VU-KLI201 Innføringskurs i klimagasser fra landbruket

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for biovitenskap

Emneansvarlig:Stine Samsonstuen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Etter behov

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Etter behov

Om dette emnet

 • Klimagasser og hvordan de virker i atmosfæren
 • Hvordan skal plante- og husdyrproduksjonen tilpasse seg endret klima?
 • Utslippsregnskap for klimagasser - hvordan er de bygd opp? Hva er med og hva er ikke med?
 • Klimagasser fra planteproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Klimagasser fra husdyrproduksjon; kilder, produksjon og betydning. Tiltak for å begrense utslippene.
 • Utslippsreduksjoner fra jordbruket - politiske målsettinger og strategier
 • Utslippsreduksjon fra jordbruket - næringas målsettinger og strategier
 • Status innen forskning; potensial og strategier for å redusere utslipp av klimagasser fra plante- og husdyrproduksjonene
 • HolosNor-modellene for beregning av klimagasser - hovedprinsippene for det faglige grunnlaget for landbrukets Klimakalkulator
 • Landbrukets Klimakalkulator, Landbrukets Klimaselskap og prosjektet "Klimasmart landbruk"
 • LULUCF (skog og arealbruksendring); regelverk og metodikk, konsekvenser av arealbruksendringer og klimatiltak.
 • Biogass fra jordbruket; kilder og potensiale
 • Myrareal - ressurs eller klimaproblem?

Dette lærer du

Det overordna læringsmålet er å kunne bruke den faglig-teoretiske kunnskapen om klimagasser til å bidra direkte eller indirekte i arbeidet med å redusere klimaavtrykket fra jordbruket. Etter kurset skal deltagerne kunne gjøre rede for:

 • De viktigste klimagassene fra jordbruket, deres virkemåte, produksjon, kilder og kvantitativ betydning
 • Forventet utvikling i klima og konsekvenser på plante- og husdyrproduksjonene, tilpasning av produksjonene til et endret klima
 • Hovedtrekkene i oppbyggingen av utslippsregnskaper på ulike nivå
 • De viktigste tiltakene for å begrense utslippene av klimagasser fra jordbruket
 • Målsettinger for utslippsreduksjoner og strategier for å nå disse målsettingene
 • HolosNor-modellene - hovedprinsippene i oppbygging og bruk i praksis
 • Kurset er lagt opp som en kombinasjon av obligatorisk samling og selvstudium. Det er en samling à 2 dager. Læremateriale (kurslitteratur, digitale forelesninger, videoer etc) vil være tilgjengelig i forkant av samlingen.
 • Canvas
 • .Forelesningene på samlingen og kursmateriale lagt ut på Canvas.
 • Det forventes høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innen naturvitenskapelige fag. Erfaring fra arbeid med landbruk og miljø er en fordel.
 • Eksamen består av en obligatorisk innleveringsoppgave. Karakterregel: Bestått/ikke bestått.
 • Ekstern sensor
 • Deltagelse på samling og godkjent oppgave
 • Bestått/ Ikke bestått