Course code ZOOL310

ZOOL310 Atferds- og populasjonsøkologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Geir Andreas Sonerud
Medvirkende: Svein Dale
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maks. 20 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Masterstudenter i økologi.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Det faglige opplegget er gitt ved innholdet i de vitenskaplige artiklene som blir plukket ut for presentasjon. Utplukkingen av artikler foretas av lærerne. For at pensum skal være faglig oppdatert er gjenbruk av artikler fra ett år til det neste begrenset til 20%. Hvert seminar varer i to undervisningstimer, og omfatter presentasjon og diskusjon av to artikler. Disse to artiklene er innen samme tema, og er satt sammen for å utfylle hverandre, f. eks. ved at de representerer motstridende resultater og tolkninger .
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om hvordan resultater fra vitenskaplige studier i økologi blir rapportert.

Ferdigheter:

Studenten skal etter å ha fullført emnet kunne forstå innholdet av dagens vitenskaplige artikler innen atferdsøkologi og populasjonsøkologi, kunne vurdere den vitenskaplige verdien av resultatene i disse artiklene, og kunne presentere slike artikler kritisk for en forsamling fagkolleger.

Gemerell kompetanse:

Studenten skal være fortrolig med hvordan vitenskaplige resultater i økologi presenteres skriftlig og muntlig.

Læringsaktiviteter:
Læringsresultatene skal bli nådd gjennom seminarer med lærer tilstede. Hver vitenskaplig artikkel presenteres av en deltaker, og diskuteres enten underveis i presentasjonen, eller etter presentasjonen. For hver artikkel er det satt av en undervisningstime til presentasjon og diskusjon. Hvert seminar varer i to timer, og omfatter presentasjon og diskusjon av to artikler. Disse to artiklene er innen samme tema, og er satt sammen for å utfylle hverandre, f. eks. ved at de representerer motstridende resultater og tolkninger. De første presentasjonene i semesteret holdes av lærerne for å gi studentene eksempler på hvordan presentasjonen kan gjøres. Deretter presenterer studentene artiklene selv. Diskusjonen ledes av læreren. Til hver artikkel har læreren laget ca. 5 spørsmål, og studentene må levere sine skriftlige svar før hvert seminar. Hver student presenterer det antall artikler som er nødvendig for at hele pensum skal presenteres. Vanligvis er pensum på ca. 40 artikler, så med f. eks. 12 deltakere på emnet presenterer studentene 3 artikler hver.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom faglig veiledning i lærerens kontortid og på seminarene.
Pensum:
Ca. 40 vitenskaplige artikler på atferdsøkologiske eller populasjonsøkologiske emner publisert i ledende internasjonale tidsskrift de seneste fem årene.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL250 og ECOL200, samt ZOOL210 eller ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX209
Obligatorisk aktivitet:
Seminar med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Vurderingsordning:
Den langsgående eksamen består av to deler. 1) Avsluttende muntlig eksamen. Denne teller 4/5 og varer normalt i ca 40 minutter per student. På denne prøven blir studenten eksaminert i tre vitenskaplige artikler valgt ut av lærerne. Én av disse artiklene har studenten selv presentert på et seminar, mens de to andre har blitt presentert av andre studenter. 2) Den resterende 1/5 av karakteren er en vurdering av studentens muntlige og skriftlige presentasjoner og hans/hennes aktivitet under diskusjonene. Ikke alle deleksamener må være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
En ekstern sensor bedømmer besvarelsene på den muntlige prøven i kunnskap og forståelse.
Merknader:
Tilsvarende emne kan tas ved flere andre læresteder i Norge, og en rekke læresteder i utlandet.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert arbeidstid: ca. 40 timer. Arbeid med egen presentasjon: ca. 60 timer. Arbeidstid forøvrig: ca. 200 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminar med lærer tilstede: ca. 40 timer.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått