VET315 Smådyr- og hestemedisin

Studiepoeng:17.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Studenten deltar i den daglige kliniske driften av Dyresykehuset - smådyr og hest, full arbeidsdag. Utover dette er det forventet egenstudium og forberedelser til oppgaver som skal utføres den påfølgende dag.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

 • Anestesi og røntgen

 

 • Smådyrmedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/reproduksjon/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Poliklinikk
  • Akutt og intensivmedisin

 

 • Hestemedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/reproduksjon/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Ambulatorisk praksis

Dette lærer du

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling hos hest og smådyr.

VET 315 skal bidra til at studentene kan tilegne seg EAEVE Day one competences beskrevet i: EAEVE List of Subjects and Day One Competences.

Etter endt undervisning skal studentene kunne:

 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Ha kunnskap om sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos sports-og familiedyr.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om pasienten.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygiene- og smitteverntiltak.
 • Forebygge zoonoser.
 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Undervisning foregår i små grupper hvor det er god mulighet til å spørre undervisere om faglig relaterte spørsmål. Det er også strukturerte tematiske gjennomganger.
 • Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
 • Avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.  
 • Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon for tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede som beskrevet i semesterplan og bestå klinikken i henhold til kriterier gitt i dokumentet "kriterier for å bestå klinikken i veterinærstudiet" revidert utgave vedtatt av SU-vet 25.03.2019. Se dokumenter på informasjonsrommet Canvas. 

  Eksamen (januar)

  Eksamen i VET 315 består av 3 deler:

  Deleksamen 1 - OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen)

  OSKE består av 10 stasjoner, med 6 minutter per stasjon. Det er 5 stasjoner en dag og 5 stasjoner dagen etter. Det gis en blanding av smådyr- og hesteoppgaver (inkludert relevante kliniske fagområder som anestesi og radiologi) begge dager og eksamen vurderes som en helhet med bestått-ikke bestått.

  Studentversjon av aktuelle eksamensoppgaver er tilgjengelig for studentene på Canvas. Oppgavene består av en anamnese og en oppgave som skal løses i tilslutning til denne. I tillegg opplyses det hvilke trinn som skal gjennomføres og hva som er kritiske punkter. Studenten kan øve på dette i forkant.

  Sensur: 7 av 10 stasjoner må bestås for at studenten oppnår bestått på OSKE eksamen. Ved hver stasjon er det en observatør som vurderer hvordan studenten utfører de enkelte prosedyrer, og dette plottes i et skjema. Basert på disse resultatene blir det for hver stasjon foretatt en utregning av bestått ved bruk av programmet q-perkom.. For å bestå eksamen må studenten i tillegg bestå evt. kritiske prosedyrer ved de enkelte stasjoner.

  Studenten går inn i q-percom og får tilgang til sine resultater, hva som er feil og riktig og evt. kommentarer til utførelsen.

  Ved ikke bestått blir det arrangert kontinuasjonseksamen i august.

  Deleksamen 2 og 3 - digital eksamen

  Deleksamen i smådyrmedisin:

  • Skriftlig digital eksamen med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.
  • Varighet: 5 timer
  • Detaljer om eksamen kunngjøres på Canvas.

  Rundt 70 % av besvarelsen må bestås for å oppnå bestått (kan justeres opp og ned i henhold til hva som ansees som tilstrekkelig riktige svar for at kandidaten tilfredsstiller kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.)

  Studenten kan få se sin besvarelse med fasit og poeng etter sensur.

  Studenter som trenger dokumentasjon på sin egen eksamensprestasjon utover bestått/ikke-bestått (for eksempel ved søknad om internship i utlandet) kan be eksamensfagansvarlig om skriftlig dokumentasjon på sin egen svarprosent relatert til persentil for kull-prestasjonen.

  Ved ikke bestått blir det arrangert kontinuasjonseksamen i august.

  Deleksamen i hestemedisin:

  • Skriftlig digital eksamen med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.
  • Varighet: 3 timer
  • Detaljer om eksamen kunngjøres på Canvas.

  Rundt 70 % av besvarelsen må bestås for å oppnå bestått (kan justeres opp og ned i henhold til hva som ansees som tilstrekkelig riktig for at kandidaten har oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.)

  Studenten kan få se sin besvarelse med fasit og poeng etter sensur.

  Studenter som trenger dokumentasjon på sin egen eksamensprestasjon utover bestått/ikke-bestått (for eksempel ved søknad om internship i utlandet) kan be eksamensfagansvarlig om skriftlig dokumentasjon på sin egen svarprosent relatert til persentil for kull-prestasjonen.

  Studenter som stryker på denne deleksamen tar kun opp denne ved konten i august.

 • 1) Ekstern sensor brukes i forkant av eksamen for evaluering av oppgavenes relevans og kvalitet

  2) Sensurering foretas av intern sensor og den eksterne sensor

  Ved eventuell senere klage på eksamen, blir det oppnevnt en ny intern og ekstern klagesensor.

 • Klinikkrotasjon er obligatorisk. Kveld, helge- og nattevakter er obligatoriske. Detaljert informasjon ligger i semesterplan på Canvas.
 • Krav til eget utstyr

  Dyresykehuset - smådyr :Egne klinikksko stetoskop,saks og navneskilt.

  Se Canvas for bekledning

  Fravær

  Fraværsregler er gitt i semesterplanen.

  Begrunnelsen for strenge fraværsregler er at klinikkundervisning gir ferdighetstrening som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Ved fravær utover det som aksepteres må manglende antall dager tas igjen etter regler gitt i semesterplan. Studenten vil ikke kunne fremstilles til eksamen før fraværet er tatt igjen.

   

  HMS

  Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å være smittet av en zoonose. 

  Gravide studenter må ta dette opp med undervisningsansvarlig.

  Rotasjon Hesteklinikken

  Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (Se Canvas). Innføring i klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig. 

  Rotasjon Smådyrklinikkene

  Den største helserisiko er bittskader fra dyr. Det vektlegges håndtering og bruk av snutebånd i risikosituasjoner. Studenter bruker hansker ved håndtering av medisin og ellers ved behov.

  Røntgen

  I den teoretiske røntgengjennomgangen i 6. semester blir farer og beskyttelse gjennomgått. I den praktiske undervisning f.o.m. 8. semester blir studentene vist i praksis hvordan de skal beskytte seg. Studenter skal følge regelverket under. Det er en egen strålevernansvarlig på avdelingen.

  • Bruke bly-frakk og thyroidea-beskyttelse når studenten assisterer inne i røntgenrommet.
  • Kvinnelige eiere/studenter som er gravide, eller har mistanke om det, skal ikke delta i å ta bilder.
  • Eiere yngre enn18 år skal ikke assistere.
  • Det skal ikke være overflødige mennesker inne i røntgenrommet når det eksponeres.
  • Bruk av sedasjon/tvangsmidler for å redusere antall bilder og for å redusere risikoen for skader skal brukes på urolige pasienter.
 • Studenten undervises gjennom deltakelse i anamneseopptak, utredninger og behandling av pasienter ved dyresykehuset. Dette skjer hver dag i normal arbeidstid og ved deltakelse i vakter. 37,5 timers uke pluss 7,5 timer ved kveldsvakt eller dagvakt i helg
 • VET og TIL2
 • Bestått/ Ikke bestått
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.