Course code VET421

VET421 Midtveisevaluering

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Andrew Michael Janczak, Andrew Michael Janczak
Studiepoeng: 3
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Vår og høst
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
50
Undervises i periode:
Den eksternt oppnevnte skriver en kort rapport om positive og negative sider omkring prosjektet og gir en bestått/ikke bestått vurdering. Rapporten sendes til vedkommende NMBU-institutt og forskningsavdelingen.
Første gang: Studieår 2012-2013
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Midtveisevalueringen er et individuelt opplegg, der veiledere og instituttledere er ansvarlig for gjennomføring.

Midtveisevalueringen har som mål å gi kandidaten muligheter til å presentere sitt prosjekt skriftlig og muntlig. Prosjektet skal settes inn i en vitenskapelig kontekst og vurderes kritisk innenfor en forskningsetisk ramme. Evalueringen er også ment å motivere kandidaten og veilederne til å fortsette arbeidet og identifisere elementer som trenger oppfølging.

Læringsutbytte:

Gjennom midtveisevalueringen forventes studenten å:

·         Gjennomføre en skriftlig og muntlig presentasjon av prosjektet

·         Diskutere forskningsresultatene som har framkommet så langt i prosjektet

-         Gå gjennom fullføringsplan for prosjektet

Læringsaktiviteter:
Individuelt
Pensum:
Ingen
Forutsatte forkunnskaper:
Midtveisevalueringen skal gjennomføres når studenten er midtveis i ph.d.-løpet og innen 2 år fra oppstart.
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte
Vurderingsordning:

Kandidaten skal bli evaluert av en gruppe på minst to personer som er oppnevnt av fakultetet; én av kandidatens veiledere og ett annet medlem med vitenskapelig kompetanse innen kandidatens fagområde som kommer fra kandidatens fakultet eller utenfra.

Evalueringen betinger at studenten presenterer prosjektet skriftlig og muntlig, samt informerer om framdriften i forhold til planen.

Kandidaten leverer en skriftlig framstilling av status i prosjektet (Word format, Calibri 11, enkel linjeavstand) på inntil 3 sider til ekstern sensor, veileder og instituttleder én uke før presentasjonen holdes. Publiserte arbeider, manuskripter og abstrakter må legges ved som vedlegg. Fremstillingen bør ta utgangspunkt i den opprinnelige prosjektskissen brukt i forbindelse med søknad om opptak til ph.d.-utdanningen, og kommentere framdrift i forhold til denne. Fremstillingen avsluttes med en kort redegjørelse for forventet fremdrift siste del av ph.d.-utdanningen.

Den muntlige 30 minutters presentasjonen gis i et åpent forum med muligheter for spørsmål etter presentasjonen.

Etter dette foregår en evaluering i et lukket møte med kandidaten, en ekstern sensor, veileder(e) og instituttleder. Den eksternt oppnevnte gir kandidaten respons på det skriftlige og muntlige og tar opp akademiske, organisatoriske og samarbeidsmessige utfordringer i kandidatens ph.d.-prosjekt. Til slutt er det en debatt om hvordan disse forholdene bør håndteres.

Sensor:
Merknader:
Frist 1.februar
Normert arbeidsmengde:
75 timer
Undervisningstid:
Individuelt opplegg
Eksamensdetaljer: Midterm evaluation: Bestått/ Ikke bestått