VET330 Differensiering i hestemedisin

Studiepoeng:36.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Åse Ingvild Risberg, Hege Kippenes Skogmo

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:10 

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Innhold Differensiering i hestemedisin 

I klinikken i hestedifferensieringen legges det vekt på diagnostikk og behandling av pasienter, diagnostikk og behandling av akutte lidelser som kolikk, halthetsdiagnostikk, sertifisering og passutstedelse av hest, bruk og vedlikehold av endoskopisk utstyr. I tillegg skal studentene ha en uke i praktisk anestesi og smertebehandling som del av fordypning i anestesi. Denne uka er i tillegg til de 10 ukene (Se temaet anestesi og smertebehandling).

Innhold Klinisk del

I klinikken i hestedifferensieringen legges det vekt på å praktisere det studenten har lært i aktiv klinikk og få anledning til mer selvstendig å utrede og behandle pasienter, herunder også hesteeier kontakt. Det blir lagt opp til mer ferdighetstrening enn i aktiv klinikk. Studentene skal skrive utdypende journaler på et definert antall pasienter. 

Innhold radiologi

Radiologi omhandler bruk av bildediagnostikk i hestepraksis. Hovedvekten blir lagt på røntgendiagnostikk, men andre modaliteter som ultralyd, scintigrafi og CT vil også bli gjennomgått.

Innhold klinisk patologi

Prinsipper for prøvetaking, vurdering av preanalytiske faktorer og tolkning av prøvesvar innenfor klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi. Praktiske øvelser i preparering av hematologiske/cytologiske utstryk og mikroskopering. Det legges spesielt vekt på tolkning av prøvesvar fra hest.

Innhold reproduksjon

Følgende temaer blir teoretisk undervist: Reproduksjonsfysiologi og patologi, inseminasjon med fersk og frossen sæd, obstetrikk, føllsykdommer.

Følgende temaer blir gjennomgått praktisk: Palpasjonstrening.

Innhold hestesykdommer

Halthetsdiagnostikk. Immobilisering av frakturer i felt. Kardiologi. Kolikkbehandling. Væsketerapi. Sårbehandling. Leddinfeksjoner. Luftveislidelser. Nevrologiske lidelser. Akuttbehandling av øyesykdommer. Signalement, pass, ponnimåling. Karenstider. Dopingreglement. 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre en fordypningsoppgave i løpet av 10 uker.

Dette lærer du

Læringsutbytte klinisk del

Bygger på læringsutbyttebeskrivelse fra 9. semester.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha tilegnet seg gode kunnskaper for selvstendig å praktisere klinisk diagnostikk, utføre behandling og gi råd om sykdomsprofylakse.
 • Ha gode etiske holdninger som er til gagn for veterinærstanden og for kundene vi skal betjene. 

Formål og Læringsutbytteanestesi og smertebehandling

Undervisningen legger vekt på den teoretiske bakgrunnen for sedasjon, anestesi og smertebehandling i veterinærpraksis.

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Inneha gode kunnskaper til å planlegge og gjennomføre sedasjon, anestesi og smertebehandling av hester.

Formål og Læringsutbytte radiologi

Undervisningen skal gi en grundig innføring i bildediagnostikk som verktøy for hestepraksis, og gi studentene kunnskap om den praktiske gjennomføringen fra billedtagning til tolkning.

Studenten skal etter endt undervisning kunne forestå billeddiagnostikk i hestepraksis.

Formål og Læringsutbytte klinisk patologi

Undervisningen skal gi studenten et godt grunnlag for å kunne bruke klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi i sin hestepraksis.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vurdere indikasjoner for ulike prøver, kjenne de vanligste preanalytiske faktorer som påvirker prøveresultatene og ha en grunnleggende forståelse for tolkning av prøvesvar.
 •  Framstille celleutstryk (hematologi/cytologi) av diagnostisk kvalitet.

Formål og læringsutbytte reproduksjon

Gi studentene et godt grunnlag for å kunne påta seg ansvaret for driften av en avlsstasjon for hest.

Etter endt undervisning skal studenten kunne ha ansvar for driften av en avlsstasjon for hest.

Formål og læringsutbytte hestesykdommer

Etter endt undervisning skal studentene ha den teoretiske kunnskapen som er påkrevd for å gå ut i ambulatorisk hestepraksis.

Valgfritt: Formål og læringsutbytte kraftfórblandinger

Å gi studentene kunnskap om utvikling av kraftfôr til produksjonsdyr og hest samt å trene studentene til å håndtere problemer som en kan møte som praktiserende dyrlege angående kvalitet på fôret.

Kunne vurdere om kraftfôret kan være delårsak ved sykdomstilstander.

Valgfritt: Formål faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi noe mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse.

 • Ekstern hospitering i stedet for obligatorisk klinikk (1,5 studiepoeng x 2, 1-2 uker)

  I spesielle tilfeller kan inntil to av de obligatoriske klinikkukene tas ved eksternklinikk etter nærmere avtale og godkjenning fra veileder. Klinikken må ha døgnvakt og studneten må ha vaktbelastning tilsvarende det som kreves på Dyresykehuset - hest.

  Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

  Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning. Samme krav til kvalitetssikring som for valgfritt opplegg (Se dette).

  Det er en forutsetning at dette er full dag hestepraksis inklusive vakt.

  Ansvarlig: Siv Hanche-Olsen

  Opplegg anestesi og smertebehandling

  I tillegg til de teoretiske gjennomgangene så skal studenten i klinikkukene delta på anestesi, og en av pasientene beskrives som en kasustikk.

  Opplegg radiologi

  Radiologi blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger. I tillegg til grunnleggende røntgenteknikk og fysikk vil alle steg i undersøkelsen av de enkelte kroppsdeler bli systematisk gjennomgått. Hvilke pasienter som er aktuelle for de ulike typene undersøkelser, hvordan undersøkelsene gjøres, valg av projeksjoner, vurdering av bilder osv. 

  Opplegg hestesykdommer

  Undervisningen foregår som forelesninger og demonstrasjoner. 

  Valgfritt: Opplegg kraftfórblandinger

  Kurset vil omfatte teoretiske forelesninger og besøk på egnet produksjonssted. Det vil oftest også bli lagt opp til sosialt samvær en kveld hvor Felleskjøpet spanderer middag og overnatting.

  Maks antall studenter er 20. Fordypningsstudentene i hestemedisin har fortrinn.

 • Samme litteratur som i 7., 8. og 9. semester.
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • Vurdering Klinisk del

  For å bestå klinikkperioden må alle studiekrav være bestått. I tillegg må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede og inneha allment akseptable faglige og etiske normer som omtales i del 2 av dokumentet: Klinikkrotasjon 8. og 9. semester, informasjon og skjema

  Vurdering av faglig fordypning temaer:

  For å bestå den faglige fordypningen må evt. journaler, oppgaver, presentasjoner og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke journaler, oppgaver, presentasjoner og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må minimum tilstedeværelse være oppfylt. Ved gyldig fravær på mer enn 20 % avtales det hospitering og en oppgave som må godkjennes av temaansvarlig. Ved ikke gyldig fravær må studenten følge temaet neste år.

  Temaansvarlig fører lister over studenter og godkjente temaer i faglig fordypning, disse arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

  Vurdering av valgfri del

  Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

  Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

  Vurdering Fordypningsoppgave

  For å bestå differensieringsretningen i hestemedisin må følgende 2 deler være bestått:

  • Fordypningsoppgave (15 studiepoeng): Bestått norsk og engelsk navn skal påføres vitnemålet
  • Fordypning i hestemedisin: Bestått består av obligatorisk del (klinikk og kurs) og valgfri del.


 • Obligatorisk undervisning og studiekrav Differensiering i hestemedisin 

  Kurs og klinikk er obligatorisk. Vakt er obligatorisk (mimimum 1 pr. uke). For klinikk tillates inntil 1 dag fravær pr. uke ved gyldig fravær. All fravær på vakt må tas igjen.

  I løpet av klinikkperioden skal hver student levere inn 5 kasuistikker (se informasjon om innhold på Canvas) basert på pasienter studentene har vært involvert i. 

  Kasuistikkene baseres på journalen og det er lagt opp til at studenten skal gå dypere inn i sjukdommens etiologi, diagnose, differensialdiagnoser og behandling. I kasuistikkene skal det henvises til referanser fra aktuell litteratur. Kasuistikkene skal godkjennes av veileder før klinikkperioden er bestått. Det skal også leveres inn en anestesikasuistikk (nærmere beskrevet under anestesi og smertebehandling).

  Studentene skal kunne demonstrere kasus for yngre studenter.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk del:

  • Studentene skal delta en uke på anestesi i løpet av klinikkperioden. Fra denne uken skal en av pasientene beskrives som en kasustikk og leveres inn innen 2 uker. Kasuistikken skal godkjennes av underviser.
  • Studentene skal i klinikkperioden ha fra 1-3 kvelds-/nattevakter pr. uke. Dette inkluderer helger og røde dager.
  • Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav anestesi og smertebehandling:

  Studenten skal delta på anestesi en uke i løpet av klinikkperioden.

  Hver fordypningstudent skal skrive sin egen kasuistikk, og det er bare én student som kan skrive om hver enkelt anestesi.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav radiologi

  Minst 80 % tilstedeværelse

  Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk patologi

  Minst 80 % tilstedeværelse og bestått flervalgstest

  Obligatorisk undervisning og studiekrav reproduksjon

  Minst 80 % tilstedeværelse

  Obligatorisk undervisning og studiekrav hestesykdommer

  Minst 80% tilstedeværelse

  Valgfritt: Obligatorisk undervisning og studiekrav kraftfórblandinger

  Alle kursdager er obligatoriske for å få godkjent kurset.

 • Valgfritt: Ekstern hospitering (1 til 4 uker)

  Inntil 4 uker av den valgfrie delen kan tas eksternt. Det vil kunne være mulig å ta inntil 1 ekstra valgfri uke internt. Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

  Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning. Det er en forutsetning at dette er full dag hestepraksis inklusive vakt.

  Valgfritt: Krav til eksterne klinikker som godkjennes:

  De eksterne klinikkene skal drive både kirurgisk og medisinsk diagnostikk og behandling samt ha døgnvakt og pasienter oppstallet.

  Ansvarlig: Siv Hanche-Olsen

  Valgfritt forsøksdyrlære: HMS

  Karanteneregler: Ingen kontakt med gnager og kanin på 48 timer. Ingen kontakt med dyr i utlandet på 72 timer.

  Gi beskjed ved allergi mot dyr, støv eller høy.

  Valgfritt forsøksdyrlære: Følgende studenter kan søke kurset:

  Åpent for alle. Maksimum 12 deltakere.

  Blokkansvarlig: Kristine Eraker Aasland Hansen

  Krav til eget utstyr

  Arbeidstøy, vernesko, stetoskop og saks.

 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet.