Course code ZOOL240

ZOOL240 Videregående entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Rannveig Margrete Jacobsen
Medvirkende: Daniel Münch, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Hovedtemaer i dette emnet er insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling og evolusjon. I tillegg tar kurset for seg insektenes betydning for mennesker i et globalt perspektiv og hva vi vet om status til verdens insekter i dag. Inkludert i emnet er også opplæring i artsbestemmelse av en utvalgt insektgruppe og populærvitenskapelig skriving innen kursets hovedtemaer. Undervisningen består av forelesninger, labøvelser og gruppearbeid. Studentene vil få kontakt med noen aktuelle insektmiljøer i Oslo-regionen.
Læringsutbytte:

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, medisinsk entomologi, skadedyrkontroll, artsbestemmelse og kuratering.

Ferdigheter: Studenten kan gjenkjenne ytre og indre strukturer hos insekter og anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning, forvaltning og samfunnsdebatt, og til populærvitenskapelig skriving. Studenten kan bruke nøkler for å bestemme en utvalgt insektgruppe til art, og anvende entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i insektenes struktur, funksjon og betydning på verdensbasis. Studenten har generell entomologisk kompetanse tilstrekkelig for å begynne på et masterstudium i entomologi, inkludert lesing av faglitteratur på engelsk.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab.øvelser, diskusjon, selvstudium, selvstendig innsamling av utvalgt insektgruppe (til artsbestemmelse), populærvitenskapelig skriving.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Frammøte på øvelser og diskusjonsseminarer. Samle insekter til artsbestemmelse. Skrive en populærvitenskapelig tekst. Studenter som har deltatt i emnet tidligere trenger ikke gjenta tidligere utførte obligatoriske aktiviteter om emnet tas på nytt. 
Vurderingsordning:
Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 1-2 timer og teller 50% av den endelige karakteren. Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 50% av karakteren.  Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.  
Sensor:
Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksamen rettes kun av emneansvarlig (studenter får se hvordan oppgaven er rettet).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 25 timer. Labøvelser, gruppediskusjoner, artsbestemmelse og skriveveiledning: 25 timer. Eksamener: 4 timer. Selvstendig arbeid (lese og diskutere pensum, skriving, innsamling og artsbestemmelse): 250 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 25 timer. Øvelser/ labarbeid: 25 timer.
Eksamensdetaljer: :