Detaljer om emnet IND200

IND200 Praktisk prosjektstyring

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Tor Kristian Stevik
Medvirkende: Ingemund Jordanger, Arnstein Moe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2012-2013
Emnets innhold:

Emnet er et kurs i moderne prosjektledelse, basert på nasjonalt regime for konsept­utvikling samt PMIs og IPMAs kompetanse­plattformer for prosjektledelse/-styring  

1. Prosjektutvikling i tidligfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjektets fasemodell, verdiperspektivet
  • Konseptutvikling (KVU); behovsanalyse, mål og strategi, kravspesifikasjon og alternativanalyse (MCDA)
  • Behandling av usikkerhet ved konseptutvikling og -valg.

Et hovedfokus er å utvikle og velge konsepter som gir størst verdiskaping.

2. Prosjekter i planleggings- og gjennomføringsfase. Sentrale temaer:

  • Begrepsapparatet, prosjekt som arbeidsform, prosjektets styringsparametre
  • Prosjektplanlegging; prosjektorganisering, prosjektnedbrytningsstruktur, kostnads­estimering, fremdriftsplanlegging, kontraktsstrategier/anskaffelser, kommunikasjon, behandling av usikkerhet/risiko
  • Prosjektoppfølging; statusrapportering, utarbeidelse av prognoser for tid og kostnad, inntjent verdi
  • Program- og porteføljestyring

Praktiske prosjekteksempler vil bli gjennomgått som et ledd i undervisningen

Læringsutbytte:

Emnet gir grunnleggende kompetanse i prosjektledelse og -styring gjennom prosjektets ulike faser. Emnet gir kompetanse i anvendelse av prosjektstyringsmetoder og -verktøy. Prosjekteksempler gjennomgås for å gi studentene en praktisk forståelse av forelest teori.

Kurset vi gi grunnlag for PMI- og IPMA-sertifisering.

Læringsaktiviteter:
Emnet baseres på egen og ekstern kunnskap og erfaring innen prosjekt gjennomføring og ledelse. Praktiske eksempler i kombinasjon med teori vil bli vektlagt. Studentgrupper gjennomfører flere case som er knyttet til temaene i forelesningen. Gruppearbeidet benyttes også til praktisk trening på prosjektarbeid hvor evaluering av prosessen er et viktig element.
Pensum:
Westhagen, H, m. fl. 2008, Prosjektarbeid Utviklings- og endringskompetanse Rolstadås, A, 2011. Praktisk prosjektstyring. Samset, K. 2008, Prosjekt i tidligfasen
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse i casearbeidet er obligatorisk
Vurderingsordning:
Obligatorisk semesteroppgaver teller 40 % og skriftlig eksamen teller 60 %. Varighet på skriftlig eksamen er 3 timer.
Sensor:
Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til instituttets retningslinjer for sensur.
Normert arbeidsmengde:
Et emne på 10 sp krever normalt 300 timers arbeid
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
2 forelesninger per uke 2 øvingstimer per uke
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått