ZOOL240 Insekters fysiologi og økologi

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Rannveig Margrete Vigdisdatter Jacobsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 25 timer. Labøvelser, artsbestemmelse, gruppediskusjoner, muntlig presentasjon og skriveveiledning: 25 timer. Eksamener: 4 timer. Selvstendig arbeid (lese og diskutere pensum, skriving, innsamling og artsbestemmelse): 200 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Hovedtemaer i dette emnet er insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling og evolusjon. I tillegg tar emnet for seg insektenes betydning for mennesker i et globalt perspektiv og hva vi vet om status til verdens insekter i dag. Inkludert i emnet er også opplæring i artsbestemmelse av en utvalgt insektgruppe, skriftlig og muntlig formidling av fagkunnskap innen emnets hovedtemaer med tilbakemelding fra både faglærer og studenter. Undervisningen består av forelesninger, labøvelser og gruppearbeid. Studentene vil få kontakt med noen aktuelle arbeidsplasser der man jobber med entomologi.

Dette lærer du

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, insekters betydning for mennesker, trusler mot mangfoldet av insekter, artsbestemmelse og kuratering.

Ferdigheter: Studenten kan gjenkjenne ytre og indre strukturer hos insekter. Studenten kan anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning, forvaltning og samfunnsdebatt. Studenten kan legge fram fagkunnskap innen kursets hovedtemaer både skriftlig og muntlig. Studenten kan bruke nøkler for å bestemme en utvalgt insektgruppe til art, og kan anvende entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten får erfaring med å formidle fagkunnskap skriftlig og muntlig. Studenten kan forbedre en tekst ut fra tilbakemelding, og kan selv gi konstruktiv tilbakemelding.

 • Forelesninger, lab-øvelser, diskusjon, selvstudium, selvstendig innsamling av utvalgt insektgruppe (til artsbestemmelse), skriftlig og muntlig fremlegging av et fagtema.
 • Studentene får tilbakemelding fra faglærer på skriftlig og muntlig fremlegging av et fagtema. Hovedlærer er i tillegg tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
 • Informasjon om pensum vil bli lagt ut på Canvas.
 • ZOOL220.
 • Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 1-2 timer og teller 40% av den endelige karakteren. Skriftlig avsluttende eksamen som varer 3 timer teller 60% av karakteren. Begge eksamener må være bestått for å bestå emnet.

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler Midtsemestereksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksamen rettes kun av emneansvarlig.
 • Frammøte på øvelser og diskusjonsseminarer. Innsamling av insekter til artsbestemmelse. Skrive, og få godkjent, en fagtekst og presentere denne muntlig. Gi tilbakemelding på andre studenters fagtekster. Studenter som har deltatt i emnet tidligere trenger ikke gjenta tidligere utførte obligatoriske aktiviteter om emnet tas på nytt.
 • Forelesninger: 25 timer. Øvelser/ labarbeid: 25 timer.
 • Realfag