Course code VU-KLI201

VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Odd Magne Harstad
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Etter behov
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Etter behov
Første gang: Studieår 2019-2020
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren 
 • Hvordan skal plante- og husdyrproduksjonen tilpasse seg endret klima?
 • Utslippsregnskap for klimagasser - hvordan er de bygd opp? Hva er med og hva er ikke med?
 • Klimagasser fra planteproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Klimagasser fra husdyrproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene. 
 • Utslippsreduksjoner fra jordbruket - politiske målsettinger og strategier
 • Utslippsreduksjon fra jordbruket - næringas målsettinger og strategier 
 • Status innen forskning; potensial og strategier for å redusere utslipp av klimagasser fra plante- og husdyrproduksjonene 
 • HolosNor-modellene for beregning av klimagasser - hovedprinsippene
 • Prosjektet "Klimasmart landbruk" - planer for det videre arbeidet
 • LULUCF (skog og arealbruksendring); regelverk og metodikk, konsekvenser av arealbruksendringer og klimatiltak. 
 • Biogass fra jordbruket; kilder og potensiale
 • Myrareal - ressurs eller klimaproblem?
Læringsutbytte:

Det overordna læringsmålet er å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om klimagasser til å bidra direkte eller indirekte i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Etter kurset skal deltagerne kunne gjøre rede for:

 • De viktigste klimagassene fra jordbruket, deres virkemåte, produksjon, kilder og kvantitativ betydning
 • Forventet utvikling i klima og konsekvenser på plante- og husdyrproduksjonene, tilpasning av produksjonene til et endret klima
 • Hovedtrekkene i oppbyggingen av utslippsregnskaper på ulike nivå
 • De viktigste tiltakene for å begrense utslippene av klimagasser fra jordbruket
 • Målsettinger for utslippsreduksjoner og strategier for å nå disse målsettingene
 • HolosNor-modellene - hovedprinsippene i oppbygging og bruk i praksis
Læringsaktiviteter:
Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatorisk samling og selvstudium. Det er en samling à 2 dager. Læremateriale (kurslitteratur, digitale forelesninger, videoer etc) vil være tilgjengelig i forkant av samlingen. 
Læringsstøtte:
Canvas
Pensum:
.Forelesningene på samlingen og kursmateriale lagt ut på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Det forventes høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag. Erfaring fra arbeid med landbruk og miljø er en fordel.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:
Deltagelse på samling og godkjent oppgave
Vurderingsordning:
Eksamen består av en obligatorisk innleveringsoppgave. Karakterregel: Bestått/ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Eksamensdetaljer: Innlevering: Bestått/ Ikke bestått