Course code VET315

VET315 Smådyr- og hestemedisin

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Ellen Margrete Skancke
Medvirkende: Nina Ottesen, Constanze Fintl, Cathrine Taule Fjordbakk, Hege Cathrine Mittet Brun-Hansen, Vibeke Rootwelt
Studiepoeng: 17.5
Ansvarlig fakultet: Veterinærhøgskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Se semesterplan
Første gang: Studieår 2021-2022
Siste gang: 2025V
Fortrinnsrett: VET og TIL2
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
 • Anestesi og røntgen
 • Smådyrmedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/reproduksjon/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Poliklinikk
  • Akutt og intensivmedisin
 • Hestemedisin
  • Indremedisin
  • Obstetrikk/reproduksjon/speddyrsykdommer
  • Kirurgi
  • Ambulatorisk praksis
Læringsutbytte:

Gi studentene teoretiske kunnskaper og kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling hos hest og smådyr.

Blokken danner grunnlag for at studenten etter endt studium behersker følgende «Day one skills» til EAEVE: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.1, 1.12, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vise respekt for dyr og mennesker og ha forståelse for eieres relasjoner til dyrene.
 • Kjenne til dyras velferdsbehov.
 • Vektlegge økonomiske hensyn.
 • Arbeide selvstendig.
 • Kommunisere og samarbeide med dyreeiere og kolleger og andre fagpersoner.
 • Innhente og vurdere faginformasjon.
 • Kjenne sin faglige begrensning og søke hjelp ved behov.
 • Ha kunnskap om sykdommer, diagnostiske verktøy og behandlingsmetoder hos vanlige dyrearter.
 • Oppta anamnese og innhente relevant informasjon om besetning.
 • Håndtere dyr på en trygg måte.
 • Foreta klinisk undersøkelse og bedømme funn.
 • Ta ut relevante prøver og tolke prøvesvar.
 • Sette opp en relevant liste over differensialdiagnoser og stille diagnose.
 • Vurdere prognose.
 • Foreta eller foreslå behandling.
 • Yte nødhjelp, herunder fødselshjelp.
 • Skrive utfyllende journaler, rapporter og attester som tilfredsstiller gjeldende regelverk.
 • Gjennomføre praktiske hygienetiltak og smitteforebygging.
 • Være bevisst på betydningen av trygg mat i næringskjeden.
 • Forebygge zoonoser.
Læringsaktiviteter:

Undervisningen foregår som smågruppeundervisning i rotasjoner på klinikkene på Dyresykehuset smådyr og dyresykehuset hest i 8. og 9. semester (5 uker i 8. semester og 4 uker i 9. semester per student). Studentene er totalt 2 uker på kirurgisk klinikk smådyr (1+1), 2 uker på medisinsk klinikk smådyr (1+1), to uker på poliklinikk akutt og intesnsiv smådyr (1+1) og 3 uker på hesteklinikken (2+1).

Smådyr

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sykdommer, akutt, intensiv, poliklinikk, reproduksjon og obstetrikk hos smådyr, vesentlig hund og katt, men også kanin, gnagere, eksotisk og burfugl som holdes som selskapsdyr. Studentene roterer ved henholdsvis medisinsk, kirurgisk klinikk og poliklinikken. Studentene  lærer å utføre selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær.  I tillegg til de rent medisinske fagområdene blir det gitt innføring i forebyggende helsearbeid, miljømessige problemstillinger, håndtering, atferd, eierkommunikasjon og etikk. Det vil så langt det praktisk lar seg gjennomføre bli gitt tilbud om kastrering av hankatt og ovariehysterektomi av hunnkatt. Røntgenundervisning og anestesi inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Studentene vil også ha 1  kveldsvakt eller 1 dagvakt helg per klinikkuke. Dette vil inkludere helger og røde dager, men ikke jul og påskeferie. 

