VET319 Offentlig veterinærmedisin

Studiepoeng:4.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Marit Nesje

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Hver høst, hver vår

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i vårsemesteret. 

Om dette emnet

Rettslære og rettsmedisin

Offentlig forvaltning

Offentlig veterinærmedisin i relasjon til tidligere og seinere fag:

6. semester, dyrevelferd: Introduksjon om regelverkets betydning og dyrevern /dyrevelferd.

9. semester, Veterinær samfunnsmedisin, del 2 (VET 341) praktisk anvendelse av regelverket gjennom oppgaver i sjukdomskontroll og utplassering i Mattilsynet.

10. semester: Forelesninger og samlinger og selvstendig arbeid med skriftlig oppgave i offentlig veterinærmedisin. Oppgaven inngår i muntlig eksamen samme semester.

Dette lærer du

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Kunne beskrive hovedtrekkene og bruke regelverk som angår

-dyrevelferd

-bekjempelse av smittsomme dyresjukdommer, både hos landdyr og fisk

-innførsel og utførsel av dyr og smitteførende gjenstander

-veterinær virksomhet og profesjonsansvaret

 • Ha innsikt i hvordan Mattilsynet forvalter dyrevelferdsloven, matloven og dyrehelsepersonelloven gjennom reglene for saksbehandling og prinsippene i forvaltningsloven og offentleglova.
 • Kjenne til kjøpslovenes anvendelse ved kjøp og salg av dyr.
 • Kjenne til veterinærers oppgaver i rettsapparatet og rettergangsordningen.
 • Kunne behandle/håndtere en klagesak/erstatningssak fra en kunde og kunne fylle ut veterinære attester og erklæringer på en forsvarlig måte/ i henhold til regelverket.
 • Kunne forberede og utføre inspeksjoner i dyrehold.
 • Utvise en holdning og atferd som viser respekt for dyr ut fra deres egenart og egenverdi.
 • Utvise en holdning og atferd i sin profesjonsutøvelse som ikke svekker tilliten til yrkesgruppen.
 • Utarbeide en oppgave relevant for differensieringsretningen.
 • Undervisningen omfatter regelverk med relevans for veterinær virksomhet, med særlig vekt på dyrehelsepersonelloven, matloven og dyrevelferdsloven, samt forskrifter gitt med hjemmel i disse lovene. Det legges særlig vekt på regler om bekjempelse av smittsomme dyresjukdommer, innførsel og utførsel av dyr og veterinærenes rolle i forhold til dyrevelferdsregelverket. Regler for offentlig saksbehandling og prinsippene forvaltningsloven og offentleglova berøres også. Dessuten omfatter undervisningen rettergangsordningen, virksomhet som sakkyndig, bestemmelser om handel med dyr etter kjøpslovene og veterinærers profesjonsansvar og rettslige ansvar i forbindelse med erstatningskrav. Undervisningen er fordelt på 9.semester og 1. differensieringssemester. For  9. semester vises det til Veterinær samfunnsmedisin del 2 (VET341). I første differensieringssemester gjennomgås pensum i form av forelesninger og samlinger og studenten arbeider under veiledning med oppgave i tilknytning til differensieringsretningen. I siste studieuke av første differensieringssemester avholdes muntlig eksamen.

  ProdMat fordypning: 1 uke er avsatt til forvaltningsrett og praktiske oppgaver med dyrevernsaker.

  Hest fordypning: Utdypende undervisning om doping av hest og regelverk.

 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 •  Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • Studiekrav: Bestått individuell hjemmeoppgave.

  Muntlig eksamen: Studentene kommer opp gruppevis på maks 8 per dag. Individuell eksaminasjon på ca. 1/2 t. Det spørres både i oppgaven og pensum fra 9. semester til differensieringsåret.

  Tillatte hjelpemidler: Ingen

  Vurdering: Graderte karakterer • Ekstern sensor blir benyttet både til evaluering av skriftlig oppgave og til muntlig eksamen
 • Utplassering i Mattilsynet er obligatorisk. Det avtales med eksamensfagansvarlig hvordan dette kan tas igjen seinere i semesteret, evt. neste år.

  Oppgaven i differensieringsåret må være innlevert innen fastsatt frist for å kunne gå opp til eksamen.

  Formål med oppgaven

  Studentene skal ved selvstudium fordype seg i et tema innenfor offentlig veterinærmedisin og skrive en oppgave fortrinnsvis med relevans for den fordypningsretningen de har valgt. Dette skal gi en dypere og mer inngående kunnskap i utvalgt regelverk innenfor relevant fagområde/dyreart.

  Opplegg:

  En liste med forslag til temaer vil bli utarbeidet, og studenter kan også selv foreslå tema som i tilfelle må godkjennes av faglærer på forhånd.

 • Krav til eget utstyr

  Ingen

  HMS

  Ikke spesifikke rutiner for denne blokka.

 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet