011. In English.

Bayissa, F. W. (2011). Does off-farm income compete with farm income?: Evidence from Malawi. CLTS Master Theses series No. 1/2011. In English.


2010
Boja, T. G. (2010). Determinants of land renting and its implications on food security of rural farming households in Malawi. CLTS Master Theses series No. 17/2010. In English.

Kvalevåg, A. (2010). Utfylling og eiendomsforhold i sjø- En studie fra Fræna kommune. CLTS Master Theses series No. 16/2010. In Norwegian.

Saeed, S. (2010). Hvordan oppnå minnelige avtaler ved et grunn- og rettighetserverv? En undersøkelse av virksomheten til Statnett SF. CLTS Master Theses series No. 15/2010. In Norwegian.

Taklo, B. I. (2010). Privat felles veg - mange spørsmål - mange løysingsmåtar. CLTS Master Theses series No. 14/2010. In Norwegian.

Bjorheim, T. L. (2010). Erstatning for jakt ved ekspropriasjon til veiformål. CLTS Master Theses series No. 13/2010. In Norwegian.

Krokann, J. A. (2010). Markedet for kjøp av skogeiendommer. CLTS Master Theses series No. 12/2010. In Norwegian.

Næss, T. M. H. (2010). Registrering av jordsameier etter matrikkellov. CLTS Master Theses series No. 11/2010. In Norwegian.

Melheim, I. (2010). Eigedomsrettslege sider ved siktrydding langs riks- og fylkesvegar i Nord-Noreg. CLTS Master Theses series No. 10/2010. In Norwegian.
  
Martens, H. A. (2010). Utfordringer og risikoer knyttet til eiendomsutvikling i et transformasjonsområde: en oppgave basert på intervju av fire utviklere i Økernområdet, Oslo. CLTS Master Theses series No. 9/2010. In Norwegian.  

Graff, J. (2010). Transformasjon i sentrale byområder ut fra et vern versus nybyggingsperspektiv. CLTS Master Theses series No. 8/2010. In Norwegian.  

Fladby, H. D. (2010). Kommuners bruk av utbyggingsavtaler. CLTS Master Theses series No. 7/2010. In Norwegian.  

Bekele, M. S. (2010). Determinants of agricultural credit market participation and loan repayment performance in Finoteselam town, Northwestern Ethiopa. CLTS Master Theses series No. 6/2010. In English

Assefa, T. W. (2010). Raising labour productivity to solve the paradox; labour shortage in the labour surplus economy; Malawi. (Is targeted fertilizer subsidy the solution?). CLTS Master Theses series No. 5/2010. In English.

Børtnes, S. og Høie, E. (2010). Investments in European Securitized Real Estate - Performance Evaluation through Factor-Mimicking Portfolios. CLTS Master Theses series No. 4/2010. In English.

Aalerud, E. H. (2010). Gender and power relations. A case study from Mozambique. CLTS Master Theses series No. 3/2010. In English.

Hjørnevik, C. W. (2010). Verdi for Olav Thon Eiendomsselskap ASA. CLTS Master Theses series No. 2/2010. In Norwegian.    

Østby, B. I. (2010). Forskjell mellom konsesjonstakst og takst med "fri omsetning" på landbrukseiendommer. CLTS Master Theses series No. 1/2010. In Norwegian.  


2008
Unneberg, M. (2008). Akkvisisjon av utviklingseiendom i Hedmark fylke. CLTS Master Theses series No. 2/2008. In Norwegian.  

Fernandez, I. S. (2008). Land consolidation in Norway: A study of a multifunctional system. CLTS Master Theses series No. 1/2008. In English and Spanish


2006

Thoresen, S. F. (2006). Jordsameie: en studie av registreringsproblem. CLTS Master Theses series No. 1/2006. In Norwegian.


2005
Runningen, I. (2005). Almenningsretten i et dynamisk samfunn. CLTS Master Theses series No. 1/2005. In Norwegian.

2004
Jacobsen, S.(2004). Samtaler med jordskiftedommere om jordskifteloven § 3 bokstav a. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole (serie E rapport E1/2004). In Norwegian


2003

Mollestad, A. P.(2003). Fra helårsbolig til fritidsbolig: med fokus på kommunenes praktisering av boplikten. CLTS Master Theses series No. 1/2003. In Norwegian.

Roalkvam, O. (2003). Jordskiftelova §3a og "nytten for kvar einskild eigedom": med fokus på partane sine eigne vurderingar av nytte i etterkant av to jordskiftesaker. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole (serie E rapport 1/2003). In Norwegian.


2002
Prestbakmo, A. O. (2002). Bruk og rett i Svartskogen : et casestudie fra Manndalen i Kåfjord commune. CLTS Master Theses series No. 2/2002. In Norwegian.

Gammelmo, L. and Øyen, E. T. (2002). Gender and access to land:  a case study on Indian Hindu women. CLTS Master Theses series No. 1/2002. In English.2001

Gai, T. A. J. (2001). Grunneier eller grunnleier? CLTS Master Theses series No. 1/2001. In Norwegian.

Aasmundtveit, J. E. (2001). Tapsgarantien ved jordskifte: vilkårene etter jordskifteloven § 3 bokstav a for å fremme jordskifte. MA thesis, Institutt for landskapsplanlegging, Norges Landbrukshøgskole. In Norwegian.2000
Flagstad, P. H. (2000). Jordleie: en studie utført i Hamar og Stange kommuner. CLTS Master Theses series No. 1/2000. In Norwegian.


1998
Kristiansen, P. (1998). Forvaltning av statsallmenninger i Troms fylke: Statskog SF eller fjellstyreordningen?. CLTS Master Theses series No. 2/1998. In Norwegian.

Mykland, S. (1998). Organisering av sameier. CLTS Master Theses series No. 1/1998. In Norwegian.


1997
Kleppa, K. S. (1997). Trekk frå steingjerda si historie. CLTS Master Theses series No. 2/1997. In Norwegian.

Nord, E. (1997). Småviltjakt i Kviteseid kommune. Ei undersøking av uformelle institusjonar kring allmenta si tilgang. CLTS Master Theses series No. 1/1997. In Norwegian.1993
Lein, A. B. (1993). Allmenningsrettens utvikling i Nord-Trøndelag. CLTS Master Theses series No. 1/1993. In Norwegian.

Lauvås, L. (1993). Utskiftninger på Jæren i tidsperioden 1821-1858. CLTS Master Theses series No. 2/1993. In Norwegian


1991

Vinje, T. M. L. (1991). Gardsstyre : ein analyse av organisert samarbeid [i] klyngjetun. CLTS Master Theses series No. 1/1991. In Norwegian.


1989

Sandsmark, G. S. (1989). Hvordan markedskrefter, offentlig regulering og eiendomsforhold påvirker arealbruken : belyst ved intervjuer i kommunene Frogn og Ås. CLTS Master Theses series No. 1/1989. In Norwegian.


1986
Melbø, A. K. (1986). Gårddeling, klyngetun og jordskifte : en detaljstudie fra det tidligere Voll-herred i Romsdal. CLTS Master Theses series No. 1/1986. In Norwegian.


1983
Steinsholt, H. (1983). Retten til friluftsliv. CLTS Master Theses series No. 2/1983. In Norwegian.

Moen Jr., S. (1983). Grensemerker. CLTS Master Theses series No. 1/1983. In Norwegian.


1978
Ranum, O. and Berg, A. O. (1978). Heidal i Sel : historisk utvikling av eiendomsforhold og arealbruk. CLTS Master Theses series No. 1/1978. In Norwegian.

1967
Øvstedal, R. (1967). Jordskifte og skogreising. Korleis utmarksjordskifte har verka på skogreisinga i Voss. CLTS Master Theses series No. 1/1967. In Norwegian.