Detaljer om emnet BUS313

BUS313 Lønnsomhetsanalyser og vekststrategier

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Glenn Roger Kristiansen
Medvirkende: Tom Erik Sønsteng Henriksen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Vil bli gitt siste gang høsten 2018, deretter legge ned. 
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2017-2018
Siste gang: 2019V
Fortrinnsrett: -M-ØA
Emnets innhold:
Emnets målsetning er å øke forståelsen for hvordan bedrifter kan skape konkurransefortrinn gjennom strategiske lønnsomhetsanalyser og beslutninger, samt utvikle kunnskap om potensielle vekststrategier, med fokus på oppkjøp og fusjoner.
Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten kunnskap om grunnleggende temaer, problemstillinger og metoder innen lønnsomhetsanalyser og vekstrategier, for eksempel:

 • kunnskap om lønnsomhetsanalyser, og hvordan disse skal tolkes i forhold til strategiske utfordringer
 • forstå finansregnskapet
 • forstå utvalgte måleutfordringer i finansregnskapet
 • kunnskap om prissettingsmodeller
 • reflektere rundt hva et godt finansielt resultat er og innebærer (f.eks.benytte kapitalkostnader, og tolke nåverdiberegninger)
 • forstå risiko og måleutfordringer
 • forstå hvordan bedriften tjener og taper kapital
 • ha kunnskap om de områder av finansregnskapet hvor det er nødvendig med videre analyser
 • forstå den diskresjon ledere har i anvendelsen av nøkkeltall
 • kunnskap og prosesser om inorganiske vekststrategier (fusjoner og oppkjøp)
 • forstå lønnsomhetsanalyser og strategi i et venture capital perspektiv

Ferdigheter:

Etter fullført emne kan studenten arbeide selvstendig med de tema og problemstillinger som er essensielle for faget, for eksempel:

 • sette opp lønnsomhetsanalyser for ulike formål
 • omgruppere finansregnskapet for ulike formål
 • utvikle prisstrategier
 • prosjektere inntekter, kostnader, og kontantstrømmer («pro-forma statement»)
 • identifisere «røde flagg»
 • sette opp en enkel VaR modell
 • tolke investeringskriterier
 • analysere vekststrategier
 • identifiserer forbedringspotensialer via finansielle analyser
 • utarbeide hvilke endringer i fiansielle nøkkeltall som er relevante (f. eks., deskriptiv vs statistisk signifikans)

Generell kompetanse:

Etter fullført emne kan studenten anvende og formidle sine kunnskaper og ferdigheter i en trainee- eller lignende stilling relatert til faget, for eksempel:

 • bryte ned en problemstilling relatert til faget, analysere den, og identifisere nødvendig informasjon for å belyse eller avklare det aktuelle problemet
 • foreta nødvendige og kritiske analyser og estimeringer for problemstillinger relatert til faget som er forskjellige eller nye sammenlignet med hva som er dekket inn gjennom kurset
 • være i stand til å formidle analyser og argumenter i faget til de som ikke har inngående kjennskap til fagområdet, men som minst har en bachelorgrad i økonomisk-administrative fag
 • beherske en daglig bruk av fagets uttrykksformer både på norsk og engelsk
 • potensielt bidra til å videreutvikle essensielle deler av fagområdet
 • ha en grunnleggende forståelse og innsikt i etiske problemstillinger relatert til andvendelsen av foretaksfinans og verdisetting
 • formidle hvilke endringer i fiansielle nøkkeltall som er relevante (f. eks., deskriptiv vs statistisk signifikans)
 • presentere finansielle resultater for ulike interessenter
Læringsaktiviteter:
Forelesninger og innleveringer.
Pensum:
Utdeles ved emnets start
Anbefalte forkunnskaper:
BUS305/BUS306 eller lignende.
Obligatorisk aktivitet:

En eller flere innleveringer.

Bestått obligatorisk aktivitet er gyldig til neste gang emnet gis.

Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100%. Hjelpemidler tillatt: kalkulator
Sensor:
Ekstern sensor kvalitetssikrer eksamesoppgaver.
Merknader:
Vil bli gitt siste gang høsten 2018, deretter legge ned. 
Normert arbeidsmengde:
300 timer.
Overlapp:
Ingen.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått