Course code ZOOL210

Emneansvarlige: Ronny Steen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Studenter med emnet obligatorisk.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Norske virveldyr presenteres i taksonomisk rekkefølge parallelt på forelesninger og laboratorieøvelser. På forelesningene omtales virveldyrene på ordens og familienivå, med enkelte artseksempler. Det legges vekt på sammenhengen mellom bygning og levesett på ordens og familienivå, og på habitatbruk spesielt. På laboratorieøvelsene presenteres de enkelte artene, og det legges vekt på artsidentifisering, og på artenes bygning i forhold til deres levesett. På besøk til museum og akvarium legges vekt på artsidenfisering. På feltekskursjon og feltkurs legges vekten på artsidenfisering under feltforhold og på enkeltarters habitatbruk. På hver laboratoriøvelse skal hver student ved å studere utstilte preparater besvare skriftlig en rekke utdelte spørsmål om sammenheng mellom bygning og levesett for norske virveldyr på familienivå. Besøkene til museum og akvarium foregår etter at serien med laboratorieøvelser er ferdig, og er organisert som selvstudium hvor hver student selv kan velge hvilke deler av stoffet omhandlet på laboratorieøvelse han/hun ønsker og trenger en utdyping av. På feltkurset arbeider studentene i grupper på 6-8 under veiledning av en lærer. I denne gruppen samler de inn ulike typer materiale, bearbeider det, og presenterer resultatene i plenum.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om norske virveldyr og deres krav til miljø.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne identifisere norske virveldyr til art ut fra utseende, lyder og sportegn, plassere dem taksonomisk, redegjøre for deres levested (habitat), levesett og tilpasninger til miljøet, og vurdere hvordan de påvirkes av habitatendringer forårsaket av ulike arealdisponeringer, særlig skog- og jordbruk. Studenten skal kunne redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett hos norske virveldyr (på ordens- og familienivå), kjenne det evolusjonære opphavet og de økologiske særtrekkene til artene innen norsk husdyrhold, pelsdyrproduksjon, fiskeoppdrett og selskapsdyrhold.

Generell kompetanse:

Emnet vil utvikle studentens evne til å forstå at alle arter (av norske virveldyr) har samme egenverdi, og at det er nødvendig å sette inn vernetiltak for arter som er negativt rammet av habitatendringer forårsaket av skog- og jordbruk.

Læringsaktiviteter:
Læringsresultatene skal bli nådd på følgende måte: i) Ved øvelser i artsidentifisering på laboratorieøvelser, på studiebesøk til Zoologisk Museum i Oslo og Drøbak Akvarium, ved selvstudium på studiesamlingen ved INA, og ved demonstrasjoner og øvelser på feltkurs. ii) Den taksonomiske plasseringen av artene vil bli presentert på forelesninger, gjennom utstillinger av preparater på laboratoriøvelser, og i form av studiebesøk til Zoologisk museum i Oslo. iii) Artenes økologi, og spesielt deres habitatbruk, vil bli presentert på forelesninger, og på demonstrasjoner og praktiske øvelser på feltkurset. iv) Sammenhengen mellom bygning og levesett hos norske virveldyr vil bli omtalt på forelesningene. v) Det evolusjonære opphavet og de økologiske særtrekkene til artene innen norsk husdyrhold, pelsdyrproduksjon, fiskeoppdrett og selskapsdyrhold vil bli omtalt på forelesningene.
Læringsstøtte:
Kandidatenes læring kan støttes gjennom faglig veiledning i lærers kontortid. Emneansvarlig og eventuelle hjelpelærere ertilgjengelige underlaboratorieøvelsene og feltkurset.
Pensum:
Bjärvall, A. og Ullström, S. 1997. Pattedyr. Cappelen, Oslo. Nielsen, L. 2011. Fisker. 2. utg. Norsk utgave ved T. Faarlund. Cappelen Damm Faktum, Oslo. Sonerud, G. A. - Steen, R. 2006. Våre virveldyr: En innføring i norske arters taksonomi, bygning og levevis. Svensson, L., Mullarney, K. og Zetterström, D. 2010. Gyldendals store fugleguide - Europas og middelhavsområdets fugler i felt. 3. rev. utgave. Norsk utgave ved Viggo Ree (red.), J. Sandvik og P. O. Syvertsen. Gyldendal Fakta, Oslo. Utdelte kopier.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
ECOL100.
Obligatorisk aktivitet:
Laboratorieøvelsene, besøkene til museum og akvarium, feltekskursjonen og feltkurset.
Vurderingsordning:
Avsluttende skriftlig eksamen varer i 3 timer og 20 minutter, fordelt på en prøve for vurdering av studentens kunnskap og forståelse, med varighet 3 timer, og en prøve for vurdering av studentens ferdigheter, med varighet i 20 minutter. Vurderingen av studentens ferdigheter skjer ved en skriftlig prøve i artsbestemmelse av virveldyr, hvor studenten skal artsbestemme 20 dyr uten bruk av andre hjelpemidler enn de som måtte bli vedlagt enkelte av dyrene. Denne prøven avholdes samme dag som den tradisjonelle skriftlige prøven.
Sensor:
En ekstern sensor bedømmer besvarelsene på den skriftlige prøven i kunnskap og forståelse, og besvarelsene på den skriftlige prøven i ferdigheter.
Merknader:
Emnet er særegent for NMBU og kan ikke tas ved et annet lærested.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning ca. 70 timer. Selvstudium ca. 230 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: 22 timer. Laboratorieøvelser: 14 timer. Besøk til museum og akvarium: 4 timer. Feltekskursjon: 2 timer. Feltkurs: Ca. 30 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått