Detaljer om emnet ECN120

ECN120 Innføring i makroøkonomi, del I

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2015 .

Emneansvarlige: Eirik Romstad
Medvirkende: Per Halvor Vale
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i januarblokka. Emnet har undervisning/vurdering i januarblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Del 1: Grunnleggende økonomiske begreper og teori som gjør analysene i del 2 og 3 mer fokuserte. Del 2: Økonomien på lang og mellomlang sikt: Økonomisk vekst, utvikling og velferd. Del 3: Økonomien på kort sikt: Økonomisk konjunktur- og stabiliseringspolitikk.
Læringsutbytte:
Studentene skal kunne forstå grunnleggende makroøkonomiske modeller og være i stand til å gjøre enkle analyser av sentrale spørsmål som angår økonomisk vekst og utvikling på lang sikt, full sysselsetting og stabilisering av den økonomiske utviklingen på kort sikt, indre og ytre balanse i økonomien m.m., samt forstå hvordan bruken av finanspolitiske og pengepolitiske tiltak påvirker økonomien på kort og lang sikt. Studentene skal: i) lære det økonomiske begrepsapparatet. ii) få trening i å resonnere logisk. iii) utvikle en akademisk holdning, dvs. meningene skal baseres på kunnskaper og logisk tenkning.
Læringsaktiviteter:

Kurset kombinerer forelesninger, øvinger (med gjennomgang) og diskusjon. Overheader til forelesningene er tilgjengelige i forkant av forelesningene (slik at studentene kan forberede seg og få mer målretta lesning av litteratur). Egne øvings- og diskusjonstimer er tematisk strukturert. Øvinger (med utkast til svar) tilgjengelig på kurssidene. Det forventes at studentene har prøvd å løse øvingsoppgavene før øvingstimene. Øvinger gjennomgås. For hver øvings- og diskusjonstime er det angitt en del sentrale diskusjonsspørsmål. Studentene deles i grupper og hver gruppe får i ansvar å forberede en innleding på ett tema, før temaet diskuteres i plenum.

Jeg vurderer å redusere antall forelesningstimer og legge forelesninger på nett (med lyd).  Dette frigjør student- og forelesertid, noe som gjør det mulig å øke antall øvingstimer med større vekt på jobb i grupper og student-foreleserdialog.

Læringsstøtte:
Nettsidene inneholderpekere på bakgrunnsstoff og aktuelle hendingersom errelatert til kurset, og erei viktig kilde forstudentenes læring. Studentene kan kontakte faglærertil på forhånd avtalt tid. Det anbefales at studentene dannersjølorganiserte kollokviegrupper, eksempelvis på 3-4 personer, og sammen arbeidermed teoristoffet og øvingsoppgavene. Arbeidet med øvingene og aktiv deltakelse i diskusjonereravgjørende forgodt læringsutbytte.
Pensum:
Informasjon om lærebok vil være tilgjengelig på nettsidene til kurset ca 3 uker før kursstart.  Ytterligere læringsmateriell som inngår i pensum vil finnes på nettsidene til kurset.  Kan komplementeresi løpet av semesteret.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
En god bakgrunn i matematikk fra videregående vil gjøre det enklere å tilegne seg økonomisk teori.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3 timers skriftlig eksamen (100%).
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer pensum, eksamensoppgaver og prinsipper for evaluering og besvarelser.
Merknader:
Kurset er et standard innføringskurs i makroøkonomi, og tilsvarende kurs blir gitt ved universiteter og regionale høgskoler i Norge, og ved mange tilsvarende institusjoner i utlandet.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
ECN101 3 stp, EDS140 3 stp.
Undervisningstid:
24 timer forelesninger, 10 timer øvings- og diskusjonstimer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått