VET421 Midtveisevaluering

Studiepoeng:3

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Andrew Michael Janczak, Andrew Michael Janczak

Undervisningens språk:Norsk, engelsk

Frekvens:Vår og høst

Forventet arbeidsmengde:75 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Vår og høst

Om dette emnet

Midtveisevalueringen er et individuelt opplegg, der hovedveileder er ansvarlig for gjennomføring.

Midtveisevalueringen har som mål å gi kandidaten muligheter til å presentere sitt prosjekt skriftlig og muntlig. Prosjektet skal settes inn i en vitenskapelig kontekst og vurderes kritisk innenfor en forskningsetisk ramme. Evalueringen er også ment å motivere kandidaten og veilederne til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Dette lærer du

Gjennom midtveisevalueringen forventes kandidaten å:
 1. Gjennomføre en skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektet
 2. Diskutere forskningsresultatene som har framkommet så langt i prosjektet og vurdere planen for fullføring av prosjektet
 • Individuelt
 • Ingen
 • Emnet er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved NMBU Veterinærhøgskolen og må gjennomføres når kandidaten er midtveis i ph.d.-løpet og innen 2 år fra oppstart.
 • Gjennomføring

  • Hovedveileder foreslår til instituttleder en evalueringsgruppe som består av to medlemmer:
   • en av ph.d.-kandidatens veiledere
   • en sensor fra utenfor prosjektgruppen. Sensoren kan være ansatt i en annen seksjon/faggruppe ved fakultetet.
  • Instituttleder godkjenner forslaget til evalueringsgruppen.
  • Hovedveileder setter dato og arrangerer midtveisseminaret (etter å ha avklart dato og tidspunkt med instituttleder). Instituttleder skal normalt delta på midtveisevalueringen.
  • Ph.d.-kandidaten fyller ut Nettskjema (https://nettskjema.no/a/305806) i god tid før midtveisseminaret holdes.
  • Ph.d.-kandidaten leverer en skriftlig framstilling av status i prosjektet (Word format, Calibri 11, enkel linjeavstand) på inntil 3 sider til sensor, veiledere og instituttleder én uke før presentasjonen holdes. Publiserte arbeider, manuskripter og abstrakter må legges ved som vedlegg. Fremstillingen bør ta utgangspunkt i den opprinnelige prosjektskissen brukt i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-utdanningen, og kommentere framdrift i forhold til denne. Fremstillingen avsluttes med en kort redegjørelse for forventet fremdrift siste del av ph.d.-utdanningen.
  • Ph.d.-kandidaten holder en presentasjon på 30 minutter i et åpent forum med muligheter for spørsmål etter presentasjonen.

  Evaluering

  • Et lukket møte holdes med ph.d.-kandidaten, sensor, veiledere og instituttleder. Evalueringsgruppen gir kandidaten respons på det skriftlige framstillingen og den muntlige presentasjonen. Kandidaten sammen med de øvrige møtedeltagere tar opp akademiske, organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer i kandidatens ph.d.-prosjekt. Deltagerne fører en diskusjon om hvordan disse utfordringene bør håndteres for å sikre gjennomføring av doktorgradsarbeidet innen normert tid.
  • Rett etter møtet har ph.d.-kandidaten og instituttleder en samtale alene. Her får ph.d.-kandidaten anledning til å ta opp forhold knyttet til veiledning.
  • Sensor leverer evalueringsskjema NMBU 2.4 Midtveisevaluering til fakultetet (phd.radgiver.vet@nmbu.no).
  • Dersom evalueringsgruppen rapporterer om vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal fakultetet i samarbeid med veiledergruppe og kandidat, iverksette tiltak.


  Midterm evaluation Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • En evalueringsgruppe som består av to medlemmer, se "Vurderingsordning"
 • Ph.d.-kandidaten leverer en skriftlig framstilling av status i prosjektet på inntil 3 sider og holder en muntlig presentasjon. 
 • Ph.d.-kandidaten har ansvar for påmelding via Nettskjema (https://nettskjema.no/a/305806) i god tid før midtveisseminaret holdes.

  Med spørsmål ta gjerne kontakt med ph.d.-rådgiverne (phd.radgiver.vet@nmbu.no)

 • Individuelt opplegg