Hestemedisin

Fagområdet omfatter indremedisinske og kirurgiske sjukdommer, obstetrikk og reproduksjon hos hest, samt mulighet for noe ambulatorisk praksis. Røntgenundervisning og anestesiundervisning inngår som en integrert del av rotasjonsundervisningen. Studentene foretar selvstendige, kliniske undersøkelser av pasienter under veiledning av veterinær. Kvelds-, natt- og helgevakt vil være en oblligatorisk del av rotasjonen.

Læringsstøtte:
Undervisning foregår i små grupper hvor det er god mulighet til å spørre undervisere om faglig relaterte spørsmål. Det er også strukturerte tematiske gjennomganger.
Pensum:
Anbefalt litteratur og nærmere beskrivelse av emnet står på blokkens hjemmeområde på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
Avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet.  
Anbefalte forkunnskaper:
Blokker tidligere i studiet. Til eksamen etter 9. semester kan temaer fra hele veterinærpensumet inngå i oppgavene i den grad det er relevant for temaet.
Obligatorisk aktivitet:
Klinikkrotasjon er obligatorisk. Kveld, helge- og nattevakter er obligatoriske. Detaljert informasjon ligger i semesterplan på Canvas.
Vurderingsordning:

Studenten må bestå hver klinikkperiode, og selv sørge for at dokumentasjon for tilstedeværelse blir utfylt. For å bestå klinikkperioden må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede som beskrevet i semesterplan og bestå klinikken i henhold til kriterier gitt i dokumentet "kriterier for å bestå klinikken i veterinærstudiet" revidert utgave vedtatt av SU-vet 25.03.2019. Se dokumenter på informasjonsrommet Canvas. 

Eksamen

Eksamen i Vet315 består av 3 deler

Deleksamen 1 - OSKE (objektiv strukturert klinisk eksamen)

Eksamensoppsettet:

OSKE består av 10 stasjoner, med 6 minutter per stasjon. Det er 5 stasjoner en dag og 5 stasjoner dagen etter. Det gis en blanding av smådyr- og hesteoppgaver begge dager og eksamen vurderes som en helhet med bestått-ikke bestått.

Eksamensoppgaver, studentversjon av oppgavene er tilgjengelig for studentene på Canvas. Den består av en anamnese og oppgave som skal løses i tilslutning til denne. I tillegg opplyses det hvilke trinn som skal gjennomføres og hva som er kritiske punkter. Studenten kan øve på dette i forkant.

Sensur: 7 av 10 stasjoner må bestås for at studenten oppnår bestått på OSKE eksamen. Utregning av bestått innen stasjonen foretas av programmet q-perkom og avhenger av hvordan studenter utfører de enkelte prosedyrer. I tillegg må studenten bestå evt. kritiske prosedyrer.

Studenten går inn i q-percom og får tilgang til sine resultater, hva som er feil og riktig og evt. kommentarer til utførelsen umiddelbart etter eksamen.

Ved ikke bestått blir det arrangert kontinuasjonseksamen i august.

Deleksamen 2 og 3 - digital eksamen

Deleksamen i smådyrmedisin:

Form: Skriftlig digital eksamen med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.

Varighet: 5 timer

Detaljer om eksamen kunngjøres på Canvas.

Rundt 70 % av besvarelsen må bestås for å oppnå bestått (kan justeres opp og ned i henhold til hva som ansees som tilstrekkelig riktige svar for at kandidaten tilfredsstiller kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.)

Studenten kan få se sin besvarelse med fasit og poeng etter sensur.

Studenter som trenger dokumentasjon på sin egen eksamensprestasjon utover bestått/ikke-bestått (for eksempel ved søknad om internship i utlandet) kan be eksamensfagansvarlig om skriftlig dokumentasjon på sin egen svarprosent relatert til persentil for kull-prestasjonen.

Studenter som stryker på deleksamen smådyr, tar kun opp denne ved konten.

Deleksamen i hestemedisin:

Form: Skriftlig digital eksamen med flervalgsoppgaver og kortsvarsoppgaver.

Varighet: 3 timer

Detaljer om eksamen kunngjøres på Canvas.

Rundt 70 % av besvarelsen må bestås for å oppnå bestått (kan justeres opp og ned i henhold til hva som ansees som tilstrekkelig riktig for at kandidaten har oppnådd kravene til læringsutbytte og viser nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse.)

Studenten kan få se sin besvarelse med fasit og poeng etter sensur.

Studenter som trenger dokumentasjon på sin egen eksamensprestasjon utover bestått/ikke-bestått (for eksempel ved søknad om internship i utlandet) kan be eksamensfagansvarlig om skriftlig dokumentasjon på sin egen svarprosent relatert til persentil for kull-prestasjonen.

Studenter som stryker på denne deleksamen tar kun opp denne ved konten.

Sensor:

1) Ekstern sensor brukes i forkant av eksamen for evaluering av oppgevenes relevans og kvalitet

2) Ved eventuell senere klage på eksamen, blir oppgaven vurdert ev en ekstern - og en intern sensor 

Merknader:

Krav til eget utstyr

Dyresykehuset - smådyr :Egne klinikksko stetoskop,saks og navneskilt.

Se Canvas for bekledning

Fravær:

Fraværsregler er gitt i semesterplanen.

Begrunnelsen er at dette er ferdighetstrening som er nødvendig for yrkesutøvelsen. Ved fravær utover det som aksepteres må manglende antall dager tas igjen etter regler gitt i semesterplan. Studenten vil ikke kunne fremstilles til eksamen før fraværet er tatt igjen.

HMS

Det er tilgjengelig førstehjelpsutstyr. Brannopplæring gis i klinikkene. Studentene oppfordres til å bruke hansker ved håndtering av medisiner og annet risikomateriell, allergener og ved håndtering av dyr som mistenkes for å være smittet av en zoonose. 

Gravide studenter må ta dette opp med undervisningsansvarlig.

Rotasjon Hesteklinikken

Det vises til Regler for håndtering av store produksjonsdyr og hest ved NMBU Veterinærhøgskolen og Grunnregler angående håndtering av dyr (Se Canvas). Innføring i klinikkrutiner blir gjennomgått muntlig. 

Rotasjon Smådyrklinikkene

Den største helserisiko er bittskader fra dyr. Det vektlegges håndtering og bruk av snutebånd i risikosituasjoner. Studenter bruker hansker ved håndtering av medisin og ellers ved behov.

Røntgen

I den teoretiske røntgengjennomgangen i 6. semester blir farer og beskyttelse gjennomgått. I den praktiske undervisning f.o.m. 8. semester blir studentene vist i praksis hvordan de skal beskytte seg. Studenter skal følge regelverket under. Det er en egen strålevernansvarlig på avdelingen.

 • Bruke bly-frakk og thyroidea-beskyttelse når studenten assisterer inne i røntgenrommet.
 • Kvinnelige eiere/studenter som er gravide, eller har mistanke om det, skal ikke delta i å ta bilder.
 • Eiere yngre enn18 år skal ikke assistere.
 • Det skal ikke være overflødige mennesker inne i røntgenrommet når det eksponeres.
 • Bruk av sedasjon/tvangsmidler for å redusere antall bilder og for å redusere risikoen for skader skal brukes på urolige pasienter.
Normert arbeidsmengde:
Studenten deltar i den daglige kliniske driften av Dyresykehuset - smådyr og hest, full arbeidsdag. Utover dette er det forventet egenstudium og forberedelser til oppgaver som skal utføres den påfølgende dag.
Opptakskrav:
Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og avlagt minst 166, 5 ECTS etter 3.året på studieprogrammet. 
Undervisningstid:
Studenten undervises gjennom deltakelse i anamneseopptak, utredninger og behandling av pasienter ved dyresykehuset. Dette skjer hver dag i normal arbeidstid og ved deltakelse i vakter. 37,5 timers uke pluss 7,5 timer ved kveldsvakt eller dagvakt i helg
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått