Course code ZOOL240

ZOOL240 Videregående entomologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Nina Trandem
Medvirkende: Tone Birkemoe
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 5 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Hovedinnhold: Insektenes bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, økologi, adferd, medisinsk entomologi, metoder for skadedyrkontroll. Undervisningen består av forelesninger, labøvelser, gruppearbeid og visning av film. I siste del av emnet orienterer eksterne forelesere om entomologisk forskning på Campus Ås og ved Folkehelseinstituttet, og vi besøker to naboinstitutter i Høgskoleveien.
Læringsutbytte:

En student som har fullført og bestått kurset skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap om insektenes ytre og indre bygning, fysiologi, sansesystemer, reproduksjon, utvikling, evolusjon, økologi, adferd, medisinsk entomologi, skadedyrkontroll og pågående forskning innen entomologi ved Campus Ås.

Ferdigheter: Studenten kan anvende kunnskapen fra de sentrale temaene på insektfaglige problemstillinger i undervisning, forskning og forvaltning. Studenten kan bruke entomologisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Generell kompetanse: Studenten har innsikt i og kan formidle insektenes struktur, funksjon og betydning. Studenten har generell entomologisk kompetanse tilstrekkelig for å begynne på et masterstudium i entomologi, inkludert lesing av faglitteratur på engelsk.  

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, lab.øvelser, diskusjon, selvstudium.
Læringsstøtte:
Hovedlærer er tilgjengelig for faglige spørsmål ved personlig oppmøte eller per e-post. Andre lærere er tilgjengelige per epost.
Pensum:
Lærebok er Gullan & Cranston 2010: The insects. An outline of entomology. 4th edition. 
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL220.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk frammøte på laboratorieøvelsene og diskusjonsseminarene.
Vurderingsordning:
Midtsemestereksamen (mange korte spørsmål) varer 45 minutter og teller 1/3 av den endelige karakteren. Studenten får resultatet av midtsemestereksamen kort tid etter, i form av en %-score. Skriftlig avsluttende eksamen varer 3 timer og teller 2/3 av karakteren. Begge eksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Ekstern sensor ser gjennom og godkjenner oppgavene på forhånd og retter alle besvarelser på slutteksamen. Midtsemestereksemen rettes kun av kursansvarlig.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 34 timer. Kollokviearbeid eller lab.arbeid: 12 timer. Eksamener: 3,75 timer. Selvstendig arbeid (forberedelse til kollokvie- og labarbeid, eksamenslesing osv.): 250 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 34 timer. Kollokviearbeid eller labarbeid: 12 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått