Course code VET331

VET331 Differensiering i akvamedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Øystein Evensen
Studiepoeng: 27.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2018-2019
Fortrinnsrett: VET
Undervises hvor?: Campus Adamstuen
Emnets innhold:

Innhold i Produksjon av laksefisk

Undervisningen omhandler smoltifisering, biologi hos laks og rensefisk, velferd hos laks og rensefisk, lakselus/alger/terapi og praktisk gjennomgang av analgesi/anestesi. Undervisningen omtaler prinsipper innen fiskens biologi, generelle prinsipper innen velferd hos fisk inkludert lovgivning og dyrevelferdshensyn ved bruk av fisk som forsøksdyr og prinsipper innen fiskefarmakologi og lovgivning vedrørende medisinrester i næringsmidler og fòr.

Innhold i Diagnostikk og diagnostiske metoder. Undervisningen omhandler bruk av ulike diagnostiske metoder som anvendes for påvisning av infeksiøse lidelser hos oppdrettsfisk. Dette inkluderer en gjennomgang av metoder som anvendes med praktiske demonstrasjoner (realtime PCR, serologiske metoder, dyrkning av virus)- histologi i fiskehelsepraksis (inkludert bruk av histologi i risikovurdering ved mekanisk håndtering av fisk)- praktisk gjennomføring av uttak og tolkning av resultater (praktiserende veterinær).

Innhold i Vannkvalitet

Undervisningen omfatter en gjennomgang av kriterier for bestemmelse av adekvat vannkvalitet i ferskvannsoppdrett og metoder for vurdering både for gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg.

Innhold ernæring hos oppdrettsfisk

Ernæring hos karnivore fiskearter. Innføring i og oversikt over betydningen av ernæringen som grunnlag for god helse og effekter av feilernæring. Klinisk ernæring og funksjonell foring av syk fisk omtales også. 

Innhold sykdomskontroll i akvakultur

Undervisningen omhandler sykdomskontroll i utvidet forstand og tar for seg forebyggelse gjennom vaksinasjon, biosikkerhetsprinsipper, screening for infeksjoner, gjennomgang av analyseverktøy for å forstå kostnad knyttet til sykdom, interaksjon veterinær/Mattilsynet. Praktisk feltkurs inngår i undervisningen. 

Innhold hospitering i oppdrettsanlegg

Hospitering: Påsitterpraksis hos en praktiserende veterinær/fiskehelsebiolog med involvering i daglig oppgaver / problemstillinger. Inspeksjoner gjennomført sammen med representanter fra Mattilsynet.

Oppdrettsanlegg: Tilstedeværelse på anlegg sammen med driftsansvarlig eller veterinær. Gjennomgang av daglige rutiner på anlegg (fôring, røkting, stell, avklaring av sykdomstilfeller etc.). 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre en fordypningsoppgave innenfor 13.5 uker.

Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven ved deltagelse på konferanser, møter og ved selvstudium innen relevant tema.

Valgfritt forsøksdyrlære: Innhold

Å skape interesse og kunnskaper om de varierte oppgavene en forsøksdyrveterinær har. Vi vil se på hva slags karrieremuligheter en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr og lære studentene å begynne å tenke kritisk og etisk som en forsker. Å øke studentenes kompetanse i praktisk håndtering og enkle metoder (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) og kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) av kanin, rotte og mus. I tillegg til å bli kjent med disse artene som forsøksdyr vil vi også se nærmere på de som kjæledyr.

Læringsutbytte:

Formål Differensiering i akvamedisin 

Undervisningen i differensieringsåret i akvamedisin skal gi studenten inngående teoretisk og praktisk kunnskap om sykdommer i lakseoppdrettet, diagnostikken av disse, prinsipper omkring sykdomskontroll ved vaksinasjon inkludert underliggende immunologiske mekanismer, anvendelse av biosikkerhetsprinsipper i sykdomskontroll, velferd hos oppdrettsfisk og betydningen av god velferd for å skape gode økonomiske betingelser, og betydning av god ernæring for fiskehelse.  

Formål og læringsutbytte Produksjon av laksefisk

Gi studenten en god innføring produksjonsprinsippene for laksefisk, medisinbruk i akvakultur, og introduksjon til fiskevelferd i moderne fiskeoppdrett (med vekt på laksefisk). 

Ved endt undervisning skal studentene kjenne til:

 • Basisprinsippene for absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidler i fisk.
 • Være kjent med indikasjoner for bruk og virkemåte for de mest vanlige gruppene av legemidler beregnet på fisk.
 • Basiskonseptene for en toksikologisk risikovurdering og kjenne til og forstå hvordan ADI-, MRL-verdier og tilbakeholdelsestider beregnes.
 • Nasjonal og internasjonal lovgivning om medisinrester i næringsmidler og fòr, og vite om overvåkningsprogrammer for medisinbruk og medisinrester i fisk.

·       Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk.

·       Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan de defineres.

·       Kjenne til kritiske punkter under produksjonen av laksefisk som har betydning for fiskens velferd.

·       Lovgivning og dyrevelferdsbetraktninger ved bruk av fisk som forsøksdyr. 

Formål og læringsutbytte Diagnostikk og diagnostiske metoder

Gi en oversikt over de viktigste infeksjonssykdommene hos fisk med spesiell vekt på kaldtvannsfisk og diagnostiske prinsipper som anvendes for påvisning av sykdom,

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om sykdomsfremkallende agens for de viktigste infeksjonssykdommer som rammer kaldtvannsfisk.
 • Ha gode kunnskaper om virulensmekanismer inkludert bakteriell antibiotikaresistens der dette er inkludert i emnet.
 • Være i stand til å forklare basisprinsipper for nasjonal lovgivning om fiskesykdommer.
 • Kunne utføre rutinemessig prøvetaking for diagnostisk undersøkelse etter obduksjon, kunne foreslå preserveringsmetode for prøver for ulike diagnostiske prosedyrer og kjenne til begrensningene med hensyn på mulighet for identifikasjon av agens som forårsaker sykdom.
 • Kunne forstå prinsippene for molekylær karakterisering av en sykdomsfremkallende agens.

Formål og læringsutbytte: Vannkvalitet

Gi en oversikt over vannkvalitet i oppdrettsanlegg (ferskvann) med vekt på fysikalsk-kjemiske parametre som definerer god vannkvalitet.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kunne kriteriene for god vannkvalitet
 • Kjenne til betydningen av vannkvalitet for fisken helse og velferd, særlig negative konsekvenser av dårlig vannkvalitet
 • Kjenne til hvordan man måler/bestemmer vannkvalitet ut fra laboratorieanalyser

Formål og læringsutbytte: Ernæring hos oppdrettsfisk

Gi en oversikt over ernæringens betydning for god fiskehelse (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om ernæringsbehov hos laksefisk.
 • Ha kjennskap til næringskilder som anvendes i fôr til laksefisk.
 • Forholdet mellom vegetabilske og marine fôrråvarer i fôr til fisk.
 • Betydningen av anti-næringsstoffer i vegetabilske fôrråvarer.
 • Vegetabilske fôrråvarer og tarmhelse.

Formål og læringsutbytte: Sykdomskontroll i akvakultur

Gi en introduksjon til sjukdomskontroll i akvakultur (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om prinsipper for sjukdomskontroll i akvakultur herunder kunne gi en oversikt over bruk av vaksiner som redskap for å forhindre sykdom hos oppdrettsfisk.
 • Kjenne til basisprinsippene for immunologiske reaksjoner knyttet til vaksinasjon.
 • Ha kunnskaper om systematisering og presentasjon av data som beskriver sjukdom i oppdrettspopulasjoner.
 • Ha kjennskap til virkemidler til bruk i sjukdomskontroll.
 • Ha kjennskap til metoder for kost-nytte vurderinger av ressurser brukt i sjukdomskontroll.

Formål og læringsutbytte hospitering i oppdrettsanlegg

Gi en innsikt i klinisk fiskehelse/akvamedisin og/eller produksjonsforhold i et fiskeoppdrettsanlegg.

Studentene skal etter endt praksisperiode ha kjennskap til typiske, kliniske problemstillinger i oppdrettsanlegg, forstå hvordan man analyserer og diagnostiserer sykdomsproblemer under praktiske forhold.

Ved hospitering på oppdrettsanlegg skal studentene ha kjennskap til daglige fôrings- og røktingsrutiner ved et oppdrettsanlegg. 

Valgfritt: Formål og læringsutbytte: Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse.

Studentene skal etter endt praksisperiode ha detaljert kunnskap om det fagtema som fordypningsoppgaven omhandler. 

Studenten skal etter endt undervisning ha utvidet kunnskaps- og ferdighetsnivå med hensyn på å håndtere praktisk klinisk arbeid hos produksjonsdyr og hest, samt å vurdere dette opp mot behovet for å iverksette tiltak på besetningsnivå og å gjennomføre slike tiltak.

Læringsaktiviteter:

Opplegg Produksjon av laksefisk

Opplegget består av forelesninger, praktiske øvelser, gruppediskusjoner, øvelser i våtlab (Solbergstrand/fiskefjøset på Ås).

Opplegg diagnostikk og diagnostiske metoder

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og praktisk laboratoriearbeid, presentasjoner av representanter fra diagnoseselskaper. 

Opplegg Vannkvalitet

Opplegget består av forelesninger, praktiske øvelser og gruppediskusjoner.

Opplegg sykdomskontroll i akvakultur

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning, gruppediskusjoner og presentasjoner fra aktører fra næring, leverandører og forvaltning.

Opplegg ernæring hos oppdrettsfisk

Undervisningen vil være en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.

Opplegg hospitering i oppdrettsanlegg

Studentene leverer en kortfattet rapport ved praksisperiodens slutt. 

Valgfritt opplegg: 1 uke

Det er til sammen 1 uke hvor studenten kan velge blant følgende opplegg på akvamedisindifferensieringen. 

Valgfritt: Opplegg faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Kan inkludere deltagelse på møter, hospitering hos forvaltnings- eller produksjonsmiljøer, eller i forskningsmiljøer innen bransjen. 

Valgfritt: Opplegg Ambulatorisk klinikk 

Undervisningen vil foregå i små grupper med mye egenaktivitet under veiledning.

Tidspunkt: Vårsemesteret, evt. sommerferie eller desember. Nøyaktig tidsrom avtales individuelt etter avtale med Hans Petter Kjæstad, avhengig av kapasitet på seksjonen og tilpasset den enkelte students deltakelse i obligatorisk undervisning.

Valgfritt forsøksdyrlære: Opplegg

Fra 2016 vil dette kurset bli kjørt som «omvendt klasserom». Det betyr at studentene vil få tilgang til forelesningene i form av instruksjonsvideoer og de må gjennomgå dem og pensum i form av egenarbeid. Samlingene (flipped sessions) med underviser vil bli brukt til gjennomgang av gruppeoppgaver, diskusjon og praktisk arbeid med dyrene / kadaverne.

Del 1: Forsøksdyrlære:

Her fordyper vi oss i faget og ser spesielt på hvilke arbeidsoppgaver en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr.

Del 2: Klinisk undersøkelse/teknikker på levende dyr.

Her jobber vi spesifikt med klinisk undersøkelse og enkle teknikker (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) på kanin, rotte og mus.

Del 3: Kirurgiske metoder:

Her jobber vi spesifikt med kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) på kadavre av kanin, rotte og mus.

Pensum:
Dette defineres av veileder og vil bestå av tekstbøker, faglige oversiktsartikler og originalartikler, fagrapporter og annen relevant litteratur. 
Forutsatte forkunnskaper:
Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på eksamen i akvamedisin fra 8. semester.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav Produksjon av laksefisk

Laboratorieøvelser er obligatorisk.

Muntlig test

Obligatorisk undervisning og studiekrav Diagnostikk og diagnostiske metoder 

Laboratoriedelen av kurset er obligatorisk.

Multiple choice test og godkjenning av laboratorierapporter.

Obligatorisk undervisning og studiekrav Vannkvalitet

Kurset er obligatorisk for studenter med akvakultur som fordypning.

Skriftlig innlevering av oppgave. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav Sykdomskontroll i akvakultur

Kurset er obligatorisk for studenter med akvakultur som fordypning.

Skriftlig innlevering av oppgave. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav ernæring hos oppdrettsfisk

Skriftlig test. 

Obligatorisk undervisning og studiekrav hospitering i oppdrettsanlegg

Obligatorisk frammøte under hele praksisperioden. 

Valgfritt: Obligatorisk undervisning og studiekrav faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Obligatorisk frammøte. Studenten leverer en kortfattet rapport. 

Valgfritt Ambulatorisk klinikk : Obligatorisk undervisning og studiekrav

Alt er obligatorisk, inklusiv vaktdeltagelse. Godkjenning av innleverte journaler.

Valgfritt forsøksdyrlære: Obligatorisk undervisning og studiekrav

-Oppmøte: Alle samlingene (flipped session 1, 2 og 3) er obligatoriske.

-Deltakelse på gjennomgangen av gruppeoppgavene.

Vurderingsordning:

Vurdering av faglig fordypning temaer

For å bestå den faglige fordypningen må evt. oppgaver, rapporter og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke oppgaver, rapporter og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må studenten være tilstede på obligatorisk aktivitet. Dersom studenten har gyldig fravær på dette, kan det avtales seinere hospitering i samme studieår. Ved ugyldig fravær må studenten vente til neste gang det arrangeres.

Temaansvarlig fører lister over studenter med godkjent temaer i faglig fordypning som arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

Vurdering av valgfri del

Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

Vurdering

For å bestå differensieringsretningen i akvamedisin må følgende 2 deler være bestått:

 • Fordypningsoppgave (20 studiepoeng): Bestått

Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet

 • Fordypning i akvamedisin: Bestått

(består av obligatorisk del 26 studiepoeng og valgfri del 1,5 studiepoeng).

Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest to uker før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning.

Sensor:
Merknader:

Valgfritt: Ekstern hospitering på smådyr/hest/akva (1 uke)

Inntil 1 uke av den valgfrie delen kan tas eksternt.

Det kreves da 100 % tilstedeværelse.

Det er en forutsetning at dette er full dag smådyr eller hestepraksis.

Klinikken må tilfredsstille de samme krav for godkjenning som det stilles på smådyr og hesteretningen.

Studenten må delta i vaktordning.

Valgfritt forsøksdyrlære: HMS

Karanteneregler: Ingen kontakt med gnager og kanin på 48 timer. Ingen kontakt med dyr i utlandet på 72 timer.

Gi beskjed ved allergi mot dyr, støv eller høy.

Valgfritt forsøksdyrlære: Følgende studenter kan søke kurset:

Åpent for alle. Maksimum 12 deltakere.

Krav til eget utstyr

Ingen spesielle krav. 

Normert arbeidsmengde:
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
Eksamensdetaljer: Differenseringskurs: Bestått / Ikke bestått