Course code VET330

VET330 Differensiering i hestemedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Carl Fredrik Ihler
Studiepoeng: 36.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2014-2015
Siste gang: 2017V
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Innhold Differensiering i hestemedisin 

I klinikken i hestedifferensieringen legges det vekt på diagnostikk og behandling av neonatale pasienter, diagnostikk og behandling av kolikk, diagnostiske injeksjoner i halthetsdiagnostikken, sertifisering og passutstedelse av hest, bruk og vedlikehold av endoskopisk utstyr. I tillegg skal studentene ha en uke i praktisk anestesi og smertebehandling som del av fordypning i anestesi. Denne uka er i tillegg til de 10 ukene (Se temaet anestesi og smertebehandling).

Innhold Klinisk del

I klinikken i smådyrdifferensieringen legges det vekt på å praktisere det studenten har lært i aktiv klinikk og få anledning til mer selvstendig å utrede og behandle pasienter, herunder også kundekontakt. Det blir lagt opp til mer ferdighetstrening enn i aktiv klinikk. Studentene skal skrive utdypende journaler på et definert antall pasienter. 

Innhold radiologi

Radiologi omhandler bruk av bildediagnostikk i hestepraksis. Hovedvekten blir lagt på røntgendiagnostikk, men andre modaliteter som ultralyd, scintigrafi og CT vil også bli gjennomgått.

Innhold klinisk patologi

Prinsipper for prøvetaking, vurdering av preanalytiske faktorer og tolkning av prøvesvar innenfor klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi. Praktiske øvelser i preparering av hematologiske/cytologiske utstryk og mikroskopering. Det legges spesielt vekt på tolkning av prøvesvar fra hest.

Innhold reproduksjon

Følgende temaer blir teoretisk undervist: Reproduksjonsfysiologi og patologi, inseminasjon med fersk og frossen sæd, obstetrikk, føllsykdommer.

Følgende temaer blir gjennomgått praktisk: Palpasjonstrening.

Innhold hestesykdommer

Halthetsdiagnostikk. Immobilisering av frakturer i felt. Kardiologi. Kolikkbehandling. Væsketerapi. Sårbehandling. Leddinfeksjoner. Luftveislidelser. Nevrologiske lidelser. Akuttbehandling av øyesykdommer. Signalement, pass, ponnimåling. Karenstider. Dopingreglement. 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre en fordypningsoppgave i løpet av 10 uker.

Valgfritt forsøksdyrlære: Formål og innhold

Å skape interesse og kunnskaper om de varierte oppgavene en forsøksdyrveterinær har. Vi vil se på hva slags karrieremuligheter en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr og lære studentene å begynne å tenke kritisk og etisk som en forsker. Å øke studentenes kompetanse i praktisk håndtering og enkle metoder (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) og kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) av kanin, rotte og mus. I tillegg til å bli kjent med disse artene som forsøksdyr vil vi også se nærmere på de som kjæledyr.

Læringsutbytte:

Læringsutbytte klinisk del

Bygger på læringsutbyttebeskrivelse fra 9. semester.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha tilegnet seg gode kunnskaper for selvstendig å praktisere klinisk diagnostikk, utføre behandling og gi råd om sykdomsprofylakse.
 • Ha gode etiske holdninger som er til gagn for veterinærstanden og for kundene vi skal betjene. 

Formål og Læringsutbytteanestesi og smertebehandling

Undervisningen legger vekt på den teoretiske bakgrunnen for sedasjon, anestesi og smertebehandling i veterinærsmådyrpraksis.

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Inneha gode kunnskaper til å planlegge og gjennomføre sedasjon, anestesi og smertebehandling av smådyrpasienter.

Formål og Læringsutbytte radiologi

Undervisningen skal gi en grundig innføring i bildediagnostikk som verktøy for hestepraksis, og gi studentene kunnskap om den praktiske gjennomføringen fra billedtagning til tolkning.

Studenten skal etter endt undervisning kunne forestå billeddiagnostikk i hestepraksis.

Formål og Læringsutbytte klinisk patologi

Undervisningen skal gi studenten et godt grunnlag for å kunne bruke klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi i sin hestepraksis.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vurdere indikasjoner for ulike prøver, kjenne de vanligste preanalytiske faktorer som påvirker prøveresultatene og ha en grunnleggende forståelse for tolkning av prøvesvar.
 •  Framstille celleutstryk (hematologi/cytologi) av diagnostisk kvalitet.

Formål og læringsutbytte reproduksjon

Gi studentene et godt grunnlag for å kunne påta seg ansvaret for driften av en avlsstasjon for hest.

Etter endt undervisning skal studenten kunne ha ansvar for driften av en avlsstasjon for hest.

Formål og læringsutbytte hestesykdommer

Gi et utdypende teoretisk grunnlag for å gå ut i klinisk hestepraksis i felt.

Etter endt undervisning skal studentene ha den teoretiske kunnskapen som er påkrevd for å gå ut i ambulatorisk hestepraksis.

Valgfritt: Formål og læringsutbytte kraftfórblandinger

Å gi studentene kunnskap om utvikling av kraftfôr til produksjonsdyr og hest samt å trene studentene til å handtere problemer som en kan møte som praktiserende dyrlege angående kvalitet på fôret.

Kunne vurdere om kraftfôret kan være delårsak ved sykdomstilstander.

Valgfritt: Formål faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi noe mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse.

Læringsaktiviteter:

Ekstern hospitering i stedet for obligatorisk klinikk (1,5 studiepoeng x 2, 1-2 uker)

I spesielle tilfeller kan inntil to av de obligatoriske klinikkukene tas ved eksternklinikk etter nærmere avtale og godkjenning fra veileder.

Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin. godkjenning. Samme krav til kvalitetssikring som for valgfritt opplegg (Se dette).

Det er en forutsetning at dette er full dag hestepraksis.

Ansvarlig: Carl Fredrik Ihler

Ekstern hospitering i stedet for obligatorisk klinikk (1-2 uker)

I spesielle tilfeller kan inntil to av de obligatoriske klinikkukene tas ved eksternklinikk etter nærmere avtale og godkjenning fra retningsansvarlig.

Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning.

Ved klinikker i Norge vil dette kun gjelde DNV-godkjente klinikker.

Det er samme krav til kvalitetssikring som for valgfritt opplegg (Se dette).

Det er en forutsetning at dette er full dag smådyrpraksis med deltakelse i vaktordning.

Ansvarlig: Anna Eggertsdottir

Opplegg anestesi og smertebehandling

I tillegg til de teoretiske gjennomgangene så skal studenten i klinikkukene delta på anestesi, og en av pasientene beskrives som en kasustikk.

Opplegg radiologi

Radiologi blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger. I tillegg til grunnleggende røntgenteknikk og fysikk vil alle steg i undersøkelsen av de enkelte kroppsdeler bli systematisk gjennomgått. Hvilke pasienter som er aktuelle for de ulike typene undersøkelser, hvordan undersøkelsene gjøres, valg av projeksjoner, vurdering av bilder osv. 

Opplegg hestesykdommer

Undervisningen foregår som forelesninger og demonstrasjoner. Studentene skal selv arbeide med oppgaver i selvstudiumstiden og presentere dette for underviserne og andre studenter.

Valgfritt: Opplegg kraftfórblandinger

Kurset vil omfatte 2 dager med forelesninger og diskusjon som vil foregå på NMBU Veterinærhøgskolen. En av dagne vil det bli en dag ved UMB, Ås hvor studentene vil bli orientert om virksomheten som drives der når det gjelder kraftfôrutvikling og fôringsforsøk på produksjonsdyr og hest. Så vil det bli arrangert en 2 dagers utflukt til Trondheim det 2-3 dagers til Felleskjøpets produksjonsanlegg og forsknings- og utviklingsavdeling for kraftfôr. Her vil det bli holdt en del forelesninger og det vil være en omvisning på Felleskjøpets produksjonsanlegg med hovedvekt på utvikling og kvalitetssikring av produkter. 

Praktiske opplysninger: Studentene får dekket oppholdet i Trondheim. Reisen til Trondheim vil for studentene i fordypning hestemedisin bli dekket. De andre studentene må finansiere reisen (ca. kr. 1000) via instituttet der de er fordypningsstudenter eller selv.

Maks antall studenter er 20. Fordypningsstudentene i hestemedisin har fortrinn.

Valgfritt forsøksdyrlære: Innhold og opplegg

Fra 2016 vil dette kurset bli kjørt som «omvendt klasserom». Det betyr at studentene vil få tilgang til forelesningene i form av instruksjonsvideoer og de må gjennomgå dem og pensum i form av egenarbeid. Samlingene (flipped sessions) med underviser vil bli brukt til gjennomgang av gruppeoppgaver, diskusjon og praktisk arbeid med dyrene / kadaverne.

Del 1: Forsøksdyrlære:

Her fordyper vi oss i faget og ser spesielt på hvilke arbeidsoppgaver en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr.

Del 2: Klinisk undersøkelse/teknikker på levende dyr.

Her jobber vi spesifikt med klinisk undersøkelse og enkle teknikker (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) på kanin, rotte og mus.

Del 3: Kirurgiske metoder:

Her jobber vi spesifikt med kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) på kadavre av kanin, rotte og mus.

Pensum:
Samme litteratur som i 7., 8. og 9. semester.
Anbefalte forkunnskaper:
Bygger på eksamen i hestemedisin fra 9. semester.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk undervisning og studiekrav Differensiering i hestemedisin 

I løpet av klinikkperioden skal hver student levere inn 8 case rapporter basert på pasienter studentene har hatt ansvar for i klinikken. Studentene skal i klinikkperioden ha minst en vaktdag pr. uke. Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.

Caserapportene baseres på journalen og det er lagt opp til at studenten skal gå dypere inn i sjukdommens etiologi, diagnose, differensialdiagnoser og behandling. I caserapporten skal det henvises til referanser fra aktuell litteratur. Caserapportene skal godkjennes av veileder før klinikkperioden er bestått. Det skal også leveres inn en anestesikasustikk (nærmere beskrevet under anestesi og smertebehandling).

Det tillates inntil 1 dag dokumentert gyldig fravær per uke. Det er ikke mulig å samle opp dager. Gyldig fravær utover dette må tas igjen i henhold til retningsansvarlig sin anvisning.

Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk del:

 • Studentene skal delta en uke på anestesi i løpet av klinikkperioden. Fra denne uken skal en av pasientene beskrives som en kasustikk og leveres inn innen 2 uker. Kasustikken skal godkjennes av underviser.
 • Studentene skal i klinikkperioden ha fra 1-3 kvelds-/nattevakter pr. uke. Dette inkluderer helger og røde dager.
 • Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.
 • En av rotasjonsukene er nattevaktrotasjon

Obligatorisk undervisning og studiekrav anestesi og smertebehandling:

Studenten skal delta på anestesi en uke i løpet av klinikkperioden.

Hver fordypningstudent skal skrive sin egen kasuistikk, og det er bare én student som kan skrive om hver enkelt anestesi.

Obligatorisk undervisning og studiekrav radiologi

Minst 80 % tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk patologi

Minst 80 % tilstedeværelse og bestått ¿multiple choice test¿

Skal de ha godkjent et celleutstryk av diagnostisk kvalitet?

Obligatorisk undervisning og studiekrav reproduksjon

Minst 80 % tilstedeværelse

Obligatorisk undervisning og studiekrav hestesykdommer

Arbeide med oppgavene og presentere dette. 

Valgfritt: Obligatorisk undervisning og studiekravkraftfórblandinger

Alle kursdager er obligatoriske for å få godkjent kurset.

Valgfritt forsøksdyrlære: Obligatorisk undervisning og studiekrav

-Oppmøte: Alle samlingene (flipped session 1, 2 og 3) er obligatoriske.

-Deltakelse på gjennomgangen av gruppeoppgavene.

Vurderingsordning:

Vurdering Klinisk del

For å bestå klinikkperioden må alle studiekrav være bestått. I tillegg må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede og inneha allment akseptable faglige og etiske normer som omtales i del 2 av dokumentet: ¿ Klinikkrotasjon 8. og 9. semester, informasjon og skjema¿.

Vurdering av faglig fordypning temaer:

For å bestå den faglige fordypningen må evt. journaler, oppgaver, presentasjoner og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke journaler, oppgaver, presentasjoner og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må minimum tilstedeværelse være oppfylt. Ved gyldig fravær på mer enn 20 % avtales det hospitering og en oppgave som må godkjennes av temaansvarlig. Ved ikke gyldig fravær må studenten følge temaet neste år.

Temaansvarlig fører lister over studenter med godkjent temaer i faglig fordypning som arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

Vurdering av valgfri del

Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

Vurdering Fordypningsoppgave

For å bestå differensieringsretningen i hestemedisin må følgende 2 deler være bestått:

 • Fordypningsoppgave (15 studiepoeng): Bestått Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet
 • Fordypning i hestemedisin (36,5 studiepoeng): Bestått (består av obligatorisk del (klinikk og temaer) 30,5 studiepoeng og valgfri del 6 studiepoeng).

Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest 1 uke før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning.

Sensor:
Merknader:

Valgfritt: Ekstern hospitering (1 til 4 uker)

Inntil 4 uker av den valgfrie delen kan tas eksternt. Det vil kunne være mulig å ta inntil 1 ekstra valgfri uke internt. Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning. Det er en forutsetning at dette er full dag hestepraksis.

Valgfritt: Krav til eksterne klinikker som godkjennes:

De eksterne klinikkene skal drive både kirurgisk og medisinsk diagnostikk og behandling samt ha døgnvakt og pasienter oppstallet.

Ansvarlig: Carl Fredrik Ihler

Valgfritt forsøksdyrlære: HMS

Karanteneregler: Ingen kontakt med gnager og kanin på 48 timer. Ingen kontakt med dyr i utlandet på 72 timer.

Gi beskjed ved allergi mot dyr, støv eller høy.

Valgfritt forsøksdyrlære: Følgende studenter kan søke kurset:

Åpent for alle. Maksimum 12 deltakere.

Blokkansvarlig: Kristine Eraker Aasland Hansen

Krav til eget utstyr

Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

Normert arbeidsmengde:
Eksamensdetaljer: :