VET331 Differensiering i akvamedisin

Studiepoeng:31.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Øystein Evensen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Innhold i Produksjon av laksefisk, farmakologi og fiskevelferd

Undervisningen omhandler smoltifisering, biologi hos laks og rensefisk, velferd hos laks og rensefisk, lakselus/alger/terapi og praktisk gjennomgang av analgesi/anestesi. Undervisningen omtaler prinsipper innen fiskens biologi, generelle prinsipper innen velferd hos fisk inkludert lovgivning og dyrevelferdshensyn ved bruk av fisk som forsøksdyr og prinsipper innen fiskefarmakologi og lovgivning vedrørende medisinrester i næringsmidler og fòr.

Innhold i Diagnostikk og diagnostiske metoder. Undervisningen omhandler bruk av ulike diagnostiske metoder som anvendes for påvisning av infeksiøse lidelser hos oppdrettsfisk. Dette inkluderer en gjennomgang av metoder som anvendes med praktiske demonstrasjoner (realtime PCR, serologiske metoder, dyrkning av virus)- histologi i fiskehelsepraksis (inkludert bruk av histologi i risikovurdering ved mekanisk håndtering av fisk)- praktisk gjennomføring av uttak og tolkning av resultater (praktiserende veterinær).

Innhold i Vannkvalitet og Fiskehelse

Undervisningen omfatter en gjennomgang av kriterier for bestemmelse av adekvat vannkvalitet hos fisk i settefiskanlegg, metoder for vurdering både for gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg, samt helserelaterte utfordringer knyttet til avvikende vannparametere. Sammenhengen mellom vannkvalitet og fiskehelse vektlegges i gjennomgangen, med på forutsetning for god fiskehelse og negative effekter av dårlig vannkvalitet. 

Innhold i Klinisk ernæring hos oppdrettsfisk

Ernæring hos karnivore fiskearter. Innføring i og oversikt over betydningen av ernæringen som grunnlag for god helse og effekter av feilernæring. Fokus på klinisk ernæring og bruk av funksjonelt fôr i forbinelse med sykdom eller forebyggelse av sykdom.  

Innhold i Sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinasjon i akvakultur

Undervisningen omhandler sykdomskontroll i utvidet forstand og tar for seg forebyggelse gjennom vaksinasjon, anvendte biosikkerhetsprinsipper, screening for infeksjoner, gjennomgang av analyseverktøy for å forstå kostnad knyttet til sykdom og interaksjon veterinær/Mattilsynet. Det gis også en grunnleggende innføring i komparativ immunologi som gir grunnlag for forståelse av dagens vaksinasjonsmetoder/-teknologi. 

Innhold i Hospitering i oppdrettsanlegg

Hospitering: Påsitterpraksis hos en praktiserende veterinær/fiskehelsebiolog med involvering i daglig oppgaver / problemstillinger, og dette kan også omfatte besøk på anlegg sammen med driftsansvarlig eller veterinær. Gjennomgang av daglige rutiner på anlegg (fôring, røkting, stell, avklaring av sykdomstilfeller etc.). Hospitering kan foregå hos et av Mattilsynets regionkontorer, hos diagnostiske laboratoratorier (private eller offentlige), hos farmasøytiske selskaper, eller hos ulike laboratorier som arbeider med uttesting av vaksiner/terapeutika til fisk. 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid ut over det som er krevet for å gjennomføre en fordypningsoppgave innenfor 13.5 uker.

Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven ved deltagelse på konferanser, møter og ved selvstudium innen relevant tema.

Dette lærer du

Formål Differensiering i akvamedisin 

Undervisningen i differensieringsåret i akvamedisin skal gi studenten inngående teoretisk og praktisk kunnskap om sykdommer i lakseoppdrett, diagnostikken av disse, prinsipper omkring sykdomskontroll basert på vaksinasjon, inkludert underliggende immunologiske mekanismer, anvendelse av biosikkerhetsprinsipper i sykdomskontroll, velferd hos oppdrettsfisk og betydningen av god velferd for å skape gode økonomiske betingelser, og betydning av god ernæring for fiskehelse, kriterier for god vannkvalitet og hvordan denne dokumenteres/analyseres både i gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg og samspillet mellom vannkvalitet og fiskehelse.  

Formål og læringsutbytte Produksjon av laksefisk og farmakologi

Gi studenten en god innføring produksjonsprinsippene for laksefisk og medisinbruk i akvakultur

Ved endt undervisning skal studentene:

 • Beskrive basisprinsippene for absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidler i fisk.
 • Gjengi indikasjoner for bruk og virkemåte for de mest vanlige gruppene av legemidler beregnet på fisk samt velge riktig behandlingsregime
 • Basiskonseptene for en toksikologisk risikovurdering og kjenne til og forstå hvordan ADI-, MRL-verdier og tilbakeholdelsestider beregnes.
 • Nasjonal og internasjonal lovgivning om medisinrester i næringsmidler og fòr, og vite om overvåkningsprogrammer for medisinbruk og medisinrester i fisk.
 • Ha gode kunnskaper om kriterier for vurdering av velferd hos laksefisk, kjenne de viktigste dyrebaserte velferdsindikatorer samt å kunne undersøke fisk og score de viktigste indikatorene
 • Ha kjennskap til grunnleggende begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd, gjengi disse og tolke betydningen av de ulike begrepene for velferdsevalueringen.
 • Kjenne til kritiske punkter under produksjonen av laksefisk som har betydning for fiskens velferd.
 • Kjenne til lovgivning og dyrevelferdsbetraktninger ved bruk av fisk som forsøksdyr. 

Formål og læringsutbytte Fiskevelferd

Gi en introduksjon til fiskevelferd i moderne fiskeavl (med vekt på salmonider).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

 • Ha kjennskap til grunnleggende begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd, gjengi disse og tolke betydningen av de ulike begrepene for velferdsevalueringen.
 • Ha gode kunnskaper om kriterier for vurdering av velferd hos laksefisk, kjenne de viktigste dyrebaserte velferdsindikatorer samt å kunne undersøke fisk og score/gradere de viktigste indikatorene
 • Kjenne komparative aspekter knyttet til velferd i moderne husdyrhold.
 • Høste praktiske erfaringer med kritiske punkter/faktorer under produksjon/slakting av laksefisk som er viktig for fiskevelferd.
 • Kjenne lovverket som regulerer fiskevelferd og veterinærenes rolle og ansvar.
 • Kjenne til lovgivning og dyrevelferdsbetraktninger ved bruk av fisk som forsøksdyr. 

Formål og læringsutbytte Diagnostikk og diagnostiske metoder

Gi en oversikt over de viktigste infeksjonssykdommene hos fisk med spesiell vekt på kaldtvannsfisk og diagnostiske prinsipper som anvendes for påvisning av sykdom.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kunne klassifisere de ulike sykdomsfremkallende agens, kjenne til kriterier for diagnostisering samt foreslå relevante diagnostiske metoder for de viktigste infeksjonssykdommene
 • Ha gode kunnskaper om virulensmekanismer
 • Kjenne til bakteriell antibiotikaresistens samt foreslå metoder for testing av sensitivitetsundersøkelser.
 • Være i stand til å forklare basisprinsippene for nasjonal lovgivning om fiskesykdommer knyttet til de rapporteringspliktige og ikke-rapporteringspliktige sykdommene
 • Kunne utføre rutinemessig prøvetaking for diagnostisk undersøkelse etter obduksjon, kunne foreslå preserveringsmetode for prøver for ulike diagnostiske prosedyrer og kjenne til begrensningene med hensyn på mulighet for identifikasjon av agens som forårsaker sykdom.
 • Kunne forstå prinsippene for molekylær karakterisering av en sykdomsfremkallende agens.

Formål og læringsutbytte: Vannkvalitet og Fiskehelse

Gi en oversikt over vannkvalitet i oppdrettsanlegg (ferskvann) med vekt på fysikalsk-kjemiske parametre som definerer god vannkvalitet.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kjenne til kriteriene som definerer god vannkvalitet
 • Kjenne til betydningen av vannkvalitet for fisken helse og velferd, særlig negative konsekvenser av dårlig vannkvalitet
 • Kjenne til hvordan man måler/bestemmer vannkvalitet med laboratorieanalyser

Formål og læringsutbytte: Ernæring hos oppdrettsfisk

Gi en oversikt over ernæringens betydning for god fiskehelse (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om ernæringsbehov hos laksefisk.
 • Ha kjennskap til og diskutere alternative næringskilder som anvendes i fôr til laksefisk.
 • Klassifisere forskjeller på vegetabilske og marine fôrråvarer i fôr til fisk.
 • Betydningen av anti-næringsstoffer i vegetabilske fôrråvarer.
 • Beskrive samspillet mellom vegetabilske fôrråvarer og deres egenskaper og tarmhelse.

Formål og læringsutbytte: Sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinologi i akvakultur

Gi en introduksjon til sjukdomskontroll, biosikkerhetsprinsipper og vaksinasjonsmetoder og -prinsipper i sykdomskontroll i akvakultur (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om prinsipper for sjukdomskontroll i akvakultur herunder kunne forklare vaksinenes effekt som redskap for å forhindre sykdom, og foreslå bruk av ulike vaksiner for ulike sykdommer
 • Kjenne til og kunne diskutere basisprinsippene for de immunologiske reaksjoner som ligger til grunn for effektive vaksiner
 • Kjenne til, designe og foreslå biosikkerhetsprinsipper for oppdrett av laks i ferskvann og sjøvann
 • Ha kunnskaper om systematisering og presentasjon av data som beskriver sjukdom i oppdrettspopulasjoner.
 • Ha kjennskap til og skille mellom ulike virkemidler som benyttes i sjukdomskontroll samt kunne foreslå ulike tiltak som sikrer god sjukdomskontroll
 • Ha kjennskap til og diskutere metoder for kost-nytte vurderinger av ressurser brukt i sjukdomskontroll.

Formål og læringsutbytte hospitering hos veterinærtjenester/diagnostiske selskaper/farmasøytiske selskaper/Mattilsynet

Gi innsikt i klinisk fiskesykdom / akvamedisin og forstå de grunnleggende prinsippene som er anvendt og krav til en praktiserende veterinær i akvakultur. Etter at undervisningsperioden er fullført, skal studentene ha kunnskap om kliniske tegn ved sykdom i oppdrettsanlegg, forstå hvordan man analyserer og diagnostiserer sykdomsproblemer under praktiske forhold samt ha kunnskap om tiltak og forslag til forbedringer og framtidig forebygging av sjukdom. Arbeidserfaring hos tjenesteleverandører vil gi studentene kunnskap om tjenestene som tilbys, bruk av diagnostiske tjenester fra fiskeoppdrettere eller praktiserende veterinærer og hvordan diagnostikken bidrar til sykdomsbekjempelse og risikostyring i akvakulturvirksomheten.

Valgfritt: Formål og læringsutbytte: Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse.

Studentene skal etter endt praksisperiode ha detaljert kunnskap om det fagtema som fordypningsoppgaven omhandler. 

Studenten skal etter endt undervisning ha utvidet kunnskaps- og ferdighetsnivå med hensyn på å håndtere praktisk klinisk arbeid hos oppdrettsfisk, samt å vurdere dette opp mot behovet for å iverksette tiltak på besetningsnivå og å gjennomføre slike tiltak.

 • Opplegg Produksjon av laksefisk, farmakologi og fiskevelferd

  Opplegget består av forelesninger, praktiske øvelser, gruppediskusjoner, presentasjoner, besøk på Solbergstrand og akvariet i Drøbak samt et 1-ukes feltkurs med fokus på fiskevelferd. 

  Opplegg diagnostikk og diagnostiske metoder

  Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og praktisk laboratoriearbeid, samt presentasjoner av representanter fra diagnoseselskaper. 

  Opplegg Vannkvalitet og Fiskehelse

  Undervisningsopplegget består av forelesninger, gruppediskusjoner og et laboratoriekurs med praktiske øvelser i måling av ulike vannparametere.

  Opplegg sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinologi i akvakultur

  Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, oppgaveløsning, gruppediskusjoner, case og presentasjoner fra veterinærer som jobber i ulike fiskehelsetjenester, samt fra leverandører og fra forvaltning.

  Opplegg ernæring hos oppdrettsfisk

  Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsning.

  Opplegg hospitering i oppdrettsanlegg

  Studentene leverer en kort rapport ved praksisperiodens slutt. 

  Valgfritt opplegg: 1 uke

  Det er til sammen 1 uke hvor studenten kan velge blant følgende opplegg på akvamedisindifferensieringen. 

  Valgfritt: Opplegg faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

  Kan inkludere deltagelse på møter, hospitering hos forvaltnings- eller produksjonsmiljøer, eller i forskningsmiljøer innen bransjen. 

 • Dette defineres av veileder og vil bestå av tekstbøker, faglige oversiktsartikler og originalartikler, presentasjoner, fagrapporter og annen relevant litteratur. 
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisinstudiet
 • Vurdering av faglig fordypning temaer

  For å bestå den faglige fordypningen må evt. oppgaver, rapporter og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke oppgaver, rapporter og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må studenten være tilstede på obligatorisk aktivitet. Dersom studenten har gyldig fravær på dette, kan det avtales seinere hospitering i samme studieår. Ved ugyldig fravær må studenten vente til neste gang det arrangeres.

  Temaansvarlig fører lister over studenter med godkjent temaer i faglig fordypning som arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

  Vurdering av valgfri del

  Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

  Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

  Vurdering

  For å bestå differensieringsretningen i akvamedisin må følgende 2 deler være bestått:

  • Fordypningsoppgave (20 studiepoeng): Bestått

  Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet

  • Fordypning i akvamedisin: Bestått

  (består av obligatorisk del 26 studiepoeng og valgfri del 1,5 studiepoeng). • Obligatorisk undervisning og studiekrav Produksjon av laksefisk, farmakologi og velferd

  Laboratorieøvelser er obligatorisk, likeledes feltkurset i velferd.

  Muntlig test innen farmakologi

  Obligatorisk undervisning og studiekrav Diagnostikk og diagnostiske metoder 

  Laboratoriedelen av kurset er obligatorisk.

  Multiple choice test og godkjenning av laboratorierapporter.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav Vannkvalitet og fiskehelse

  Kurset er obligatorisk for studenter med akvakultur som fordypning.

  Obligatorisk oppmøte på labkurset. 

  Obligatorisk undervisning og studiekrav Sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinologi i akvakultur

  2 første uker i sykdomskontroller er obligatorisk for studenter med akvakultur som fordypning.

  Multiple choice test for immunologi/vaksinologi-delen. 

  Obligatorisk undervisning og studiekrav ernæring hos oppdrettsfisk

  Skriftlig test. 

  Obligatorisk undervisning og studiekrav hospitering i oppdrettsanlegg

  Obligatorisk frammøte under hele praksisperioden. 

  Valgfritt: Obligatorisk undervisning og studiekrav faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

  Obligatorisk frammøte. Studenten leverer en kortfattet rapport. 

 • Valgfritt: Ekstern hospitering på smådyr/hest/akva (1 uke)

  Inntil 1 uke av den valgfrie delen kan tas eksternt.

  Det kreves da 100 % tilstedeværelse.

  Det er en forutsetning at dette er full dag smådyr eller hestepraksis.

  Klinikken må tilfredsstille de samme krav for godkjenning som det stilles på smådyr og hesteretningen.

  Studenten må delta i vaktordning.

 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisinstudiet