Course code VU-INN362F

VU-INN362F Bærekraftig forretningsmodellinnovasjon B

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Elin Kubberød
Medvirkende: Nils Sanne
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Kurset starter i slutten av høstparallellen og har undervisning og vurdering i vårparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

I dette erfaringsbaserte videreutdanningsemnet skal vi benytte forretningsmodellinnovasjon til å håndtere fremtidens bærekraftutfordringer. I løpet av kurset vil vi fokusere på hvordan forretningsmodellinnovasjon og digitalisering kan bidra til nye løsninger som kan utgjøre en forskjell og skape en lønnsom virksomhet. Kursdeltakerne skal jobbe i team og bruke kreativ innovasjonsmetodikk som tankesett og tilnærming for å utvikle nye løsninger som kan påvirke hvordan vi arbeider med innovasjon i fremtiden. Kurset gir deltakerne en praktisk verktøykasse med teknikker og metoder som kan bidra til å skape dyp forståelse for alternative løsninger på bærekraftutfordringer. I stedet for å gå etter den første og mest åpenbare løsningen, oppmuntrer metodikken til empatisk innsikt i brukeres og interessenters perspektiver, utforming av problemdefinisjon rundt komplekse problemer, eksperimentering og iterasjoner for testing og læring.

Kurset vil bruke aktuell litteratur om bærekraft som fundament, bærekraftige forretningsmodeller og innovasjonsmetodikken design thinking.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • Bærekraftige forretningsmodeller og bærekraftig innovasjon
 • Prinsipper for bærekraftig forretningsmodellinnovasjon
 • Digitalisering som driver for bærekraftig innovasjon
 • Brukersentrert innovasjonsmetodikk

Ferdigheter:

 • Utvikle ferdigheter i bærekraftig innovasjonsmetodikk
 • Trene på kreativ problemløsning for å utvikle nye løsninger av verdi for egen virksomhet
 • Trene opp evnen til å vurdere hvordan digitalisering kan implementeres som del av en bærekraftig løsning
 • Benytte egen erfaring og kunnskap i møte med nye problemstillinger rundt bærekraft

Kompetanse:

 • Utvikle egen problemløsningsevne, selvtillit og kreativitet på nye områder
 • Utvikle evne til å eksperimentere med komplekse problemer og reflektere over egne handlinger.
 • Utvikle generelle samarbeidsevne, kommunikasjons- og presentasjonsferdigheter
Læringsaktiviteter:
Emnet er lagt opp som et samlingsbasert kurs over 3 heldagssamlinger a 2 dager. Tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og kompetanse skjer gjennom erfaringsbasert læring på et eget selvvalgt prosjekt, undersøkelse og analyser tilknyttet prosjektet mellom samlingene, muntlige presentasjoner og workshops. Deltakerne vil jobbe i små team på 2-3 deltakere.
Læringsstøtte:
Kurset vil benytte læringsplattformen Canvas. Litteraturen og metodikken vil også gjøres tilgjengelig gjennom enkle digitale verktøy og videomateriell. Teamene vil bli tildelt kreative sparringspartnere gjennom studentmentorer fra det anerkjente masterprogrammet i entreprenørskap og innovasjon ved Handelshøyskolen. Mentorprogrammet fikk i 2018 tildelt Utdanningsprisen ved NMBU og er nominert til NOKUTs studiekvalitetspris.
Pensum:
Oppgis ved studiestart.
Forutsatte forkunnskaper:
Bachelor eller tilsvarende
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlinger og innlevering av to del-oppgaver knyttet til prosjektarbeid i team.  Videre møte til minimum tre veiledninger med studentmentorer imellom samlingene. Obligatoriske aktiviteter er normalt gjeldende til neste gang emnet tilbys. 
Vurderingsordning:
En samlet vurdering av skriftlig prosjektoppgave av bærekraftig løsning og forretningsmodell som forsvares i muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor deltar på muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
Bachelor eller tilsvarende arbeidserfaring (realkompetansevurdering)
Undervisningstid:
Arbeidet med emnet vil foregå i form av 3x 2 heldags samlinger som inkluderer, seminarer, workshops og øvinger, samt arbeid med obligatoriske aktiviteter i form av prosjektarbeid mellom samlinger. Det forventes at deltakerne møter godt forberedt til samlingene. Kursets emneansvarlige vil legge opp til aktiv deltakelse og interaktiv læring fra dag 1.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått