Course code ZOOL240

ZOOL240 Videregående entomologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Rannveig Margrete Jacobsen
Medvirkende: Daniel Münch, Anne Aslaug Sverdrup-Thygeson
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Hovedtemaer i dette emnet er insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling og evolusjon. I tillegg tar kurset for seg insektenes betydning for mennesker i et globalt perspektiv og hva vi vet om status til verdens insekter i dag. Inkludert i emnet er også opplæring i artsbestemmelse av en utvalgt insektgruppe og populærvitenskapelig skriving innen kursets hovedtemaer. Undervisningen består av forelesninger, labøvelser og gruppearbeid. Studentene vil få kontakt med noen aktuelle insektmiljøer i Oslo-regionen.
Læringsutbytte:

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, medisinsk entomologi, skadedyrkontroll, artsbestemmelse og kuratering.

Ferdigheter: Studenten kan gjenkjenne ytre og indre strukturer hos insekter og anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning, forvaltning og samfunnsdebatt, og til populærvitenskapelig skriving. Studenten kan bruke nøkler for å bestemme en utvalgt insektgruppe til art, og anvende entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i insektenes struktur, funksjon og betydning på verdensbasis. Studenten har generell entomologisk kompetanse tilstrekkelig for å begynne på et masterstudium i entomologi, inkludert lesing av faglitteratur på engelsk.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab.øvelser, diskusjon, selvstudium, selvstendig innsamling av utvalgt insektgruppe (til artsbestemmelse), populærvitenskapelig skriving.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
Pensum:
Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Frammøte på øvelser og diskusjonsseminarer. Samle insekter til artsbestemmelse. Skrive en populærvitenskapelig tekst. Studenter som har deltatt i emnet tidligere trenger ikke gjenta tidligere utførte obligatoriske aktiviteter om emnet tas på nytt. 
Vurderingsordning:
Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 1-2 timer og teller 50% av den endelige karakteren. Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 50% av karakteren.  Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.  
Sensor:
Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksamen rettes kun av emneansvarlig (studenter får se hvordan oppgaven er rettet).
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 25 timer. Labøvelser, gruppediskusjoner, artsbestemmelse og skriveveiledning: 25 timer. Eksamener: 4 timer. Selvstendig arbeid (lese og diskutere pensum, skriving, innsamling og artsbestemmelse): 250 timer. 
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 25 timer. Øvelser/ labarbeid: 25 timer.
Eksamensdetaljer: :