Course code ZOOL310

ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Louise Chavarie
Medvirkende: Reed April Mckay
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks 20 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: M-ECOL og M-NF
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet tar for seg sentrale teorier innen adferds- og populasjonsøkologi, og presenterer ny forskning innenfor dette feltet. Det er lagt hovedvekt på å forstå dyrs atferd i et evolusjonært perspektiv, og hvordan abiotiske og biotiske økologiske mekanismer påvirker utbredelsen og størrelsen av populasjoner. Innenfor dette fagfeltet settes det opp ulike aktuelle temaer, hver representert av to vitenskapelige artikler. Utplukkingen av artikler foretas av lærerne i forkant. For at pensum skal være faglig oppdatert er gjenbruk av artikler fra ett år til det neste begrenset til 10%.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha god forståelse for hvordan resultater fra vitenskapelige studier i økologi blir presentert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter. Studenten skal ha inngående kjennskap til evolusjonære teorier i tolkning av dyrs adferd og hvilke faktorer som påvirker utbredelse og tetthet av populasjoner.

Ferdigheter:

Studenten skal etter å ha fullført emnet kunne forstå og tolke innholdet av dagens vitenskapelige artikler innen atferdsøkologi og populasjonsøkologi, kunne kritisk vurdere den vitenskapelige verdien av resultatene i disse artiklene, og kunne presentere slike artikler for en forsamling fagkolleger. Studentene skal være i stand til å reflektere selvstendig omkring dyrs adferd i et evolusjonært perspektiv, videre kunne identifisere viktige mekanismer som påvirker endringer og fluktuasjoner i populasjoner over tid.

Generell kompetanse:

Studenten skal være fortrolig med hvordan vitenskapelige resultater i økologi presenteres skriftlig og muntlig. Student skal få økt evne til å sette seg inn i faglitteratur, evne til å trekke ut viktigste punkter fra publisert materiale, evne til å presentere forskning for andre og evne til kritisk tenkning.

Læringsaktiviteter:
Hvert seminar varer i to undervisningstimer, og omfatter studentpresentasjon og gruppediskusjon av to artikler. Disse to artiklene er innen samme tema, og er satt sammen for å utfylle hverandre, f.eks. ved at de representerer motstridende resultater og tolkninger.  Hver vitenskapelig artikkel presenteres av en deltaker, og diskuteres enten underveis i presentasjonen, eller etter presentasjonen. De første presentasjonene i semesteret holdes av lærerne for å gi studentene eksempler på hvordan presentasjonen kan gjøres. Deretter presenterer studentene artiklene selv. Diskusjonen ledes av læreren. Til hver artikkel har læreren laget ca. 5 spørsmål som studenten skal jobbe med gruppevis, og gruppen må levere sine skriftlige svar før hvert seminar. Vanligvis er pensum på ca. 40 artikler, så med f.eks. 20 deltakere på emnet presenterer studentene 2 artikler hver.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom faglig veiledning i lærerens kontortid og på seminarene.
Pensum:
Ca. 40 vitenskaplige artikler på atferdsøkologiske eller populasjonsøkologiske emner publisert i ledende internasjonale tidsskrift de seneste fem årene.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL250 og ECOL200, samt ZOOL210 eller ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
BIO223
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning, gruppeoppgaver og presentasjon av to artikler som må vurderes til bestått. Alle seminarer med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Vurderingsordning:
Avsluttende muntlig eksamen. Denne varer normalt i ca 40 minutter per student. På denne prøven blir studenten eksaminert i tre vitenskaplige artikler valgt ut av lærerne. Én av disse artiklene har studenten selv presentert på et seminar, mens de to andre har blitt presentert av andre studenter. 
Sensor:
En ekstern sensor bedømmer besvarelsene på den muntlige prøven i kunnskap og forståelse.
Merknader:

Oppmeldingsfrist til emnet er 1. september. Plasser i emnet fordeles rett etter denne dato.

Studenter som ikke får plass i emnet kan møte til første forelesning. Eventuelt ledige plasser i kurset vil fordeles etter første forelesning.

Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningstid: ca. 40 timer. Arbeid med egen presentasjon: ca. 60 timer. Arbeidstid forøvrig: ca. 150 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminar med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer