Course code VET350

VET350 Husdyrets grunnleggende behov og miljø

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Helene Ween
Medvirkende: Nicole Frost Nyquist, Marit Stormoen, Kari Birgit Nymoen, Haakon Aaen, Mona Kristin Nordberg Philippsen, Hilde Myrvold, Erik Georg Bø-Granquist, Dagny Nina Fjerdingby, Ane Mohn Bjelland, Camilla Kielland
Studiepoeng: 4
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
 Undervisning starter høsten og varer i 3 semestre. Vurdering starter høsten og varer 3 semestre
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet skal gi en innføring i de vanligste husdyras grunnleggende behov og miljø.

Studentene vil møte friske dyr og introduseres til håndtering og registreringer av dyra og deres miljø.

Temaer som inngår:

 • Morgenvakter i NMBUs kufjøs der vanlig morgenstell observeres
 • Rotasjoner i husdyrhold (storfe, gris/sau/geit, hund, hest, fjørfe og fisk)
 • Fagdager om fjørfe og fisk og foring
 • "Min ku" - registrere hendelser hos en av NMBUs kyr gjennom et år
 • Forelesninger om husdyras grunnleggende behov og miljø samt smittevern
 • Husdyrpraksis med oppgaver mellom 1. og 2. studieår
Læringsutbytte:

Etter emnet skal studenten kunne:

 • Beskrive dyrs grunnleggende velferdsbehov og nevne viktige miljøfaktorer som påvirker dyras velferd og helse.
 • Forklare viktigheten av smittevern
 • Beskrive de viktigste husdyrproduksjoner/bruksområder
 • Beskrive forslag og vise eksempel på forplan
 • Forklare viktige hendelser i dyras liv og tegne årshjul eller livsløp
 • Nevne veterinære oppgaver i de forskjellige dyreholdene
 • Anvende smittesluse
 • Håndtere dyr og utstyr på en trygg måte
 • Foreta enkle observasjoner av dyra og deres miljø og reflektere over betydningern  for velferd og helse
 • Oppføre seg profesjonelt som veterinærstudent
 • Vise respekt for dyr og deres eiere
 • Følge gjeldende retningslinjer på campus og eksterne undervisningssteder
 • Være aktiv og samarbeide med de andre på gruppa
Læringsaktiviteter:

Morgenvakter i fjøs

Hver student får tildelt morgenvakter i NMBUs kufjøs klokken 05.45- 08.00. Vanlig morgenstell observeres.

Rotasjoner

Kullet deles i 6 og fordeles på rotasjoner i NMBUs kufjøs, gris/sau/geitefjøs, stall, hund, fjørfebesetning og fiskeanlegg. Studentene foretar registreringer av dyra og deres miljø, og for noen arter trenes håndtering av dyra. Oppgaver besvares i løpet av rotasjonsdagen.

"Min ku"

Du får utdelt en ku på NMBUs kufjøs. Hendelser i kuas liv skal registreres vha data fra kukontrollen og ved besøk i fjøset.

Fagdager fjørfe og fisk og foring

Egne fagdager, der også næringene bidrar i undervisningen. 

Forelesninger

Emnet inneholder forelesninger om de nevnte arter + eksotiske dyrs grunnleggende behov og miljø.

Husdyrpraksis med oppgaver

Se VET350B

Pensum:
Forslag til litteratur finnes på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter er morgenvaktene, rotasjonene og innleveringsoppgave for "Min ku" Ved fravær på rotasjoner må studenten selv organisere et tilsvarende besøk og levere en kort rapport etter mal for å bestå emnet.

Fagdager på fisk og fjørfe er obligatoriske, men av praktiske grunner gis det ikke erstatning ved fravær.

Vurderingsordning:

For å bestå emnet må følgende være godkjent/bestått

 • Obligatorisk oppmøte på morgenvakter og rotasjoner
 • Obligatoriske oppgaver på rotasjonsdagene og innleveringsoppgaver for "Min ku"
 • Studentevalueringsskjema på rotasjonene (oppførsel, samarbeidsevner, håndtering av dyr og praktisk smittevern vurderes)
Sensor:
Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått/ Ikke bestått