Course code ZOOL240

ZOOL240 Videregående entomologi

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Tone Birkemoe
Medvirkende: Tone Aasbø Granerud, Mari Steinert
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Hovedinnhold: Insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, økologi, adferd, medisinsk entomologi, metoder for kontroll av skadeinsekter. Undervisningen består av forelesninger, labøvelser, gruppearbeid og visning av film. I siste del av emnet orienterer eksterne forelesere om entomologisk forskning på Campus Ås og ved Folkehelseinstituttet, og vi besøker NIBIO, MINAs nabo i Høgskoleveien.
Læringsutbytte:

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, økologi, adferd, medisinsk entomologi, skadedyrkontroll og pågående forskning innen entomologi ved Campus Ås.

Ferdigheter: Studenten kan anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning og forvaltning. Studenten kan bruke entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i og kan formidle insektenes struktur, funksjon og betydning. Studenten har generell entomologisk kompetanse tilstrekkelig for å begynne på et masterstudium i entomologi, inkludert lesing av faglitteratur på engelsk.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab.øvelser, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
Pensum:
Lærebok er Gullan & Cranston (2014): The insects. An outline of entomology. Femte utgave.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på laboratorieøvelser, NIBIO-besøk og diskusjonsseminarer. Studenter som har deltatt i emnet tidligere trenger ikke gjenta obligatoriske aktiviteter om emnet tas på nytt. 
Vurderingsordning:
Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 45 minutter og teller 1/3 av den endelige karakteren. Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 2/3 av karakteren, A-F. Begge eksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som gis en sluttkarakter. Hjelpemiddelkode A1 på begge prøver.
Sensor:
Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksamen rettes kun av emneansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 30 timer. Kollokviearbeid eller lab.arbeid: 15 timer. Eksamener: 3,75 timer. Selvstendig arbeid (lese og diskutere lærebok): 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 30 timer. Kollokviearbeid eller labarbeid: 15 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått