Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Torun Fretheim
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Gis 1 gang per år, i vårparallellen.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:

Dette emnet gir en innføring i grunnleggende bedriftsøkonomi, og tar utgangspunkt i hvordan man bruker verktøy som regnskap og kalkyler for å ta ansvarlige og lønnsomme beslutninger. 

Følgende temaer blir behandlet:

Kostnader, inntekter og resultat; Markedsformer og markedstilpasning; Kostnadsfordeling; Kostnadskalkulasjon; Analyser og produksjonsbeslutninger på kort sikt; Pengenes tidsverdi og beslutninger på lang sikt; Enkle investeringsanalyser; Kapitalbehov og finansiering; Finansregnskapet.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Etter fullført emne har studenten:

 • kunnskap om grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.
 • kunnskap om ulike typer kostnader
 • kjennskap til ulike metoder for kostnadsfordeling og kalkulasjon
 • kjennskap til bedriftens beslutningsproblemer på kort sikt
 • kjennskap til finansregnskapet
 • kjennskap til pengenes tidsverdi
 • kjennskap til ulike modeller for bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

Ferdigheter: 

Etter kurset kan studenten: 

 • gjøre rede for grunnleggende bedriftsøkonomisk terminologi
 • forklare faktorer som påvirker bedriften, både på kort og lang sikt
 • utføre en kostnadsfordeling
 • gjennomføre kostnadskalkulasjon etter selvkost- og bidragsmetoden, samt å kunne forklare forskjellen på disse metodene
 • forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat
 • forklare sammenhengen mellom balanse og resultat
 • forklare pengenes nåverdi
 • forklare og gjennomføre enkel prosjektanalyse

Generell kompetanse:

Etter fullført kurs kan studenten:

 • beherske bedriftsøkonomisk terminologi
 • formidle sentralt fagstoff
Læringsaktiviteter:

Forelesninger i auditorium.

Seminargrupper med øvingslærere. Ingen påmelding nødvendig, bare møt opp på den gruppen som passer best.

Læringsstøtte:
Plenumsforelesninger; diverse materiale og frivillige flervalgstester på Canvas; frivillige seminarer.
Pensum:

Sending, Aage: Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1496-9, 2.utgave, 2013.

Sending, Aage: Arbeidshefte til Økonomistyring 1. Fagbokforlaget, ISBN 978-82-450-1362-7, 2.utgave, 2013.

+ supplerende materiale som blir lagt ut på kursets hjemmeside.

Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen (3 timer) teller 100%.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
Bachelorstudenter i økonomi og administrasjon, som har fått opptak høsten 2018, eller senere, kan ikke ta BUS100 som del av bachelorgraden.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Emnet overlapper 5 studiepoeng mot INN200 og 2,5 studiepoeng mot BUS101.
Undervisningstid:

2 timer forelesning per uke.

0-2 timer seminar/øving per uke.

Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): B1 Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bestått / Ikke bestått