Course code BUS100

BUS100 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Karl Jens Fredrik Bengtsson
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Gis 2 ganger i året, både i vårparallell og i høstparallell.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Bedriftens og dens omgivelser, Kostnadsteori, Etterspørselsteori, Markedsformer og markedstilpasning, Produktkalkulsjon, Kostnadsfordelingen, Resultat og beholdningendringer, Kostnader-Resultat-Volum analyser, Produktvalgsanalyse,  Enkle investeringsanalyser.
Læringsutbytte:

Kunnskap: Etter kurset skal studenten ha fått en innføring i bedriftsøkonomisk metode og teori. Studenten skal ha en bred kunnskap i grunnleggende temaer, teorier, metoder, problemstillinger og verktøy innenfor økonomistyring.

Ferdigheter:  Etter kurset skal studenten:  - kunne forklare  begrepet kostnader - kunne beskrive bedriftens forskjellige kostnader og kostnadenes forløp og struktur - kjenne til forskjellige markedsformer og hvilken betydning disse har for hvilket handlingsrom en bedrift har - kjenne til bedriftens konkurransemidler - forstå forskjellen mellom differanseenhetsinntekter og differanseenhetskostnader, kunne beregne disse og bruke disse for å finne vinningsoptimum - ha god kjennskap til selvkost- og bidragskalkylen - kunne fordele kostnader fra kostnadsart til kostnadssted - kjenne til typiske forskjeller mellom industribedrifter, tjenesteytende virksomheter og handelsvirksomheter og hvordan forskjellene vil påvirke kalkylene - kunne beregne beholdningsendringer  og resultat ved bruk av bidrags- og selvkostprinsippet - kunne forklare og beregne hvordan endringer i aktivitetsnivået vil påvirke inntekter, kostnader og resultat - kunne analysere hvordan endringer i pris og kostnader vil påvirke resultat - kunne forklare og regne på bedriftens produktvalg ved ledig kapasitet og ved beskrankninger i  kapasitet (problemer av begrenset størrelse) - kunne forklare betalingsstrømmer og investeringens nåverdi - utføre investeringsanalyser ved hjelp av nåverdi - kjenne til og foreta lønnsomhetsberegninger basert på internrentemetoden.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger på video. Seminar/diskusjon/øving med lærer til stede.
Læringsstøtte:
-
Pensum:
Hoff, Kjell Gunnar: Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 2009. Hoff, Kjell Gunnar og Hoff, Jan Erik: Arbeidsbok til Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, Universitetsforlaget 2009.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
To obligatoriske innleveringer.
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen. En avsluttende flervalgseksamen (multiple choice) som omfatter hele pensum i emnet, varighet 3,5 time. Slutteksamen teller 100 %. Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen i emnet fordi emnet gis ordinært både i høst- og vårsemesteret.
Sensor:
Sensor brukes til å diskutere kursopplegg og eksamensoppgavene (tilsynssensor).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
1-2 timer forelesning per uke (forinnspillt video som ligger på internett). 2 timer seminar/øving per uke .
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått