Course code VET350

VET350 Husdyrets grunnleggende behov og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Helene Ween
Medvirkende: Nicole Frost Nyquist, Marit Stormoen, Kari Birgit Nymoen, Dagny Nina Fjerdingby, Haakon Aaen, Mona Kristin Nordberg Philippsen, Hilde Myrvold, Erik Georg Granquist, Ane Mohn Bjelland, Camilla Kielland
Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Undervisning starter høsten og varer i 3 semestre. Vurdering starter høsten og varer 3 semestre
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Emnet skal gi en innføring i de vanligste husdyras grunnleggende behov og miljø.

Studentene vil møte friske dyr og introduseres til håndtering og registreringer av dyra og deres miljø.

Temaer som inngår:

 • Morgenvakter i NMBUs kufjøs der vanlig morgenstell observeres
 • Rotasjoner i husdyrhold (storfe, gris/sau/geit, hund, hest, fjørfe og fisk)
 • Fagdager om fjørfe og fisk
 • "Min ku" - registrere hendelser hos en av NMBUs kyr gjennom et år
 • Forelesninger om husdyras grunnleggende behov og miljø samt smittevern
 • Husdyrpraksis med oppgaver mellom 1. og 2. studieår
Læringsutbytte:

Etter emnet skal studenten kunne:

 • Beskrive dyrs grunnleggende velferdsbehov og nevne viktige miljøfaktorer som påvirker dyras velferd og helse.
 • Forklare viktigheten av smittevern
 • Beskrive de viktigste husdyrproduksjoner/bruksområder
 • Beskrive forslag og vise eksempel på forplan
 • Forklare viktige hendelser i dyras liv og tegne årshjul eller livsløp
 • Nevne veterinære oppgaver i de forskjellige dyreholdene
 • Anvende smittesluse
 • Håndtere dyr og utstyr på en trygg måte
 • Foreta enkle observasjoner av dyra og deres miljø og reflektere over betydningern  for velferd og helse
 • Oppføre seg profesjonelt som veterinærstudent
 • Vise respekt for dyr og deres eiere
 • Følge gjeldende retningslinjer på campus og eksterne undervisningssteder
 • Være aktiv og samarbeide med de andre på gruppa
Læringsaktiviteter:

Morgenvakter i fjøs

Hver student får tildelt morgenvakter i NMBUs kufjøs klokken 06.00 - 08.00. Vanlig morgenstell observeres.

Rotasjoner

Kullet deles i 6 og fordeles på rotasjoner i NMBUs kufjøs, gris/sau/geitefjøs, hesteklinikken, kennel, fjørfebesetning og fiskeanlegg. Studentene foretar registreringer av dyra og deres miljø, og for noen arter trenes håndtering av dyra. Oppgaver besvares i løpet av rotasjonsdagen.

"Min ku"

Du får utdelt en ku på NMBUs kufjøs. Hendelser i kuas liv skal registreres vha data fra kukontrollen og ved besøk i fjøset.

Fagdager fjørfe og fisk

Egne fagdager, der også næringene bidrar i undervisningen. 

Forelesninger

Emnet inneholder forelesninger om de nevnte arter + eksotiske dyrs grunnleggende behov og miljø.

Husdyrpraksis med oppgaver

Se egen informasjon på Canvas

Pensum:
.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter er morgenvaktene, rotasjonene og innleveringsoppgave for "Min ku" Ved fravær på morgenvakter og rotasjoner må studenten selv organisere et tilsvarende besøk og levere en kort rapport etter mal for å bestå emnet.

Husdyrpraksis med oppgaver. Dette må bestås for å bestå emnet

Fagdager på fisk og høns er obligatoriske, men av praktiske grunner gis det ikke erstatning ved fravær. Dette er produksjoner veterinærstudenter ofte har lite kunnskap om og erfaring fra. Det gir en ypperlig introduksjon til behovene og livssyklusen til disse dyrearter og gir dermed bedre grunnlag for å lære seg anatomi og fysiologi og seinere fag.

Vurderingsordning:

For å bestå emnet må følgende være godkjent/bestått

 • Obligatorisk oppmøte på morgenvakter og rotasjoner
 • Obligatoriske oppgaver på rotasjonsdagene og innleveringsoppgaver for "Min ku"
 • Studentevalueringsskjema på rotasjonene (oppførsel, samarbeidsevner, håndtering av dyr og praktisk smittevern vurderes)
 • Husdyrpraksis med oppgaver
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått